Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 9, Nummer 2
November 2010
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:

LUSTRUM
GEBIEDSCOMMISSIE
VECHTSNOER
VENSTER OP DE VECHT
HOF VAN BREUKELEN
TWEEDE VECHTBRUG IN BREUKELEN
TWEE KASTANJES EN EEN LINDE
BOUWPLAN DRIESSEN
BLOEMENDALERPOLDERPLANNEN
KRAIJENHOFF-FIETSBRUG
STREEKMUSEUM VREDEGOED
BOEKEN/PUBLICATIES
KORT NIEUWS
COLOFON
LUSTRUM: 75 JAAR VECHTPLASSENCOMMISSIE

Wie had ooit gedacht dat de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, die op 14 november 1936 in Hotel Terminus in Utrecht werd geïnstalleerd, in 2011 in blakende gezondheid haar 75ste verjaardag zou vieren? Waarschijnlijk niemand, maar klaarblijkelijk heeft het werkcomité al die jaren zulke enthousiaste en deskundige leden gehad dat het zijn taak, te weten het beschermen van landschap, cultuur en natuur in de Vechtstreek, steeds effectief kon vervullen.

Begin jaren dertig werd overal lukraak gebouwd, en achter de boorden van de Vecht dreigde het plassengebied ten onder te gaan aan droogmaking, zandwinning en het storten van vuil. Dat was voor het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake aanleiding om in actie te komen. Uit dit initiatief is de Vechtplassencommissie ontstaan. Zonder op deze plaats uitgebreid op de historie te willen ingaan, noemen wij graag enkele wapenfeiten van de VPC zoals het pleidooi in 1937 voor stedebouwkundige samenwerking en overleg tussen de gemeenten in de Vechtstreek, commentaar op diverse bouwplannen, zelfs een alternatief uitbreidingsplan voor Baambrugge, Mijdrecht en Vinkeveen in 1940, diverse natuurhistorische inventarisaties, de uitgifte van een boek over theekoepels, een standaardwerk over stinzenplanten, en last but not least het adviseren van gemeente en projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van het project Op Buuren, een eigentijds Vechts dorp in Maarssen.

In 2011 hopen wij op verschillende momenten het lustrum van de VPC te vieren. Het landschap, de natuur en de cultuur in al hun facetten zullen centraal staan. Wij kunnen nog niet alle bijzonderheden prijsgeven, maar u moet niet vreemd opkijken als in de zomer een historisch houtvlot met daarop een fototentoonstelling, de Vecht afzakt. De natuur in de Vechtstreek zal centraal staan in het mooie boek waaraan momenteel wordt gewerkt. En bovendien zijn de plannen voor een boek met luchtfoto's van de Vechtstreek in een vergevorderd stadium. Het lustrumjaar zal worden afgesloten met een symposium. In de loop van het voorjaar zullen wij u nader informeren over de lustrumactiviteiten!
GEBIEDSCOMMISSIE UTRECHTSE VECHT EN WEIDEN, UVW

De in het regeerakkoord vastgelegde bezuinigingen hebben duidelijk hun weerklank in het functioneren van de gebiedscommissie. Eén van de belangrijkste opgaven van de gebiedscommissie is het realiseren van de Groene Ruggengraat tussen het ecoduct van de A2 en het gebied van de Loosdrechtse Plassen. Met de realisatie was net begonnen, de eerst percelen waren aangekocht. De financiering van de rest is nu erg onzeker geworden. Het werk is daardoor bijna stil komen te liggen; bekeken moet worden wat er nog gerealiseerd kan worden. De Vechtplassencommissie gaat er vanuit dat dit moet gebeuren aan de hand van een 'misschien voorlopig' inrichtingsplan.

De gebiedscommissie heeft echter ook een aantal andere opgaven. Het ontwikkelen van het plan voor het behoud van het cultureel erfgoed maakt hier deel van uit. De eerste schreden worden hier nu voor gezet. Het is logisch dat in dit project nauw samengewerkt wordt met het onlangs gestarte project Vechtsnoer.
VECHTSNOER

Op 22 september overhandigde de directeur van Landschap Erfgoed Utrecht, Frans ter Mate, het rapport Vechtsnoer aan wethouder Gera Helling, die vervolgens namens de gemeentebesturen van Maarssen, Breukelen en Loenen, het bestuur van de Stichting Vechtsnoer de opdracht gaf om het concept uit te werken.

Vechtsnoer is het antwoord op de vraag of er in de Vechtstreek behoefte is aan een 'museum voor de Vechtstreek'. Vechtsnoer is een innovatief museaal samenwerkingsproject dat op samenhangende manier vertelt over de geschiedenis, de cultuur, de kunst, de natuur en het cultuurlandschap van de Vechtstreek.
In musea en archief is veel te zien over de biografie van het gebied. Maar ook buiten vertellen de sporen in het land over het ontstaan en de waarden van het Vechtlandschap. Door de Vechtstreek te beschouwen als 'museum zonder muren', is het Vechtsnoer in staat de biografie van de streek in samenhang te tonen. Daarbij bedient Vechtsnoer zich van 'poorten' waar het publiek kennismaakt met de waarden van de streek, ziet hoe die passen in het grotere verband, daarbij wordt doorverwezen naar andere poorten en zo wordt gestimuleerd de streek te verkennen.

Samen met Venster op de Vecht fungeren de musea, het streekarchief en geselecteerde 'landmarks' (molen, buitenplaats, natuurgebied) als de 'poorten' van het Vechtsnoer. Zij vormen samen een vrijwillig - maar niet vrijblijvend - samenwerkingsverband gericht op het wegwijs maken, tonen en beleven van de Vechtstreek.

De komende maanden worden besteed om de poorten tot 'snoer' samen te smeden. Voor 2011 is de eenwording van Stichtse Vecht - die samenvalt met het 75-jaring bestaan van de Vechtplassencommissie - het centrale thema. In 2012 staat het themajaar Historische Buitenplaats centraal. Het spreekt voor zich dat Stichtse Vecht, met 42 buitens de grootste buitenplaatsengemeente in Nederland, dan van zich doet spreken.
VENSTER OP DE VECHT

Het idee van de website over de Vechtstreek is ontstaan in een gesprek met de afdeling Informatiekunde van de Universiteit Utrecht om te bezien hoe een ingewikkeld cultuurlandschap als de Vechtstreek gevisualiseerd zou kunnen worden. Dit leidde tot het ontstaan van 'Venster op de Vecht'.

Er wordt nu vier jaar gewerkt aan Venster op de Vecht. In die periode is er erg veel materiaal verzameld en zijn er ideeën ontstaan en uitgewerkt. Deze zijn voor een aanzienlijk deel als studieprojecten terecht gekomen in de huidige website. Door deze, voor een normale website, misschien minder gestructureerde benadering is de website weinig overzichtelijk en dient dus geherstructureerd te worden. Voor de Universiteit Utrecht is Venster op de Vecht als studieobject beëindigd. Dit is mede het gevolg van een verandering van de organisatie binnen de universiteit.

Er wordt nu gewerkt aan een geheel nieuwe opzet van de website. Deze zal uitgaan van de verschillende landschappen die te herkennen zijn in de Vechtstreek. De landschappen worden beschreven en aan de hand van een aantal typische herkenningspunten verder uitgewerkt. In deze beschrijvingen worden verwijzingen in de vorm van links gegeven naar de achterliggende processen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het huidige beeld. In 2011 zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd.
Zie www.vensteropdevecht.nl
HOF VAN BREUKELEN

De gemeente Breukelen heeft door het bureau Khandekar een stedenbouwkundige visie laten opstellen voor de Hof van Breukelen. De Hof van Breukelen beslaat grofweg het terrein dat ligt tussen de spoorlijn en het Amsterdam-Rijnkanaal en wel ten noorden van de kanaalbrug. Hieronder valt ook het bedrijventerrein Merwedeweg, dat hoognodig aan verbetering toe is. Ter toelichting: bij een verkiezing georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Utrecht is een van de terreinen aldaar aangewezen als de meest verrommelde plek van de provincie.

Hoewel in dit gebied dus wel wat op te knappen valt, is de visie die in de vergadering van 28 oktober aan de gemeenteraad ter instemming is voorgelegd, wel erg omvangrijk te noemen. Zo komt er een woontoren van 10 verdiepingen en voorts een twintigtal flatgebouwen en kantoren met een hoogte van zes, zeven en acht verdiepingen. In totaal gaat het om 1200 woningen plus kantoren, bedrijven en parkeergebouwen en 2000 parkeerplaatsen. Zoals gebruikelijk is het plan opgeluisterd met veel ingetekende groenvoorzieningen, maar of die er komen, is altijd maar afwachten. Voorts heeft men ter plaatse te maken met overlast in de vorm van geluid en luchtverontreiniging afkomstig van A2, spoor en kanaal.

De eerste indruk van de Vechtplassencommissie is dat het beslist te veel van het goede is; te groots van opzet. Maar we zullen alles uitgebreid bestuderen. Nu de visie is vastgesteld in de raadsvergadering van 26 november, is er binnenkort gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. De Vechtplassencommissie zal daarvan zeker gebruik maken.

De stedenbouwkundige visie Hof van Breukelen is te vinden op de website van de gemeente.
OPNIEUW! DE TWEEDE VECHTBRUG IN BREUKELEN

Met het verschijnen van het langverwachte verkeersplan voor Breukelen is ook weer de discussie over de Tweede Vechtbrug in Breukelen losgebarsten. In de raadsvergadering van september stelde het college van B&W voor om de brug aan te leggen bij de loswal. Daar was echter geen meerderheid voor te vinden (8 tegen, 7 voor). Een brug meer naar het zuiden, bijvoorbeeld bij Nijenrode, kon evenmin op een meerderheid rekenen, waarschijnlijk vanwege de te verwachten toestroom van auto's. Dan maar ten noorden van de loswal bedacht de gemeenteraad; dat voorstel vond wel een meerderheid namelijk 8 tegen 7. De wethouder kreeg de opdracht een plek te zoeken, hoewel hij daar wel een hard hoofd in had.

Het verkeersplan van Breukelen is eind juni voorlopig vastgesteld. Gedurende zes weken daarna konden zienswijzen worden ingediend. De Beraadsgroep Historisch Breukelen, waarin de Vechtplassencommissie samen met vier andere instellingen (Niftarlake, Historische Kring Breukelen, Heemschut en de Van Luttervelt Restauratie Stichting) is vertegenwoordigd, heeft - zoals u mocht verwachten - van die gelegenheid gebruik gemaakt. In onze zienswijze hebben wij net als bij vorige gelegenheden gewezen op de aantasting van de rust en van het landschap aan de oostzijde van de Vecht. Verwacht mag worden dat de verkeersdrukte op het Zandpad in belangrijke mate zal toenemen bij de aanleg van een Tweede Vechtbrug.

Uiteraard bevat het verkeersplan nog veel andere zaken, zoals de aanleg van een parkeergarage en de verbetering van fietsroutes. De gemeenteraad ziet ook nog graag een tweede brug voor auto's over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van het winkelcentrum Noord. Of het ooit zover zal komen, mag worden betwijfeld. Het ligt in de bedoeling dat de gemeenteraad nog voor het einde van dit jaar, na kennisneming van alle zienswijzen, het verkeersplan definitief vaststelt, al dan niet met Tweede Vechtbrug. Wat de Vechtplassencommissie betreft komt die brug er niet.
TWEE KASTANJES EN EEN LINDE IN BREUKELEN

Soms zijn ze niet te redden. Zo verging het twee kastanjes en één linde nabij de rotonde Broeckland in Breukelen. Begin dit jaar werd een kapvergunning gepubliceerd voor deze bomen; zij moesten wijken voor een rotonde die het kruispunt met de toegangsweg voor de wijk Broeckland zal vervangen. De Vechtplassencommissie heeft zich vergaand tegen het kappen van de bomen verzet. De - gezonde - kastanjes markeren immers de ingang naar de oprijlaan tot de buitenplaats Vreedenoord en bovendien zal een rotonde en het verwijderen van de kastanjes en de lindeboom de cultuurhistorische kaarsrechte structuur van de onder Napoléon I aangelegde Straatweg verbreken. Gaandeweg de procedure die bij de rechtbank Utrecht was aangespannen ontwikkelde zich over deze kwestie een dialoog tussen de Vechtplassencommissie en de gemeente Breukelen. Diverse alternatieven, waaronder het verschuiven van de rotonde en het aanleggen van een verkeerslichteninstallatie, bleken niet uitvoerbaar of financieel niet haalbaar. De gemeente heeft uiteindelijk de suggestie van de Vechtplassencommissie om de rechtlijnige structuur van de Straatweg ter plaatse met andere middelen te accentueren onderzocht. Het bleek mogelijk om, als de rotonde eenmaal is aangelegd, een herstel van de rechte structuur te creëren door de aanplant van enkele redelijk uitgegroeide nieuwe bomen in de oostelijke berm. Ook zal de Vechtplassencommissie worden betrokken bij de inrichting van het middenveld van de rotonde. Alle belangen afwegend heeft de Vechtplassencommissie toen haar verzet gestaakt. Het zal even slikken zijn als de bomen daadwerkelijk gekapt zijn, maar met de wetenschap dat er nieuwe bomen voor in de plaats komen, moet dat dan maar.
BOUWPLAN DRIESSEN VREELAND

Het in Vreeland gevestigde bomenrooibedrijf Driessen is al heel lang een punt van discussie bij zowel de provincie als de gemeente. Ook omwonenden voeren al jaren actie tegen het bedrijf. Even leek het erop dat het bedrijf verplaatst zou worden naar de Oostkanaaldijk tussen Vreeland en Nigtevecht, naar de locatie waar voorheen een varkensfokkerij gevestigd was. Mede door protesten vanuit de bevolking werd de toestemming van de gemeente Loenen weer ingetrokken. Om een einde aan dit 'pijndossier' te kunnen maken, heeft de gemeente Loenen medewerking verleend aan het bouwplan van Driessen, dat voorziet in de bouw van 40 tot 60 huizen op het bedrijfsterrein aan de Kleizuwe. Dit bijna rechthoekige terrein van ca 4 ha wordt aan de dorpszijde begrensd door de 'plantage', de oude Vechtarm met zijn zware begroeiing. Aan de andere zijde bevindt zich het open landschap van de Dorssewaard. Het terrein ligt verder tegen de fabriek van Greif aan, het vroegere Van Leer. Een smalle strook grond verbindt het terrein met de Bergseweg.

Hoewel de verplaatsing van het bedrijf positief te noemen is, vindt de Vechtplassencommissie de hoeveelheid te bouwen huizen erg groot. De indeling en vorm van de te ontwikkelen woonwijk is nog niet vast gesteld, mede door het ontbreken van randvoorwaarden. De Vechtplassencommissie heeft in een gesprek met de gemeente aangegeven wat, naar onze mening, een aanvaarbare stedenbouwkundige en architectonische invulling zou kunnen zijn. Ook het terrein aan de Oostkanaaldijk is hierbij betrokken.
BLOEMENDALERPOLDERPLANNEN

Zolang als er Vecht-Nieuwsbrieven bestaan, is de Bloemendalerpolder (BP) daarin een vast nummer. Het betreft dan ook een markant deel van de Vechtstreek en het is de moeite waard om te blijven vechten voor een grote openheid van dit mondingsgebied van de Vecht. In januari 2010 werd het concept-masterplan door de provincie en de projectgroep gepubliceerd. De Vechtplassencommissie heeft daarop in maart haar zienswijze ingebracht - Zienswijzen - met als kernbetoog: verleg de noordelijke bebouwingsgrens richting Weesp waardoor een grotere beschermde open ruimte tussen Weesp en Muiden behouden blijft.

Daarna bleef het stil op het Bloemendalerpolderplannen-front, totdat de NRC op 8 september 2010 een groot artikel publiceerde onder de kop 'Maatpakken lopen vast in de polder'- NRC-2010-09-08.pdf - een verhaal dat verslag doet van een ontluisterend 'voorbeeldproject' dat ten onder gaat aan de gevolgen van de kredietcrisis en de inzakkende huizenmarkt. Grondspeculatie heeft de grondprijzen daarbij zodanig opgejaagd dat er steeds meer woningen nodig zouden zijn om de financiering van de bouwplannen sluitend te krijgen, woningen waar nu ook geen kopers voor zijn; een slang die in zijn staart bijt. Maar belangrijker is nog dat de uitgangspunten uit 2003, waaronder het creëren van een 'robuuste' groene buffer ter grootte van 2/3 van de polder, volstrekt uit het zicht zijn verdwenen. En mochten de plannen alsnog boven water komen, dan zal ook de Tweede Kamer daarover een oordeel moeten vellen.

De bocht van Weesp - de Nijverheidslaan
Gelukkig zijn er ook positieve berichten uit Weesp afkomstig: het voornemen om het industriegebied aan de Nijverheidslaan - in samenhang met een betere inrichting van het grote industrieterrein aan het Amsterdam Rijnkanaal - te bestemmen voor woningbouw, op een wijze die recht doet aan het klein-stedelijke karakter van Weesp.
DE KRAIJENHOFF-FIETSBRUG BIJ NIGTEVECHT

Bladzijde 30 van het regeerakkoord vermeldt: in de ruimtelijke ordening vindt een integrale afweging plaats van verschillende belangen waarbij de besluitvorming zo transparant mogelijk gaat plaatsvinden en zo dicht mogelijk bij degenen die het direct aangaat. Het zou een mooie aanwijzing kunnen zijn voor de bestuurders die zich bezighouden met de plannen voor een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht.

De projectleiding houdt zich momenteel vooral bezig met de vraag of de (weinig transparante) procedures tot dusver wel juridisch valide zijn, terwijl het nu toch vooral zou moeten gaan om een keuze van een goed ontwerp en dat staat los van de eerste vraag. Twee varianten liggen ter tafel; A: een brug met rechte toegangen en B: een brug met helix-toegangen. Maar de maquettes en presentaties van de beide ontwerpen, gemaakt in opdracht van de provincie (NH) voor het - op de valreep geannuleerde - bestuurlijke overleg van 29 september jongstleden, bevinden zich in provinciale verhuisdozen en zijn (nog) niet beschikbaar voor geïnteresseerden en betrokkenen.

Het is niet eenvoudig om inzicht te krijgen in de keuze waarvoor de betrokken bestuurders (en later de betrokken bewoners) nu staan en op basis van welke informatie die keuze gemaakt zal worden. Men kan er begrip voor hebben dat de projectleiding de betrokken bestuurders 'op één lijn' wil krijgen alvorens de bevolking nader wordt geïnformeerd. Maar hoe opener de zakelijke informatie die aan die bestuurlijke keuze ten grondslag ligt, wordt gebracht, des te groter zal de steun zijn die voor deze voorkeur uiteindelijk bij de bevolking mag worden verwacht.

Het is verheugend dat bevestigd kon worden dat de financiering van de brug in ieder geval geen gevaar loopt door deze bestuurlijke vertraging omdat alle partijen de financiering tot in 2013 hebben geborgd. Maar de gemeentelijke herindeling in de provincie Utrecht zal bij verder uitstel wel voor complicaties en verdere vertraging zorgdragen. En dat is onnodig en jammer.

Waterbank
Maar ook uit Nigtevecht is er verheugender nieuws te melden en wel de steun van de provincies Noord-Holland en Utrecht voor het opnieuw oprichten van een 'waterbank' aan de Vechtoever op de grens van Utrecht en Holland, met een prachtig uitzicht op het eiland van Fort Hinderdam en de zich aldaar vertakkende Vecht. Het betreft een samenwerkingsproject van Natuurmonumenten, de beide provincies en de Vechtplassencommissie. Zie: WaterbankSTREEKMUSEUM VREDEGOED

Sinds 18 september is de Vechtstreek een leuk museum rijker. Met de opening van het Streekmuseum VredeGoed, in de stal van de gelijknamige boerderij aan de Heuvellaan in Tienhoven/Oud Maarsseveen, door burgemeester Mirjam van 't Veld ging op die dag de droom van Theo Schouten in vervulling.

De basis van de collectie bestaat uit de voorwerpen die Theo Schouten in de loop van vijftig jaar in Tienhoven, Oud Maarsseveen en omgeving heeft verzameld; oorspronkelijk bij zijn rondgang als postbode. Het gaat om voorwerpen uit de periode 1900 - 1950 die betrekking hebben op het traditionele dagelijkse leven, de ambachten, het werken op de boerderij en veenderij en het dorpsleven. Gelukkig bleken de bewoners van de boerderij Vredegoed, de heer van Zijtveld en Bert van der Tol, bereid de deel ter beschikking te stellen als expositieruimte. Het aardige van het museum is dat het is ingericht in kleine thematische eenheden, zoals de kaasmakerij, een timmerwinkel, de smidse, de keuken, de zondagse opkamer, de kruidenier en natuurlijk het postkantoortje. Doordat op deze manier alles in context is geplaatst, gaan de voorwerpen leven en is het ook leuk en goed begrijpelijk voor de jonge generaties.

Voor meer informatie zie: www.vredegoed.nlBOEKEN/PUBLICATIES

De tuinbaas en zijn buitenplaats, werken in historisch groen
Schrijfster Gertrudis Offenberg samen met fotograaf Johan van Galen Last
Uitgeverij Waanders, Zwolle ISBN 978 90 400 7702 9.

Mooi uitgegeven boek van 206 pagina's met vele fraaie foto's. Het werk en leven van 26 tuinbazen wordt door middel van interviews beschreven. Dat de tuinbazen alle een ander specialisme hebben, maakt dat de lezer een goed beeld krijgt van hoe divers het werk van een tuinbaas kan zijn. De tuinbazen zijn onlosmakelijk verbonden met hun werkplek en deze buitenplaatsen zijn dan ook uitgebreid beschreven. Zo komen uit onze regio aan bod: Sypestein in Loosdrecht, Gooilust in 's-Graveland, Nijenrode in Breukelen en het Muiderslot in Muiden. De overige zijn zo gekozen dat er geografisch een spreiding is van Limburg naar Groningen en weer terug naar Zeeland. De beschreven specialismen gaan van mozaïekperken, naar citrussen en stinzenflora, via lakenvelderkoeien naar heemtuinen van Amstelveen en nog vele andere onderwerpen. Een absolute aanrader om zowel te hebben als om te geven!

Water
De Stichting Tussen Vecht en Eem en de Vereniging Vrienden van het Gooi vierden hun lustra met een speciale uitgave over Water, geschiedenis en actualiteit.

Luisterrijk groen
Stichting Groene Hart, ISBN 9789081244176
In deze Groene Hart-uitgave worden ook verschillende wandelingen in de Vechtstreek beschreven.KORT NIEUWS

Vechtpostzegels
Van de fraaie Vechtpostzegel die de Vrienden van de Vecht dit jaar hebben laten maken, zijn nog enkele velletjes te koop. Een velletje met 10 postzegels van 44 cent kost € 5. U kunt ze bestellen bij vriend@vecht.nl. of bij Charlotte Smit 0297 261576. De Vrienden van de Vecht zullen in 2011 opnieuw postzegels voor u maken, dan met het nieuwe tarief van 46 cent of beter gezegd: het nummer 1 volgens de nieuwe presentatie van TNT-Post.

Baggeren van de Vecht
In 2011 is het zover: er kan begonnen worden aan het baggeren van de Vecht. Grote hoeveelheden slib worden verwijderd en daarmee grote hoeveelheden zware metalen, organische microverontreinigingen en mineralen. Het probleem blijft hoe om te gaan met de aanliggende wateren, zoals het Slijk, waarin aanzienlijke verontreinigingen op de bodem liggen. De hele sanering is een flinke klus, waar een aantal jaren aan gewerkt zal worden. Het bestuur van het waterschap AGV is er echter van overtuigd dat de Vecht daarna de schoonste rivier van Nederland zal zijn! De Vechtplassencommissie hoopt van harte dat deze voorspelling bewaarheid zal worden.
COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Els van Nieuwkerk
Postbus 5347
1380 GH WEESP
elsvannieuwkerk@planet.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateur-schap kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.6
Per 2008 > € 15,- Postgiro 256092 of ABN-AMRO 47.73.52.650 t.n.v. Penningmeester VPC te Maarssen


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.7