Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 11, Nummer 1
April 2012
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:
EXCURSIES VRIENDEN VAN DE VECHT
GESLAAGDE PRESENTATIE 'VECHTOEVERS'
VAART IN DE VAART
JAAR VAN DE HISTORISCHE BUITENPLAATS 2012
LEZING GEOLOGISCHE ONTWIKKELING VECHTSTREEK
NIEUWE GEBIEDSCOMMISSIE: UTRECHT-WEST
NATUURPASSAGE NAARDERMEER - ANKEVEENSE PLASSEN
HET BAGGEREN VAN DE VECHT
NIEUWE BUITENPLAATS WEILAND VECHTOEVER MAARSSEN
BERICHT VAN DE STICHTING ERFGOED KRUITPAD
BOEKEN EN PUBLICATIES
COLOFON
EXCURSIES VRIENDEN VAN DE VECHT
Dit jaar geen Vriendenochtend met keuzeprogramma, de formule van de laatste jaren, maar af en toe een aantrekkelijke excursie. Op zaterdag 31 maart jl. hebben ruim 31 vrienden genoten van een stinsenplantenexcursie op het landgoed Nijenrode. Met drie deskundige gidsen wandelden we door het mooie park waar de stinsenplanten op zijn mooist het voorjaar inluidden. Deze planten gedijen goed in de tuinen en parken. Bewoners en bezoekers fleuren na een koude winter helemaal op van bijvoorbeeld de bosanemoon, de witte kievitsbloem, de bostulp of het zomerklokje. De laatste is overigens geen stinsenplant.
Vaarexcursie zaterdag 12 mei a.s.
Op zaterdag 12 mei a.s. organiseert de Vrienden van de Vecht een vaarexcursie op de Loenderveense Plas bij Loenen. Waternet verzorgt dan voor de Vrienden van de Vecht een vaartocht in het niet openbare waterwingebied bij de Bloklaan. Behalve dat u vast veel vogels zult horen en zien, biedt Waternet u een kijkje in het interessante productieproces van ons drinkwater en het onderzoek dat daarvoor nodig is. De circa twee uur durende excursie begint om 10.00 uur. De excursie is gratis en introducťs zijn van harte welkom. Aanmelden: e-mail aan vriend@vecht.nl (of telefoon 0294-480000). De deelnemers ontvangen t.z.t. nadere details. Er zijn maximaal 20 plaatsen, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Dank!
Recent zijn de Vrienden van de Vecht uitgenodigd de jaardonatie 2012 te betalen. Wij danken de vrienden die daaraan al snel gehoor hebben gegeven hartelijk voor hun bijdrage. De Vechtplassencommissie wordt daarmee in staat gesteld landschap, natuur en cultuur Vechtlang te beschermen.

Nog geen lid/Vriend?
Voor slechts Ä 15 per jaar bent u lid van de Vrienden van de Vecht. Opgeven via vriend@vecht.nl of via de site: www.vecht.nl/vriend Weet u niet meer zeker of u al lid bent? Vraag het aan vriend@vecht.nlGESLAAGDE PRESENTATIE 'VECHTOEVERS'

Donderdagavond 23 februari jl. heeft de Vechtplassencommissie(VPC) het boekje 'Vechtoevers, zien en gezien worden' opnieuw gepresenteerd in restaurant 'Geesbergen' in Maarssen. De ondertitel van het boekje is: 'Hoe houden we onze Vechtoevers mooi?'.

Een projectgroep van de VPC ontwikkelde een 'Vechtvisie' op de oeverse en legde die neer in een boekje, waarmee het project werd afgesloten. Op deze avond waren de auteurs aanwezig: Juliette Jonker-Duynstee, Steven de Clercq, JŲrn Copijn en Luc van Dam. Zij presenteerden de resultaten van het project aan alle betrokkenen: bewoners, eigenaren, overheden en vrijwilligers.

De aanwezige omwonenden en vertegenwoordigers van de besturen van waterschap, gemeente en provincie spraken daarna over de streefbeelden uit het boekje, maar ook over hoe we een vervolg aan dit initiatief zouden kunnen geven. Het algemene gevoel was dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het 'mooi houden' van de Vechtoevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheden, eigenaren, vrijwilligers, recreanten en andere betrokkenen.

De heer Manfred van der Heijde, bestuurslid van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, vond dat Waternet de partij is met de grootste verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderhoud van de oevers. Ook gaf hij aan activiteiten gericht op het onderhouden van de oevers te willen coŲrdineren. De aanwezigen stelden vast dat ůůk de andere overheden, zoals de provincie en in het bijzonder de gemeenten, daarin een verantwoordelijkheid hebben. Dit geldt eveneens voor de eigenaren van de oevers. Wethouder Gera Helling van Stichtse Vecht voegde nadrukkelijk toe dat de VPC betrokken moet blijven bij de Vechtoevers. De VPC zal haar visie op de Vechtoevers blijven uitdragen, ook na afsluiting van het project, en zal aanwonenden en overheden hier steeds bij betrekken.
VAART IN DE VAART

27 februari jl. heeft de VPC een open brief verzonden aan de verschillende instanties die betrokken zijn bij het project 'Vaart in de Vaart', een project dat ook bekend is onder andere namen, bij voorbeeld 'Gooise Waterlus'. De kern van die plannen betreft het creŽren van nieuwe vaarverbindingen voor recreatief gebruik of het geschikt maken van bestaande waterwegen voor de pleziervaart. De gedachte daarachter is voor de hand liggend: we hebben een prachtig landschap dat via het water zeer toegankelijk is en van daaruit beleefd kan worden. De plannen dragen ook bij aan de gewenste spreiding van de vaarbewegingen. Verder kunnen de recreatiebedrijven en daaraan gelieerde bedrijven wel varen bij de plannen. Tenslotte zal het draagvlak voor het behoud en het versterken van het mooie landschap kunnen groeien door toename van de mogelijkheden om het gebied te doorkruisen. Tot zover de positieve aspecten van de plannen.

Wanneer de voorgestelde verbindingen meer in detail worden bekeken, worden de eerste bedenkingen echter snel duidelijk. Hoewel een deel van de nieuwe verbindingen op de kaart als vanzelfsprekend oogt, zijn er ook de nodige kanttekeningen te plaatsen. Sommige smalle vaarten, zoals de Karnemelksloot ten zuidoosten van het Naardermeer, vertegenwoordigen hoge natuurwaarden en maken niet voor niets deel uit van Natura 2000. Andere beoogde vaarroutes, zoals die langs de oostzijde van de Loenderveense Plas om de Wijde Blik te verbinden met de Loosdrechtse Plassen, voeren door drinkwatergebied en zouden alleen tegen zeer hoge kosten daarvan te scheiden zijn. Voor andere haken en ogen aan deze plannen verwijzen wij graag naar de VechtWiki - www.vecht.nl/wiki/index.php/Open_Brief.

Daar is natuurlijk ook de nota zelf te vinden. Het zou mooi zijn wanneer de dilemma's rond deze vaarverbindingen een stimulans kunnen vormen voor de meest 'groene' vormen van waterrecreatie: roeien, kanoŽn en elektrisch varen.
JAAR VAN DE HISTORISCHE BUITENPLAATS 2012

Op zaterdag 31 maart opende de gemeente Stichtse Vecht haar eigen 'Jaar van de Buitenplaats' met de presentatie van het boek 'Vechtse Paradijzen' en de vertoning van de film 'Pronken en Ploeteren aan de Vecht'. De eigenaren en tuinbazen van Gunterstein, VreedenHoff en Daelwijck laten in de film zien hoeveel inzet, toewijding en kennis nodig is om deze Vechtse Paradijzen in stand te houden.

In Nederland stonden ooit meer dan zesduizend buitenplaatsen; daarvan zijn er nog circa 600 over, waarvan 275 in de provincie Utrecht. Stichtse Vecht is met circa 80 buitens de grootste buitenplaatsengemeente. Provincie en gemeente grijpen die koppositie aan om de buitenplaatsen veel aandacht te geven. In 2012 bruist het van de activiteiten rond de buitenplaats en bij veel van die activiteiten is de VPC actief betrokken. Binnenkort staan alle buitenplaatsen langs de Vecht op www.vensteropdevecht.nl. Op de website zal van iedere buitenplaats de geactualiseerde tekst, met register van eigenaren, van het uitverkochte standaardwerk 'Plaatsen aan de Vecht en de Angstel' van Munnig Schmidt en Lisman worden opgenomen.

In samenwerking met Vechtsnoer is voor fietsers een buitenplaatsenroute ontwikkeld. De fietser krijgt aan de hand van een achttal geselecteerde buitens tussen Loenen en Oud-Zuilen een samenhangend beeld van de Vechtse buitenplaatsen. Dit is overigens ťťn van de themaroutes die Vechtsnoer ontwikkelt in opdracht van de Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden. Vanaf 21 april a.s. zijn de diverse themaroutes thuis (pc) en in het veld (mobiel) te vinden op www.zichtopdevechtstreek.nl

Tuinen en parken zijn een wezenlijk onderdeel van het buitenplaatsenlandschap, zowel in cultuurhistorisch als landschappelijk opzicht. De VPC brengt deze samen met gemeente Stichtse Vecht en Vechtsnoer in kaart, zodat deze Vechtse paradijzen tijdens de Open Monumentendag bezocht kunnen worden.

Zie voor de film: www.groeneparels.nl

Zie voor meer informatie over activiteiten rond buitenplaatsen:
www.buitenplaatsen2012.nl
www.stichtsevecht.nl/buitenplaatsen
www.utrechtsebuitenplaatsen.nl
LEZING GEOLOGISCHE ONTWIKKELING VECHTSTREEK

De Vereniging Vrienden van het Gooi en de Vrienden van de Vecht organiseerden samen een lezing op 27 februari 2012 met als titel: 'De geologische ontwikkeling van de Vechtstreek, wat gebeurt er in uw omgeving?' De belangstelling was zo groot, zo'n 180 belangstellenden meldden zich aan, dat op 20 maart 2012 een tweede lezing georganiseerd werd. Voor de pauze werden de bezoekers meegenomen op een reis door de provincie Noord-Holland. Na de pauze maakte Ingwer Bos een geologische reis waarbij de ontwikkeling van de Vechtstreek centraal stond.

Op reis door de provincie Noord-Holland
Johan Stuart van de Stichting Landschap Noord-Holland vertelde over de vele instanties die zich al vanaf de voorlaatste eeuwwisseling inspannen om het cultuurlandschap van Noord-Holland in stand te houden. Via vele mooie dia's zijn de bezoekers meegenomen langs de natuurgebieden die Landschap Noord-Holland beheert: duinen, droogmakerijen, waddengebieden, veenweidegebieden, eendenkooien en landgoederen. Het laat zien hoe gevarieerd Noord-Holland is. Speciale aandacht kregen de weidevogels zoals kievit, grutto en tureluur. Ook de bijzondere planten en dieren uit de provincie werden getoond. Kortom: Noord-Holland heeft ook boven Amsterdam en dus ook boven Gooi en Vechtstreek, het nodige te bieden.

De geologische geschiedenis van de Vechtstreek
Ingwer Bos is gepromoveerd op de geologische geschiedenis van de Vechtstreek. Deze begint ongeveer 250.000 jaar geleden, toen ijskappen de noordelijke helft van Nederland bedekten. Aan de voorzijde ervan werd een grote hoeveelheid zandig materiaal opgestuwd. Dat herkennen we nu aan de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Daarna gebeurde er nog veel meer in de Vechtstreek: er kwam nog een ijstijd, zo'n 15.000 jaar geleden, de zeespiegel steeg dramatisch, er trad veenvorming op, de Vecht en Angstel ontstonden en 'verdwenen' weer. In zijn studie analyseerde Ingwer Bos duizenden grondboringen in dit gebied en dat leverde verrassende nieuwe inzichten op. Zo blijken er verschillende oer-meren aanwezig in de ondergrond, onder meer bij Breukelen, Weesp en Abcoude. De geschiedenis van de Angstel en Vecht is relatief 'jong'. Pas 3000 jaar geleden werden ze gevormd en zij hebben maar 800 jaar een functie gehad als afwatering van de Rijn. Via de grondboringen is vast te stellen hoe de rivierloop vroeger geweest moet zijn, of er sprake was van veel of weinig stroming en waar de oer-meren gezeten moeten hebben. Zo moet bijvoorbeeld de Aetsveldse Polder een oer-meer zijn geweest en waarschijnlijk is ook het Naardermeer van oorsprong een oer-meer geweest.

Het succes van deze gezamenlijke productie van de Vrienden van het Gooi en de Vrienden van de Vecht smaakt naar meer. Onze organisaties zullen elkaar actief waar mogelijk versterken.
NIEUWE GEBIEDSCOMMISSIE: UTRECHT-WEST

Na de beslissing om te komen tot een nieuwe Gebiedscommissie Utrecht-West is er gewerkt aan de structuur en het programma van de nieuwe commissie. De nieuwe commissie gaat het gebied van 11 gemeenten omvatten: De Ronde Venen, Stichtse vecht, De Bilt, Woerden, Utrecht, Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen.

Het is vanzelfsprekend dat de opdrachten en werkwijzen van de drie oorspronkelijke commissies zeer verschillend zijn geweest. In de Vechtstreek was de opgave voor de realisatie van de natuurverbindingen vanaf het ecoduct bij de A2/N201 tot aan het Noorderpark erg ingewikkeld, maar het aantal erbij betrokken hectares was relatief gering. Naast de opgave voor de Ecologische Hoofdstructuur heeft de gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden zich ook gericht op cultuur, landschap en toerisme. In het gebied De Venen ligt de situatie anders. Hier zal, ook in de nieuwe structuur, nog 600 ha natuurgebied ontwikkeld moeten worden, een zeer zware en tijdrovende klus. Cultuur en landschap zijn hier ondergeschikt gebleven. In het gebied van de derde partner van de nieuwe commissie, het gebied van de Utrechtse Waarden, ligt helemaal geen natuurontwikkelingsopgave en ligt de nadruk op de agrarische ontwikkeling.

Getracht wordt om in de nieuwe structuur de opgedane ervaringen van de drie commissies te gebruiken. Zo zullen de platformmiddagen ook in de rest van het gebied geÔntroduceerd worden. Alle plannen zijn erop gericht om eind mei het nieuwe programma en de nieuwe structuur gereed te hebben, zodat dan ook de samenstelling van de nieuwe commissie bekend zal zijn. In onze Nieuwsbrief van het komend najaar zal mededeling gedaan worden over de nieuwe structuur en de plaats van de VPC hierin.
NATUURPASSAGE NAARDERMEER - ANKEVEENSE PLASSEN

Sinds begin dit jaar wordt in de Vechtstreek gewerkt aan wat eind 2013 de grootste natte natuurverbinding in Nederland gaat worden. Het gaat hier om een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die vooral vanwege de bezuinigingen de laatste tijd vaak in het nieuws is. Een extra reden om hier nu aandacht aan te schenken.

Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de natuurkwaliteit in het Naardermeer ťn de Vechtplassen. Iets ten zuiden van de molen en van de afslag naar Ankeveen aan de Loodijk (N236) komen nu twee nieuwe natuurpassages onder de provinciale weg door; de weg wordt een viaduct. De passages gaan het Naardermeer verbinden met de Ankeveense Plassen. Hierdoor wordt het Naardermeer toegevoegd aan de lange lijn van Oostelijke Vechtplassen, de waterrijke gebieden tot aan Utrecht toe. Deze verbinding haalt de gebieden uit hun isolement, waardoor dieren en planten meer overlevingskansen krijgen.

Voorbeelden van dieren die hiervan zullen profiteren zijn onder andere de ringslang, heikikker en rugstreeppad. Maar ook reeŽn en egels zullen de drukke provinciale weg veilig kunnen passeren. Dit geldt eigenlijk voor alle dieren die hier voorkomen. Ook de otter, die weer in de Vechtplassen is gesignaleerd, krijgt zo meer mogelijkheden. En de trek van de dieren vergroot ook het leefgebied van de bijzondere planten die hier voorkomen.

Meer informatie:
http://www.natuurmonumenten.nl/content/natuurpassage-naardermeer-ankeveense-plassen
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden/N236-aanleg-natuurverbinding-Naardermeer-Ankeveense-plassen.htm?mode=edit
HET BAGGEREN VAN DE VECHT

Sinds midden vorig jaar heeft de Noordelijke Vechtstreek meer grote vrachtschepen door haar wateren zien gaan dan in de tientallen jaren daarvoor. Dat wordt veroorzaakt door de grootscheepse saneringsoperatie van de Vechtbodem, waarbij vervuild slib wordt opgebaggerd om te worden afgevoerd in grote vrachtschepen. Vanaf komende zomer is het deel van de Vecht tussen Nigtevecht en Utrecht aan de beurt. De operatie duurt nog tot 2014.

Uiteindelijk zullen circa 5000 vrachtschepen in totaal 2,5 miljoen m3 vervuild slib afvoeren naar de verschillende depots elders in het land. Landmeters van AGEL adviseurs meten in detail de dikte van de sliblagen om niet meer, maar ook niet minder, dan nodig af te voeren. Bij het baggeren wordt circa 1 meter afstand tot de oever gehouden, onder andere omdat er in het ondiepe water langs de oever naar verhouding veel dieren leven (en die hebben het toch al niet gemakkelijk tijdens deze grootschalige operatie die hun leefwereld ernstig verstoort), maar ook vanwege het belang van de glooiende oever voor de sterkte van de dijk en vanwege de vele leidingen die zich in de nabijheid van deze oevers bevinden. Zo is de nog niet zo lang geleden in de Vecht aangelegde riolering voor de aanliggende arken en woningen in Weesp en omgeving op verschillende plaatsen 'opgevist' en ligt deze nu te wachten op hernieuwde aansluiting na afloop van het schoonmaakproces. Tijdens het baggeren komen er ook veel verrassende vondsten boven water. Wouter Waldus van ADC ArcheoProjecten houdt hier een inventaris van bij. Het is de bedoeling om te zijner tijd een expositie aan deze vondsten te wijden. Een voorschot daarop kan al worden genomen wanneer men zich aanmeldt voor de maandelijkse 'open avond' op de eerste woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur in de Waternet-bouwkeet aan de Dammerweg 1C te Weesp (indien men zich uiterlijk de maandag daarvoor heeft aangemeld via schonevecht@waternet.nl)

Meer informatie:
www.vecht.nl/wiki/index.php/Baggeren
www.waternet.nl/vecht
NIEUWE BUITENPLAATS WEILAND VECHTOEVER MAARSSEN

In december 2011 en januari 2012 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in de procedures over het oprichten van een nieuwe buitenplaats aan de Diependaalsedijk in het beschermde dorpsgezicht van Maarssen. De RvS heeft geoordeeld dat de gemeente Stichtse Vecht de bouwvergunning terecht heeft verleend. De RvS vernietigde het vonnis van de Rechtbank Utrecht, die evenals onze stichting oordeelde dat niet aan alle criteria voor een buitenplaats werd voldaan en dat het bouwplan ten koste zal gaan van de ruimtelijke kwaliteit. De VPC respecteert vanzelfsprekend de uitspraak van de RvS en beschouwt deze procedure hiermee als afgedaan.
BERICHT VAN DE STICHTING ERFGOED KRUITPAD

Sinds haar oprichting in april 2010 heeft het bestuur van de Stichting Erfgoed Kruitpad niet stil gezeten. De Stichting steunt het breed gedragen besluit van het college van B&W van de gemeente Muiden om het Kruitpad tot gemeentelijk monument te verklaren. Meerdere eigenaren van grond en panden langs het Kruitpad tekenden bezwaar aan tegen deze aanwijzing, waaronder de eigenaar van het oude kruitfabriekterrein. De zitting bij de rechtbank heeft inmiddels plaats gevonden, maar er is nog geen uitspraak gedaan.

Het collegebesluit is gebaseerd op een gedegen advies van de Provinciale Monumentenadviescommissie en kan rekenen op ruime steun van de gemeenteraad en plaatselijke organisaties. De eigenaren van de gronden en de panden meenden echter in hun belangen geschaad te worden. Het blijkt niet zo eenvoudig te behouden erfgoed te definiŽren, vooral niet als er financiŽle en andere belangen een rol spelen. Het voornaamste streven van de Stichting blijft behoedzaam en met respect zien om te gaan met heden, verleden en toekomst van dit deel van de gemeente Muiden, met haar onvervangbare landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en stedenbouwkundige waarden. De Stichting hoopt dat gezond verstand en vooral ook ontzag voor de stem van onafhankelijke deskundigen en inwoners uiteindelijk zal leiden tot een herontwikkeling van het terrein naar 'Muider' maat en met behoud van de essentiŽle waarden van het gebied.

Meer informatie:
Jacob Veenhuysen, voorzitter St. Erfgoed Kruitpad jveenh@xs4all / 0294-261432BOEKEN EN PUBLICATIES

Vechtse paradijzen, tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek
Stichting Groene Parels heeft als doel het bijdragen aan waardering en behoud van groen cultureel erfgoed. De stichting doet dit door ontwikkeling van publicaties en activiteiten die dit erfgoed toegankelijk maken voor een breed publiek. Het project 'Dutch Paradise' omvat de productie van een documentaire, boek en website over historische tuinkunst bij buitenplaatsen.

Op 1 april is het boek 'Vechtse Paradijzen, tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek' verschenen. De Vecht afvarend van Utrecht naar Muiden neemt het boek de lezer mee langs een tiental nog bestaande en vier 'verborgen' (verdwenen) tuinen van buitenplaatsen langs de Vecht. Aan de hand van fraaie foto's wordt een rijk geÔllustreerd beeld geschetst van de geschiedenis van deze tuinen en van de tuinkunst langs de Vecht. Deze tuinkunst, met de hoog opgeschoren hagen die we zo goed kennen uit de 'Zegepralende Vecht', bereikte gedurende de Gouden Eeuw in de Vechtstreek zo'n hoogte dat deze tot in het verre buitenland als 'Dutch Gardens' bekend stond. Ook jongere tuinen en hun architecten komen aan bod, zoals het werk van de Zochers op Slot Zuylen en Doornburgh en de Springertuin van Daelwijck. De voor het Vechtlandschap zo bepalende parken en parkbossen blijven helaas onderbelicht.

Vechtse Paradijzen, tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek; tekst: Inge Dekker en HenriŽtte Emaar; met fotografie van Eric van Lokven, een inleiding van Erik de Jong en interviews met o.a. Carla Oldenburger, Michael van Gessel en JŲrn Copijn; productie: Groene Parels (www.groeneparels.nl); ISBN 9789089895318; verkoopprijs 29,99 euro; uitgeverij:Terra. Zie www.boek.nl/bekijkboek/9789089895318


De buitenplaats en het Nederlandse landschap - lustwarande van internationale allure
Tegelijk met de verschijning van de Vechtse Paradijzen kwam dit boek uit over De Buitenplaats en het Nederlandse Landschap, met een apart hoofdstuk (blz. 89-93) over de Vechtse buitens. Zie: www.boek.nl/bekijkboek/9789040005022
COLOFON

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief die verschijnt onder de redactionele eindverantwoordelijkheid van Els van Nieuwkerk. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet en deskundigheid die in de afgelopen periode op veel terreinen aan de VPC ten goede is gekomen, o.a. deze Nieuwsbrief. Wij zijn verheugd dat Dirk Quaak bereid is om deze redactionele taak van haar over te nemen.


Layout
vecht.nl


Eindredactie
Els van Nieuwkerk en Dirk Quaak
Postbus 5347
1380 GH WEESP
quaak@vecht.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateurschap kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.6
Per 2012 > Ä 15,- ING 256092 t.n.v. Penningmeester VPC te Vinkeveen


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.7