VPC-Zienwijze-Bloemendalerpolder

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Zienswijzen en beroep

Zie ook het: Bloemdalerpolder-overzicht2010-03-10:

Aan: Projectgroep Bloemendalerpolder & Provincie Noord-Holland - Pb 147 - 1380 AC Weesp

Van: Vechtplassencommissie - Pb 5347 - 1380 GH Weesp


Weesp, 10-03-2010


Betreft: Zienswijze dd 10-03-2010 inzake het Masterplan Bloemendalerpolder dd 26-01-2010


Geachte dames en heren,


Een zienswijze n.a.v. het concept-masterplan dd 26 januari 2010 komt in wezen neer op een herhaling van zetten, een geschiedenis van bijna 10 jaar. De 'ontwikkelingsplannen' van de Bloemendalerpolder beginnen met het wegknippen van de polder uit het Groene Hart in 2001-2002 (bij de behandeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van Pronk in de Tweede Kamer, later gevolgd door de Nota Ruimte). Hierna volgen het Streekplan Noord-Holland-Zuid in 2003, de Streekplan NH-Zuid-uitwerking Bloemendalerpolder/KNSF-terrrein in 2006 en vele ontwerp-ateliers die zich met het ontwikkelen van de polder bezighouden.


De kern van het BP-dilemma was en is:

Hoe behoud je een zo groot mogelijk deel van de voor dit Vecht-mondingsgebied zo karakteristieke openheid?

Het antwoord kan niet anders zijn dan:

vermijd het aaneengroeien van Weesp en Muiden, het dichtslibben van de open ruimte tussen de twee steden. Dat betekent: concentratie van de bebouwing voornamelijk tegen de bestaande stad Weesp aan.


De oorspronkelijke uitgangspunten waren: ca 330 ha groen/blauw (van de ca 490 ha). Dat is in het nu voorliggende masterplan deels verworden tot ‘water, riet en groen tussen wonen’. De bermen, de sloten, de groen- en blauw-snippers vormen een substantieel deel van wat oorspronkelijk bedoeld was als een ‘robuust, aaneengesloten natuur- en recreatie-gebied’. Die robuustheid is ook nog eens in het gedrang gekomen door de geplande verdubbeling van de A1 in het plangebied.

Uitgangspunt blijft echter de 2/3 groen-norm uit de Nota Ruimte en uit de Streekplanuitwerking Nota van wijzigingen dd 9 november 2006. Het ministerie van VROM heeft er weliswaar mee ingestemd dat de 2/3 groennorm ook van toepassing kan zijn op het gebied binnen de rode contour - mits dit aaneengesloten is en direct aansluit op het groen buiten de rode contour - maar het groen binnen de rode contour is daarbij gemaximeerd op 32 ha. Dat betekent dat ca 300 ha aaneengesloten groen/blauw buiten de rode contour zou moeten overblijven. En dat wordt in het masterplan overduidelijk niet gehaald.


De VPC pleit dus - indien nodig - voor een wijziging van de rode contour, hetgeen volgens de eerdere plannen mogelijk is na 'planoptimalisatie, en eventueel aanpassen van kwaliteitsambities'. De rode contour verloopt nu langs de Papelaan, Hoogspanningslijn, Korte Muiderweg en Leeuwenveld I-III.

Wij pleiten ervoor de bebouwings-noordgrens drastisch te verlagen richting Weesp waardoor een grotere beschermde open ruimte tussen Muiden en Weesp overblijft. Daarbij is o.i. een beperkte compensatie mogelijk in de Gemeenschapspolder, aansluitend aan de spoorlijn. Zie het tweede kaartje.

Gelukkig heeft ook de provinciale MER-commissie naar aanleiding van onze zienswijze in het advies van 24-9-2009 gepleit voor het bestuderen van deze geconcentreerde variant.


De Bloemendalerpolder maakte in vroeger tijden deel uit van het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Laat dat tenminste voor een deel nog zichtbaar zijn.


Een vriendelijke groet

FHB Cladder, secretaris Vechtplassencommissie