Voorbeeldenboek Utrechtse Landschappen

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

2014-02-24: De provincie heeft onlangs het document "Borging kernkwaliteiten Utrechtse Landschappen, Voorbeeldenboek" (pdf bestand) uitgegeven. Het boek beoogt de kernkwaliteiten landschap te vertalen naar bestemmingsplannen en is een hulpmiddel voor enerzijds gemeenten om de kwaliteiten adequaat in het bestemmingsplan te verwerken en anderzijds voor beoordelaars van (ontwerp)bestemmingsplannen om na te gaan of de kwaliteiten wel op een juiste en afdoende wijze zijn geborgd (op papier althans).

Het boek behandelt de diverse landschappen zoals die ook in de provinciale structuurvisie zijn genoemd. Het vechtplassengebied ligt in het Groene Hart (kernkwaliteiten openheid, weidekarakter, landschappelijke diversiteit en rust&stilte). Maar ook de uitwerking bij andere landschappen zou m.i. van betekenis kunnen zijn voor het vechtplassengebed zoals Rivierengebied (bv. de relatie tussen oeverwal en kom), maar ook Waterlinies (bv. groen en overwegend rustig karakter) of Utrechtse Heuvelrug (bv. bestemming landgoed/landhuis, dubbelbestemming waarde: landgoed) Bijgaande link verwijst naar een bericht ter zake. https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@273470/kernkwaliteiten/#backlink