Dorpsraad Nigtevecht trekt zich terug uit de overlegsessies over de fietsbrug

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Stichtse Vecht Postbus 1212 3600 BE MAARSSEN Nigtevecht, 21 maart 2014

Geacht college,

Onderwerp: beëindiging participatie dorpsraad aan overlegsessies fietsbrug

Geachte college,

Tijdens de openbare informatieavond op 20 november 2013 werd duidelijk dat de bestuurders – tegen de uitdrukkelijke wens van o.a. de gemeenteraden van Ronde Venen en Stichtse Vecht – kozen voor de zuidelijke variant als locatie voor de fietsbrug. Hiermee was “De Punt” als bruglocatie definitief “afgeserveerd”.

Het is u bekend dat de dorpsraad steeds “De Punt” als voorkeurlocatie heeft beschouwd. Ondanks de ons inziens onvoldoende fundering voor de bestuurlijke keuze voor de zuidelijke variant heeft de dorpsraad besloten deze keuze als een gegeven te accepteren. Wel is in december 2013 door middel van een Visiedocument door de dorpsraad bezwaar gemaakt tegen de gekozen aanlandings-oplossing. In het bezwaar is – in lijn met de evaluaties tijdens de werksessies – gepleit voor een aanlanding parallel aan het kanaal.

In de start van de aanbestedingsfase organiseerde het projectteam Fietsbrug Nigtevecht op 17 februari 2014 een reflectieavond voor degenen die, volgens de uitnodiging, een belangrijke bijdrage hebben geleverd bij de beoordeling van de locatie voor de brug. Tijdens deze reflectieavond werd duidelijk dat – ondanks het nadrukkelijk advies van de dorpsraad – het niet de bedoeling is marktpartijen ruimte te bieden om andere aanlandingsvarianten in te brengen. Er is nu eenmaal een besluit genomen, de trein rijdt en kan niet meer gestopt worden. Conclusie: de door de dorpsraad ingebrachte visie blijkt geen enkele invloed te hebben gehad.

Voor de dorpsraad is het stelselmatig negeren van haar inbreng aanleiding voor de vraag a) of zij in het komende proces nog wel een zinvolle bijdrage kan leveren en b) of zij nog wil participeren in een klankbord- of reflectiegroep om de aanbesteding voor te bereiden. De dorpsraad heeft er om bovenomschreven redenen voor gekozen om af te zien van verdere deelname, hetgeen overigens geenszins betekent dat wij het verdere proces niet kritisch zullen blijven volgen.

Hoogachtend, namens DORPSRAAD NIGTEVECHT


(Cees Boonacker, secretaris/penningmeester)

Correspondentieadres: Klompweg 36 1393 PL Nigtevecht E mail: info@dorpsraadnigtevecht.nl