Advies van het Kwaliteitsteam NHW-2013-11-04

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Aan de voorzitter van de Enveloppecommissie Vechtstreek-Noord t.a.v. mevrouw ing. J. Geldhof Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Datum:

4 november 2013

Advies kwaliteitsteam locatiekeuze brug bij Nigtevecht

Geachte mevrouw Geldof,

Op 31 oktober jl. heeft het kwaliteitsteam met belangstelling kennis genomen van de voorliggende varianten voor de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Nigtevecht. Het kwaliteitsteam volgt de ontwikkelingen bij Nigtevecht al geruime tijd. Het team heeft al in 2009 en 2010 geadviseerd over respectievelijk de locatie en over het ontwerp van de brug. Zoals al eerder is gezegd. past deze brug in een reeks van bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. waarbij de Nieuwe Hollandse Waterlinie op verschillende plekken beter ontsloten wordt. Vanuit deze optiek is het van belang dat de toekomstige brug bij Nigtevecht goed aansluit op de bestaande verbindingen, zodat de NHW goed bereikbaar is voor fietsers en wandelaars oostelijk en westelijk van het kanaal.

Ten tijde van ons advies van 6 juni 2013 waren de locatie 'de Punt' en de locatie naast de Geitenkamp bestuurlijk en financieel niet haalbaar. Om tegemoet te komen aan enkele belanghebbende partijen heeft u nu toch de locatie 'de Punt' nader laten onderzoeken. Hierbij gaat het niet langer om een conventionele brug. De varianten die nu voorliggen zijn volgens het kwaliteitsteam niet vergelijkbaar. De serie alternatieven voor de Punt betreffen zeer schematische lift-, hef- en gondelconstructies die geen van alle een beeld geven van inpassing; de uitwerkingen voor locatie 6 zijn wel degelijk ingepast en uitgewerkt. In algemene zin is het kwaliteitsteam van mening dat de utilitaire, rurale sfeer van deze locatie vraagt om een ongekunstelde, eenvoudig leesbare, beheerbare en bruikbare oplossing om het Amsterdam-Rijnkanaal over te steken. Alle opties voor de Punt komen in onze ogen 'verzonnen' over. Ze passen beter bij een lunapark of in een stedelijke, toeristische of museale context. Om die reden wijzen we deze serie voorstellen af. Bij de zuidelijke varianten heeft het kwaliteitsteam een duidelijke voorkeur voor locatie 6 variant 3, omdat daarin de meest logische en landschappelijk slimste oplossing is weergegeven Er ontstaat een asymmetrische overbrugging die recht doet aan de kenmerken van de ontsluiting aan beide zijden en die voor fietsers en voetgangers geen ontmoedigende oriëntatie heeft. De oostelijke oprit past goed in de verkaveling legt een duidelijke markering ten opzichte van het niet zo fraaie aanzicht van de dorpsrand. Het grondlichaam geeft een logische grens aan een eventuele toekomstige dorpsuitbreiding in zuidelijke richting. De tweede keuze van het kwaliteitsteam zou variant 1 bij locatie 6 zijn, maar daarbij moet wel vermeld worden dat deze variant volgens het kwaliteitsteam visueel onaantrekkelijk voor fietsers is en leidt tot een ongelukkige aansluiting op de bestaande wegen.

Het kwaliteitsteam adviseert u met klem om in het vervolgtraject de aannemer/ontwerper-combinatie alle ruimte te bieden om tot een excellent ontwerp te komen. De schetsen die nu op tafel liggen dienen te worden gereduceerd tot een outputspecificatie waarin het tracé wordt herleid tot een schema, en waarbij alleen de locatie van de oversteek en de aansluiting op het bestaande wegennet vastgelegd zijn. Het kwaliteitsteam biedt zich aan om u te helpen met het formuleren van kwalitatieve criteria in de uitvraag en om vertegenwoordigd te zijn in de selectiecommissie voor de aanbesteding.

We wensen u veel succes met het nemen van de finale beslissing. Het kwaliteitsteam blijft graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen voor de brug bij Nigtevecht.

Hoogachtend,

Prof. ir. Eric Luiten Voorzitter Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie


cc: Gemeente Amsterdam, dhr. F. Ossel; Gemeente De Ronde Venen, dhr. K. Schouten; Gemeente Stichtse Vecht, dhr. K. Wiersema; Provincie Utrecht, mw. M. Pennarts-Pouw; Provincie Noord-Holland, dhr. JH.M. Bond


Het Kwaliteitsteam NHW is ingesteld door de Liniecommissie en bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit verschillende vakinhoudelijke disciplines. Het Kwaliteitsteam werkt in opdracht van de Liniecommissie op basis van het door de Liniecommissie vastgesteld werkprogramma, op basis van criteria uit Panorama Krayenhoff en door de Liniecommissie vastgestelde concretiseringen daarvan in de "Leidraad plankwaliteit".

Het Kwaliteitsteam adviseert de Liniecommissie en de overige belanghebbende overheden gevraagd en ongevraagd over de in ontwikkeling zijnde plannen ter uitvoering van het Linieperspectief, zoveel mogelijk vroegtijdig in het planproces. Het Kwaliteitsteam zal hierbij steeds uitgaan van de samenhang van de gehele Linie. Adviezen van het Kwaliteitsteam zijn niet bindend, maar wel zwaarwegend bij besluitvorming over de uitvoering. Dat betekent dat de Liniecommissie toeziet op de consequenties die het betreffende verantwoordelijke bestuur vanuit de eigen verantwoordelijkheid verbindt aan het advies en in geval van eventuele afwijking van het advies zal kijken naar de motivering daarvan.