3e Werksessie Fietsbrug

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

2013-05-27: zie ook http://www.fietsbrugnigtevecht.nl/

Verslag FvV

NOTITIE

Aan : Deelnemers werksessies fietsbrug Nigtevecht

Van : Frank van Vliet

Datum: : 27 mei 2013

Betreft : Conclusies werksessie 3 d.d. 22 mei 2013

Tijdens de derde werksessie hebben wij conclusies getrokken over de mogelijke locatie voor de fietsbrug. Aanstaande donderdag zullen wij deze conclusies delen met de aanwezigen tijdens de inloopavond. Onderstaand hebben wij de conclusies in concept geformuleerd. Graag vernemen wij of u zich in de verwoording kunt vinden.

• Er wordt alleen nog gekeken naar varianten waar men zelf naar boven kan fietsen. Locaties waar het niet mogelijk is om hellingbanen die daarvoor nodig zijn te realiseren (zodat moet worden teruggevallen op bijvoorbeeld alléén een trap of een lift) vallen af.

• Locaties 0 en 1 vallen af, met name vanwege de grote afstand tot de fietsroute over de Velterslaan en de kleine afstand tot de bestaande brug in Weesp;

• Locatie 2a valt af, met name vanwege de grote overspanning en daarmee de hoge kosten en vanwege de impact op het uitzicht vanuit het noorden op de karakteristieke splitsing van het water;

• Locatie 4a valt af, met name vanwege de nabijheid van woningen en de lastige aanlanding aan de oostzijde;

• Locaties 5, 6a en 6b worden in gezamenlijkheid beschouwd en worden “Locatie 6” genoemd.

• Locatie 3, “De Punt”, is door de Stuurgroep Fietsbrug Nigtevecht afgewezen vanwege de hoge kosten. Op verzoek van deelnemers aan de werksessie wordt deze locatie wel meegenomen in de afweging;

• De locaties 2, 3 en 6 zullen worden voorgelegd aan de Stuurgroep als mogelijke locaties voor de fietsbrug. Voor deze locaties wordt een multicriteria-analyse opgesteld.

• De voorstanders van locatie 2 kiezen met name voor deze locatie vanwege de verkeersveiligheid en omdat Nigtevecht van deze locatie het minste last heeft. Ook wordt de tankopslag gedeeltelijk aan het zicht onttrokken. Tegenstanders van deze locatie vinden o.a. dat fietsers hiervoor te ver moeten omfietsen, dat het voor fietsers onduidelijk is hoe zij bij de brug moeten komen, dat de zichtbaarheid vanaf het Gein te groot is en dat agrarische grond wordt versnipperd.

• De voorstanders van locatie 3 kiezen met name voor deze locatie vanwege de directe relatie met het fort, het uitzicht op het fort en de nauwe aansluiting bij de fietsroute over de Velterslaan. 
Tegenstanders geloven niet dat een brug op deze locatie binnen budget kan worden gerealiseerd en maken zich zorgen om de inpassing aan de zijde van het fort en de sociale veiligheid/overlast op De Punt.

• De voorstanders van locatie 6 kiezen met name voor deze locatie vanwege de ligging nabij het dorp en de korte fietsroute en vanwege de mogelijkheid om de brug hier een mooie plek te geven. 
Tegenstanders maken zich bij specifieke varianten van de aanlanding vooral zorgen om de doorsnijding van het landschap en de impact op de locatie Betonfabriek als mogelijke ontwikkellocatie voor woningbouw.

• De meeste deelnemers aan de derde werksessie hebben een voorkeur uitgesproken voor locatie 6. Tegen deze locatie bestaat relatief weinig weerstand. Dit stemt overeen met de uitkomst van de enquête tijdens de eerste inloopavond.

• Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot de aanlandingen is deze locatie voor de deelnemers aan de werksessie acceptabel. Genoemde voorwaarden zijn:

• Doorsnijding van het landschap en van agrarische grond dient zoveel mogelijk te worden voorkomen, bijvoorbeeld door de taluds parallel aan de dijk te leggen;

• De verkeersveiligheid voor fietsers op het traject tussen de fietsbrug en de sluisbrug alsmede ter plaatse van de sluisbrug moet worden verbeterd / gewaarborgd;

• De ontwikkeling van woningbouw ter plaatse van de huidige betonfabriek mag niet worden belemmerd;

• Een goede vormgeving van de brug als entree voor het dorp is van belang.

• De sessiedeelnemers zullen worden betrokken bij het vervolgtraject, bijvoorbeeld bij het opstellen van de uitgangspunten/randvoorwaarden/criteria van de aanbesteding.Verslag DJW

De Fietsbrug bij Fort Nigtevecht

Enkele weken terug is een speciaal daarvoor in het leven geroepen werkgroep bestaande uit ambtenaren van de provincies Utrecht, Noord-Holland, gemeenten Ronde Venen en Stichtse Vecht, vertegenwoordigers van lokale partijen (SHG, dorpsraad Nigtevecht, Vechtplassencommissie (VPC) en LTO) en enkele bewoners, opnieuw begonnen met het bekijken van mogelijke locaties waar de fietsbrug kan komen. Waarom opnieuw? De gekozen locatie De Punt, waar de brug zou komen, recht tegenover het fort, bleek volgens de rekenmeesters van de Provincie Noord-Holland te duur. De brug zou bij het fort aanlanden met een constructie op palen die ervoor zou moeten zorgen dat er een vrij schootsveld zou blijven vanuit het fort. Op De Punt is ook alleen een constructie op palen realiseerbaar. Juist deze palenconstructies zouden tot een aanzienlijke budgetoverschrijding leiden. De betrokken besturen besloten daarom de locatie De Punt te laten vervallen, evenals de locatie Velterslaan - Geitenkamp in Nigtevecht. Die laatste locatie is als mogelijkheid vervallen, omdat er massaal verzet tegen bestond gezien de grote hinder voor omwonenden.

Om binnen het budget van € 10 miljoen te blijven, is nu gezocht naar locaties, waar een brug gerealiseerd kan worden deels of geheel met dijklichamen. Een brug alleen toegankelijk met een trap/lift werd onwenselijk geacht. Zo’n 8 locaties zijn in eerste instantie bekeken, 4 ten noorden van De Punt en 4 ten zuiden van de Geitenkamp. De helft van die locaties is door de werkgroep als niet haalbaar beoordeeld om uiteenlopende redenen, waaronder de negatieve landschappelijke gevolgen en de nabijheid van de Weesperbrug.

Omdat andere uitvoeringsvarianten dan een constructie uitsluitend op palen bij De Punt ook realiseerbaar lijken, is vanuit SHG, de dorpsraad Nigtevecht en de Vechtplassencommissie een pleitnota geschreven met het verzoek De Punt alsnog bij de locatievergelijking te betrekken. Dat verzoek is tijdens de laatste werkbijeenkomst (22 mei j.l.) gehonoreerd.

Alle locatievarianten, inclusief De Punt, zijn bekeken, in samenhang met mogelijk te realiseren dijklichamen. Drie locaties bleven uiteindelijk ‘op de zeef liggen’:

1. Een brug net ten noorden van Gulf, met een oprit vanaf het fort parallel het ARK aan de westzijde, of (deels) door het weiland ten westen van het fort en een dijklichaam langs het Gulfterrein aan de oostzijde.

2. Locatie De Punt, met aan de westzijde een oprit vanaf het fortterrein naar het noorden toe en met een bocht terug, parallel aan het ARK, en op het terrein van De Punt een gekrulde constructie op palen, direct naast de ligplaatsen van de beroepsvaart aan het ARK. Aan beide zijden van de brug zou een uitzichtplatform gerealiseerd kunnen worden zodat fort en het sluiscomplex goed zichtbaar zijn.

3. Een locatie iets ten zuiden van de betonfabriek in Nigtevecht, met een oprit aan beide zijden parallel aan het ARK richting Velterslaan en Korte Velterslaan. Bij deze variant werd een locatie zo dicht mogelijk bij het fort als meest wenselijk gezien. Aan alle varianten kleven nadelen, die overigens door de leden van de werkgroep zeer verschillend beoordeeld werden. Bij locatie 1 (noord) werd genoemd de landschappelijke impact voor mensen die vanuit het noorden komend Nigtevecht naderen en het uitzicht voor één woning gelegen op de landtong bij de sluis (nadelen genoemd door de aanwezige bewoners) en verlies en doorsnijding van agrarische grond (van De Haan). Deze variant 1 werd als meest veilige beoordeeld (aan beide zijden uitkomend op een goed fietspad en aan de oostzijde direct uitkomend in Nigtevecht, zonder noodzaak van kruising van door auto’s bereden wegen).

Bij locatie 2 (De Punt) geldt de mogelijke budgetoverschrijding als concreet bezwaar. De onveilige oversteek van de Oostkanaaldijk is daarnaast genoemd als aandachtspunt (is oplosbaar). De uitvoeringsmogelijkheid van de aanlanding op De Punt zelf is niet eenvoudig, omdat Rijkswaterstaat het opslagdeel van het terrein zoveel mogelijk onaangetast wil laten. Deze locatie wordt door SHG, VPC en dorpsraad Nigtevecht als de recreatief meest aantrekkelijke variant gezien, waar bovendien geen landschappelijke bezwaren gelden. Voor locatie 3 (zuid) geldt dat ook hier een bezwaar is van uitzichtbelemmering (m.n. de woning van Groeneveld aan de westzijde) en de relatieve (maar oplosbare) onveiligheid van het fietspad aan de oostzijde langs het ARK. Hier speelt ook de noodzaak de gewenste herontwikkeling van Garsten Noord (het terrein van de betonfabriek) met woningbouw in de toekomst niet onmogelijk te maken. Een dijklichaam anders dan parallel aan het ARK werd daarom (door dorpsraad, VPC en vertegenwoordiger van gemeente Stichtse Vecht) onwenselijk geacht.

Een rondgang langs alle aanwezigen tijdens de laatste werksessie leerde dat een een groot deel (vrijwel allemaal ambtenaren van provincies en gemeenten) voorkeur geeft aan locatie 3. SHG en VPC gaven aan een voorkeur te hebben voor De Punt, met als tweede optie locatie 3 (want minder landschappelijke impact vanaf het Gein dan locatie 1). De dorpsraad Nigtevecht heeft een voorkeur voor De Punt met als tweede optie locatie 1. LTO heeft een voorkeur voor locatie 3, omdat daar (vrijwel) geen grondaankoop voor nodig is en de realisatie betrekkelijk eenvoudig is. Aan beide zijden van het ARK is een deel van de agrarische grond die benut zou kunnen worden voor de dijklichamen parallel aan het ARK, in eigendom van Rijkswaterstaat.

Na inventarisatie van een multicriteriaevaluatie met behulp van scorematrixen, die door alle aanwezigen wordt gemaakt, wordt in juni een advies gegeven aan de bestuurders. Het valt te verwachten dat dit advies zal uitkomen op locatie 3. Het advies wordt voor commentaar aan de werkgroep voorgelegd. Als tot aanleg van de gekozen locatie wordt besloten, wordt in het najaar de aanbesteding voorbereid.