Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 12, Nummer 2
Oktober 2013
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:
WERK AAN DE VECHT
HANDHAVING
JACHTHAVEN VREELAND
SAMENWERKING UTRECHTSE EN HOLLANDSE VECHTGEMEENTEN
GROENEWOUD-PLANNEN
BUITENPLAATS-BIOTOOP
TOERISTISCHE OVERSTAPPLAATSEN
JAARVERGADERING VPC 21 SEPTEMBER 2013
TON STORK VECHTEN VOOR DE VECHT-PENNING
DE FIETSBRUG OVER HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL
VECHTOLOGIE
VECHTPLASSENCOMMISSIE EN VRIENDEN-VRIJWILLIGERS
VECHT-WEBSITES
BOEKEN & ARTIKELEN
VARIA / KORT NIEUWS
AGENDA
VECHTPOSTZEGELS
DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT
COLOFON
WERKEN AAN DE VECHT

Werk aan de Vecht (inmiddels ruim 40 vrijwilligers) is ook in de achterliggende zomermaanden actief geweest door o.a. te werken op Fort Nieuwersluis en in de parken van de buitenplaatsen Gunterstein en Vreedenhorst.
In de komende wintermaanden zal op verschillende locaties langs de Vecht worden gewerkt aan het onderhoud van de oevers. O.a. langs de westoever tussen Loenen en Vreeland, waar het Floris V-pad over de kruin van de dijk loopt. Bij de Hinderdam gaan wij langs de oude Vechtdijk (van Natuurmonumenten) o.a. wilgen knotten.
Op de Natuurwerkdag van 2 november werkt Werk aan de Vecht op Gunterstein.
Wij hopen dat de overdracht van oeverlandjes tussen Loenen en Vreeland door de provincie Utrecht aan Natuurmonumenten komend voorjaar zo ver is dat wij ook daar terecht kunnen.
In 2009 organiseerde de VPC voor het eerst, samen met Landschap Erfgoed Utrecht, een werkdag langs de Vecht (tussen Maarssen en Breukelen) waar vrijwilligers van knotgroepen uit de hele provincie aan deelnamen. Dat hebben we sindsdien herhaald en dat groeit uit tot een traditie. Ditmaal valt de provinciale werkdag op 8 februari. Dan werken we op Kasteel Loenersloot, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht en Het Utrechts Landschap.
Wie wil meewerken kan zich melden via de website www.werkaandevecht.nl . Daar ook informatie over de werkdagen.
HANDHAVING

Vreelandseweg 83 a, Nigtevecht
Dit buitendijks oeverlandje van ca. 4.500 m2 had grote landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden en vervulde door zijn lage ligging tevens een functie in de waterberging. Voorafgaand aan herbouw van de recreatiewoning moest gesaneerd worden. Daarbij is iets ernstig misgegaan: in plaats van afgraven, is een scheidingsdoek toegepast en is het perceel met ca. 50 cm opgehoogd. Hierdoor gingen zowel de bergingscapaciteit als de natuur- en cultuurwaarden verloren. De voor ophoging vereiste compensatie (Keur AGV, ca. 2.250 m3) is niet gerealiseerd. De VPC heeft zowel gemeente, als provincie en Waterschap hier meermaals op gewezen.
De vergunning die Stichtse Vecht recent heeft verleend voor de aanleg van steigers en beschoeiingen komt de facto neer op goedkeuring en bestendiging. Omdat belangrijke Vechtse waarden verloren zijn gegaan en de verplichte compensatie niet is gerealiseerd, heeft de Vechtplassencommissie bezwaar aangetekend en daar een verzoek tot handhaving aan gekoppeld.

Terra Nova
Onder voorwaarde dat de buitenplaats als éénheid zou worden beheerd, hebben gemeente (Loenen) en provincie in de jaren 1998-2002 ingestemd met het realiseren van maximaal drie hoofdhuizen op Terra Nova. Daarmee kwam een einde aan ongewenste activiteiten als tuin- en partycentrum. De VPC heeft intensief meegewerkt aan de kwalitatieve invulling van dat plan.
Recent is – tegen de afspraak – het zuidelijke deel van ca. 11 ha afgesplitst. Wijdemeren was bereid mee te werken aan de bouw van een hoofdhuis op dat perceel in het Natura 2000 gebied. De VPC is daar tegen en acht de locatie ongeschikt, ook cultuurhistorisch. Inmiddels zijn wij in gesprek met de eigenaar. In geval de overheden instemmen met bouw, bepleiten wij om de bijzondere kenmerken en kwaliteiten van dit perceel als uitgangspunt te kiezen.

Dakpanbeschoeiing bij Zandpad 17, Nieuwersluis
Dakpanbeschoeiingen zijn zeldzaam. Zij komen vrijwel alleen voor langs de zuidelijke Vecht. Daar werden dakpannen gebakken. De afgekeurde pannen werden gebruikt als beschoeiing door ze te stapelen op een balk: de sloof. Deze lag onder water en daarom kon de constructie heel lang mee. Maar de sloof begon te rotten toen die boven water kwam te liggen toen de Vecht in open verbinding kwam met het Amsterdam Rijnkanaal. Daarom verkeert de dakpanbeschoeiing nu Vechtlang in slechte staat.
Uiteraard juichen wij het van harte toe dat de gemeente Stichtse Vecht zichzelf opdracht heeft gegeven om de dakpanbeschoeiing langs ca. 70 m eigen oever te vervangen. Helaas lijkt de gemeente niet geleerd te hebben van de fouten die in 2011 zijn gemaakt bij de vervanging van grote stukken in Maarssen.
De VPC heeft bezwaar gemaakt en is nu met de gemeente in gesprek om te proberen het mooier, beter en goedkoper te doen: door de sloof onder water te leggen kan de constructie 2 tot 3 maal langer mee en vervullen de in het water staande pannen een ecologische functie.
JACHTHAVEN VREELAND

De gemeente Stichtse Vecht wil een jachthaven met 60 ligplaatsen en horecavoorziening mogelijk maken. Daartoe zou de Bergseweg moeten worden doorgestoken en de Vechtdijk verlegd.
De VPC is daar tegen op grond van landschappelijke en cultuurhistorische redenen. In onze zienswijze op het Ontwerp-bestemmingsplan wijzen wij op de landschappelijke aantasting van de Dorsserwaard en op het feit dat de Vecht sinds Romeinse tijden geen binnendijkse haven heeft gehad. Wij vrezen dat doorsteken van de oeverwal en uitgraven van het havenbekken tot ongewenste kwel in de Dorsserwaard zal leiden en dat de bodemvervuiling door de naastgelegen vatenfabriek het grondwater en de Vecht kan aantasten.
Wij betwijfelen nut en noodzaak. De gemeente voert aan dat over de aanleg van deze haven afspraken met het bedrijf Driessen zijn gemaakt. In de stukken van de gemeente hebben wij die niet kunnen vinden.
SAMENWERKING UTRECHTSE EN HOLLANDSE VECHTGEMEENTEN

De waarden en karakteristieken van de Vechtstreek zijn naar onze mening het beste geborgd met nauwe samenwerking tussen de Vechtgemeenten: Vechtlang vanaf de gemeentegrens van Utrecht tot de monding van de Vecht. Wij achten samenwerking de beste garantie om de waarden van de Vechtstreek vanuit een integrale benadering duurzaam te beheren, te behouden en te versterken en verwachten dat die een einde kan maken aan de belemmeringen die al sinds eeuwen een samenhangend beleid in de weg hebben gestaan.
Daarom volgt de VPC de gesprekken over samenwerking tussen de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp met grote belangstelling. Met het oog op de lange termijn zijn wij ervan overtuigd dat het in aller belang is dat Muiden aansluit bij de Vechtgemeenten.
Daarom heeft de VPC zich tot de verantwoordelijke overheden gewend met het verzoek te bevorderen dat Muiden zich aansluit als vierde Vechtgemeente.
GROENEWOUD-PLANNEN

Tientallen jaren geleden fungeerde een gedeelte van de Polder Kortenhoef gelegen tussen de Kortenhoefsedijk en de Emmaweg als vuilnisbelt. Door de minimale controle toentertijd zijn veel sterk vervuilde stoffen gedumpt. Allerlei plannen in de jaren daarna om de belt te saneren bleken tot nu toe niet haalbaar. Op dit moment ligt er weer een nieuw initiatief. Onder leiding van “Afvalzorg”, een organisatie in Noord-Holland die zich bezig houdt met saneren van belten, wil men het vervuilde gebied “inpakken”. Dat wil zeggen: het gebied isoleren door middel van afdekking. Technisch gezien een goede oplossing, zo lijkt het. Echter wel een zeer kostbare. Om aan de benodigde gelden te komen wil men daarom tegelijkertijd in het te saneren gebied aanlegplaatsen creëren voor 39 zogenaamde watervilla’s. Zeg maar hele luxe woonboten in een hoogwaardig natuurgebied (EHS, Natura 2000). Daarom wordt het straks lastig om keuzes te maken. Keuzes die ergens liggen tussen niets doen en sanering met de daarmee gepaard gaande ruimtelijke aantasting. De VPC zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.
BUITENPLAATS-BIOTOOP

De provincie Utrecht heeft in navolging van Noord-Holland het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de buitenplaats-biotoop. Aan de hand van de Provinciale Structuurvisie, waarin de zones van buitenplaatsen zijn aangegeven, worden nu ook de biotopen in kaart gebracht. Daarbij moet men dan denken aan de historische zichtlijnen, waterwegen, lanen, het park, etc. De betrokken eigenaren uit de Stichtse lustwarande, de Utrechtse heuvelrug en het Vecht-gebied zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in hun omgeving om hierover van gedachten te wisselen en eventuele aanvullingen of omissies aan te geven. Zo kan de buitenplaats-biotoop een belangrijk instrument worden waarmee gemeenten kunnen werken bij hun Ruimtelijke Ordening. Het heeft echter geen juridische grondslag.
De officiële presentatie van de buitenplaats-biotoop is tijdens het symposium ‘Buitenplaatsen op de kaart’ van het Platform van Utrechtse Buitenplaatsen op 31 oktober in het koetshuis van landgoed Eyckenstein te Maartensdijk, van 12.00 – 17.00 uur.
Zie: www.landschaperfgoedutrecht.nl en voor het symposium www.landschaperfgoedutrecht.nl
TOERISTISCHE OVERSTAPPLAATSEN

De provincie Utrecht is een belangrijk recreatiegebied. De Vechtstreek neemt hierbij een bijzondere plaats in. Hier zijn we trots op, maar we maken ons ook zorgen. Meer auto’s maken het gebied erg vol. Graag zien we dat de bezoekers per fiets of te voet van het gebied genieten. Om dit te stimuleren worden op initiatief van de Gebiedscommissie Utrecht West Toeristische Overstap Punten (TOP’s) ingericht. Hier kunnen de auto’s geparkeerd worden en kan de toerist gaan wandelen of per fiets verder gaan. Ter plaatse is ook een eenvoudige horeca-voorziening aanwezig. Zijn er voorzieningen aanwezig waar de recreant langer kan verblijven, dan spreken we van een poort. In West-Utrecht zijn al een aantal TOP’s en poorten gerealiseerd of zijn ze in ontwikkeling. Ondanks het feit dat de Vechtplassencommissie het inrichten van TOP’s stimuleert loopt de Vechtstreek in dit opzicht nogal achter. We hopen dat er binnenkort TOP’s komen in de omgeving van Vreeland, Zuilen en Abcoude, hierbij kan het initiatief uitgaan van zowel de gemeente als ook van een ondernemer. Voor nadere inlichtingen: info@vecht.nl.
JAARVERGADERING VPC 21 SEPTEMBER 2013: BOEREN IN DE VECHTSTREEK

Op zaterdag 21 september 2013 stond het Boerderijmuseum Vredegoed in Tienhoven in het teken van de Jaarvergadering van de Vechtplassencommissie 2013 met als thema ‘Boeren in de Vechtstreek”. Vier sprekers vertelden de deelnemers, waaronder bestuurders, politici en Vechtvrienden, het verhaal van de agrarische activiteit in de Vechtstreek door de eeuwen heen. Dat begon met de ontwikkeling van de eerste kleinschalige veenweidebedrijven waarover uit diverse bronnen zoals oude kaarten en juridische documenten veel bekend is (Harm Hoogendoorn). Henk Smit (Wing, partner in ruimte en ontwikkeling) beschreef de actuele gebiedsontwikkeling aan de hand van zijn ervaringen bij het proces van de ineenvlechting van agrarische en natuurbelangen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Carla Bisseling van de Gebiedscommissie Utrecht-West lichtte toe hoe de uitwerking van de in dat proces gemaakte afspraken in concreto verloopt. Dat er ook in de toekomst mogelijkheden zijn voor het boerenbedrijf in het veenweidegebied werd duidelijk uit de presentatie van Frank Lenssinck, onderzoeker en ervaringsdeskundige in de agrarische sector. Voorwaarde voor een rooskleurige toekomst is dat de sector innoveert. Onderzoek wijst de weg naar interessante oplossingen voor de kwetsbare grondslag zoals ultra lichte kassen en stallen. En wat te zeggen van (letterlijk) lichter vee voor de veenweide?

Na de lunch in het museum genoten de deelnemers van de aangeboden excursies. Het fraaie weer droeg bij aan een geslaagde vaartocht en natuurwandeling door de landerijen van Tienhoven.DE TON STORK VECHTEN VOOR DE VECHT-PENNING 2013

Op de Jaarvergadering op 21 september 2013 reikte de voorzitter, Charlotte Smit, de Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning uit aan Hans van Bemmel. Hans heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor het behoud van het unieke karakter van de Vechtstreek.

De lofrede voor Hans roemde zijn vele kwaliteiten. Zijn uitgebreide kennis van de historie van de Vechtstreek, zijn geheugen met ontelbare afbeeldingen, het zijn elementen die hem maken tot een veel geraadpleegde “wikipedia” voor de de Vechtstreek. Hans zet deze kennis bovendien op aimabele en respectvolle manier in om de verschillende spelers in het cultuurhistorische veld vruchtbaar te laten samenwerken. Het is een ieder duidelijk dat de belangeloze inzet, voortvloeiend uit oprechte liefde voor de streek, alle reden was Hans te onderscheiden met de fraaie Ton Storkpenning, een prachtig plastiek van een plompenblad van Elisabeth Varga. Zie ook de voorgaande winnaars.
DE FIETSBRUG OVER HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL

De fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Nigtevecht is al jaren een onderwerp in deze Nieuwsbrief. Het praten lijkt nu het moment van besluiten te naderen. Er wordt nu nog gestudeerd op 2 varianten: een verbinding (niet noodzakelijkerwijze een brug) met korte, innovatieve opgangen om de ca 9 meter hoogte te overbruggen op de locatie De Punt, en een conventionele brug met langere opgangen (mogelijk in een U-vorm) ten zuiden van Nigtevecht (tussen de betonfabriek en het voetbalveld).
Bij de eerste variant is bij voorbeeld gedacht aan een gondelbrug, een kraan met fietsbox en/of aan opgangen met sleepliften, loopbanden of roltrappen, maar ook het voorbeeld uit Maastricht van een ‘luie’ trap met fietsgoten en een lift wordt nog nader onderzocht. Bij de tweede, conventionele variant ten zuiden van Nigtevecht, speelt mee dat deze zich bevindt in de EHS-zone, ook al is die nog niet als zodanig ‘ingericht’. Anderzijds is het mogelijk dat deze locatie - afhankelijk van de vormgeving - een meerwaarde zou kunnen hebben voor dieren om het kanaal over te steken. Overigens is het nog wachten op een actueel advies van het Kwaliteitsteam van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat zich al sinds 2009 met een beoordeling van de plannen vanuit landschappelijk oogpunt bezighoudt.
Zie: www.fietsbrugnigtevecht.nl (helaas niet voldoende actueel) en een bol-foto van de locatie ten zuiden van De Punt:: helicopter-foto


VECHTOLOGIE - KENNIS VAN DE VECHT

5 September is de eerste leergang van het project ‘Vechtologie’ begonnen. In een reeks van vijf lezingen en een excursie wordt het landschap van de Vechtstreek van alle kanten belicht. Begonnen is met een algemeen overzicht van het ontstaan van de landschappen (Luuc Mur), de tweede lezing behandelde het ontstaan van de Vecht (Ingwer Bos). Aan deze laatste lezing was de excursie verbonden waarbij de deelnemers zelf grondboringen verrichtten door dikke veenlagen tot op het Pleistoceen. Een belangrijk aspect van ons gebied zijn de ontginningen in de elfde eeuw (Chris de Bont) en het agrarisch bedrijf door de eeuwen heen (Harm Hoogendoorn). Ook wordt naar de toekomst gekeken, Han Lörzing bespreekt de kwetsbaarheid van het Vechtlandschap in de toekomst. De belangstelling is overweldigend. Bestond eerst het idee om de groep toehoorders niet groter te maken dan 25 personen, al snel werd besloten om dit aantal te verdubbelen. De leergang werd en wordt gegeven op verschillende locaties, variërend van Nijenrode, Boom en Bosch te Breukelen tot de museumboerderij Vredegoed in Maarsseveen.
In de tweede leergang, die gegeven zal worden in het eerste kwartaal van 2014, zal de natuur centraal staan. Deze leergang wordt nu ontwikkeld. Meer informatie zal t.z.t. te vinden zijn op de VechtWiki: Leergang-Vechtologie
VECHTPLASSENCOMMISSIE EN VRIENDEN-VRIJWILLIGERS

Aarzelt u niet om u zich bij ons te melden indien u zich beschikbaar weet voor een van de activiteiten van de Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht. Ook (positieve) kritiek op onze werkwijzen is van harte welkom. Concrete voorbeelden van activiteiten waarvoor ‘vacatures’ bestaan: buiten werken aan de Vecht (zie het eerste artikel) en nuttig binnenwerk is bij voorbeeld het harmoniseren van - of verbanden leggen tussen - de verschillende Vecht-websites (zie hieronder). Informatie: info@vecht.nl
VECHT-WEBSITES

www.vecht.nl met de VechtWiki www.vecht.nl/wiki en het VechtWeb
www.vensteropdevecht.nl
www.zichtopdevechtstreek.nl
www.cultuurplatformvechtstreek.nl
www.vechtsnoer.nl
www.niftarlake.com
BOEKEN & ARTIKELEN

De archeologie van de Tweede Wereldoorlog in de Vechtstreek - blz. 15-22 in het artikel.

Vechtboeken overzicht en bestellen.
VARIA / KORT NIEUWS

Grootste natuurverbinding Nederland in de Vechtstreek: ruim een jaar na het begin van de aanleg is dit najaar de grootste natte natuurverbinding van Nederland geopend: die onder de provinciale N236 (beter bekend als de Loodijk) tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer, ter hoogte van de bekende molen. De totale kosten van het project bedroegen 7,2 miljoen euro, aldus de provincie Noord-Holland. De provincie zelf stopte er 6 miljoen euro in, Natuurmonumenten haalde via een speciale wervingsactie onder de leden 1,2 miljoen euro op. Om de verbinding tussen beide natuurgebieden tot stand te brengen, is een deel van de N236 tussen Diemen en Bussum verlegd en opgehoogd. Hierdoor kunnen herten, kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen zich onder de weg door van de Ankeveense Plassen naar het Naardermeer bewegen. (Bron: www.refdag.nl 7-10-2013).
AGENDA

Zie verder: de Vecht-Agenda

VECHTPOSTZEGELS

Er zijn weer mooie Vechtpostzegels (nummer 1). U kunt velletjes met 10 postzegels (van 1 = nu 50 cent) bestellen via vriend@vecht.nl . Een velletje kost € 6,50. Zie de Vecht-Wiki voor meer informatie.


DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT

Alle Vrienden van de Vecht die al eerder een machtiging hebben afgegeven ontvingen dit voorjaar al bericht dat hun bijdrage voor 2013 weer zou worden geïncasseerd, hetgeen in mei van dit jaar is geschied.
Vrienden die hun bijdrage zelf overmaken (ca 200), ontvingen dit voorjaar het verzoek dat te willen doen naar bankrekening 256092 t.n.v. Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen of ons alsnog een machtiging te zenden om de bijdrage (15,- euro of meer) automatisch te incasseren; dat kon en kan per email naar vriend@vecht.nl. Velen hebben dat gedaan, maar niet allen.

Twijfelt U of U de donatie al heeft betaald of een machtiging heeft afgegeven, dan volstaat een email naar vriend@vecht.nl met de vraag donatie 2013 al betaald of machtiging afgegeven?
COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Dirk Quaak
Postbus 5347
1380 GH WEESP
quaak@vecht.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateurschap kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.6
Per 2013 > € 15,- ING 256092 t.n.v. Penningmeester VPC te Vinkeveen


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.7