Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 10, Nummer 2
November 2011
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:

TON-STORK-PENNING
VERSLAG LUSTRUM
GEBIEDSCOMMISSIE UTRECHTSE VECHT EN WEIDEN
GEBIEDSCOMMISSIE AMSTEL, GOOI EN VECHTSTREEK
PROJECT HERFOTOGRAFIE
BAGGEREN VAN DE VECHT
UITERMEER
BESTEMMINGSPLAN TER MEER
BOUWPLAN WEILAND VECHTOEVER
VPC EN DE LIEFDE VOOR WOONSCHEPEN
BERGSFORUM
VECHTOEVERS-WERKDAG
BOEKEN/PUBLICATIES
VRIENDEN VAN DE VECHT
COLOFON
DE TON-STORK-VECHTEN-VOOR-DE-VECHT-PENNING

Tijdens het Lustrum-symposium op 8 oktober op Nijenrode werd de zevende Ton Stork-penning uitgereikt aan Tjebbe de Boer van Spaar het Gein met de volgende woorden:

De penning moet beschouwd worden als waardering voor het werk dat de ontvanger gedaan heeft voor de Vechtstreek. De penning heet officieel: de Ton Stork Vechten voor de Vecht Penning. Bijna alle penningen zijn dan ook uitgereikt aan personen die zich met de Vecht bezig hielden. De Vechtplassencommissie houdt zich echter met de Vecht-streek bezig. In ons werkgebied ligt dus ook het gehele stroomgebied van de Vecht, zoals het was en zoals het nu is. We vergeten weleens dat de Angstel, de Aa en het Gein wezenlijke delen van dit stroomgebied zijn. Baambrugge en Abcoude zijn dus echte Vechtdorpen.

De Vecht is vele malen geroemd en beschreven, maar het is niet zo dat een rivier als het Gein geen belangstelling heeft getrokken, in de zeventiende eeuw lagen hier fraaie buitenplaatsen en het landschap van het Gein is door vele schilders vastgelegd. Ik noem hier Jacob Cats, Paul Gabriel, Willem Roelofs en uit de twintigste eeuw Piet Mondriaan en Jan Sluijters. Allen schilderden of tekenden zij het Gein en zijn bewoners. Ook Jacob Olie heeft het Gein bezocht en op de gevoelige plaat vastgelegd. De grote belangstelling van de schilders zal zeker iets te maken hebben gehad met de korte afstand van het Gein tot de grote stad Amsterdam.

En hiermee komen we ook uit op de kwetsbaarheid van de Geinstreek, het ligt vlak bij Amsterdam en daarmee in een streek waar altijd wat moet gebeuren op het gebied van infrastructuur of bebouwing. In de zeventiger jaren probeerde Amsterdam de bebouwing van Amsterdam ZO zover door te laten lopen dat het Gein een stadspark zou worden; dit kon voorkomen worden. Dan de kwestie van de A6-A9, het tracé kwam vlak langs Abcoude te lopen, gelukkig wist men de hele omlegging van de A6-A9 te voorkomen. Dan het tracé van de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht dat met een groot viaduct over het Gein zou komen te lopen en hiermee het hele Geinlandschap, inclusief Abcoude van karakter zou doen veranderen. Men is er in Abcoude in geslaagd de hele spoorbaan onder de grond te stoppen, een prestatie van formaat!

En als het dan nog niet genoeg is bedenkt het waterschap AGV, geschrokken van de verzakking van de veendijken, dat de dijk van het Gein ook maar verstevigd moet worden hetgeen betekent dat alle bomen moeten verdwijnen. Men moet er toch niet aan denken, een Gein zonder bomen, zonder populieren, zonder essen en knotwilgen. En wonder boven wonder, ook dit loopt weer goed af. Een werkgroep bekijkt in hoeverre de bomen en het landschap van het Gein gered kunnen worden en men komt tot de conclusie dat een aanzienlijk aantal bomen niet weg hoeft. En nu, vier weken geleden, wordt het duidelijk dat de dijk van het Gein op zeer fijne klei ligt en dat een groot deel van de Geindijken helemaal niet verzwaard hoeft te worden.

De Vechtplassencommissie bemoeit zich eigenlijk veel te weinig met het Gein, maar we hebben een troost, de vereniging Spaar het Gein doet het beter dan wij het ooit zouden kunnen doen! Met grote inzet en betrokkenheid, zonder een schijn van vermoeidheid laat de vereniging steeds weer haar stem horen. Een vereniging bestaat uit personen. Bij al die processen die ik hier boven heb geschetst, komen we steeds weer één bepaalde persoon tegen. Bescheiden, maar doortastend, soms bijna onzichtbaar. Zonder weggecijferd te worden zet hij door en heeft hij een belangrijke stem gehad in de resultaten die wij noemden. We geven de penning aan een persoon, maar wij zien hierin ook een dank en compliment aan de gehele vereniging Spaar het Gein. De Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning is deze keer toegekend aan Tjebbe de Boer, voorzitter van Spaar het Gein.
VERSLAG LUSTRUM-SYMPOSIUM VPC 8 OKTOBER 2011, NIJENRODE

Er zijn niet zoveel actiegroepen die zo'n lang leven beschoren zijn als de Vechtplassencommissie. In het algemeen eindigt de groep als de actie voorbij is. Zo niet de Vechtplassencommissie. Die ziet voortdurend reden voor nieuwe actie. Of het nu gaat over de bescherming van de natuur in de streek, de doorontwikkeling van het landschap, de architectuur, de kwaliteit van het water, het cultureel erfgoed, een mooie oude kastanje of de infrastructuur, de Vechtplassencommissie vindt er wat van. Het is dus eigenlijk geen actiegroep, maar een actiesgroep. Daartoe overleggen de leden met gemeenten, provincies en waterschappen, met maatschappelijke organisaties, met burgers en met wie er ook maar een belang heeft bij de kwaliteit van de leefomgeving. Soms vraagt men de commissie om advies, soms neemt de commissie zelf een initiatief. Waar het kan werkt de commissie in harmonie samen met anderen, soms lukt dat niet en zien we elkaar terug voor de rechter. En altijd gebeurt het vanuit een diepe kennis van de streek, met zorgvuldige argumentatie en vanuit het vermogen om te geven en te nemen.

De viering van het 75-jarig bestaan van deze bijzondere actiesgroep was een memorabele dag. Een bonte verzameling van boeren, burgers, buitenlui, van bestuurders en wetenschappers, van deskundigen en geëngageerde mensen was bijeen voor een mooie serie lezingen en gedachte-uitwisselingen op Kasteel Nijenrode.

Dagvoorzitter Lucella Carasso leidde de ochtend met flair en gerichte vragen. Als eerste kreeg Yttje Feddes, de Rijksadviseur voor het Landschap, het woord. Zij ziet de streek niet zozeer als het tafelzilver, maar als het goud van de Randstad. In 10 km afstand tussen oost en west een grote rijkdom van verschillende landschappen met indrukwekkende overgangen. Uniek voor Nederland.

Daarna sprak prof. Dr Ekko van Ierland, Wagenings hoogleraar Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen. Hij sprak onder andere over de bijzondere plaats van publieke goederen zoals het landschap. Omdat deze goederen geen ‘markt’ kennen wordt de economische waarde gemakkelijk onderschat. Hij meent dat een actieve - landelijke - overheid de partij is die deze waarde zou moeten beschermen. De decentraliserende koers van deze regering is in dit opzicht ronduit gevaarlijk voor de kwaliteit van het landschap.

Beide inleidingen vormden prachtig materiaal om met de zaal en de twee genodigden in discussie te treden. De Utrechtse gedeputeerde Bart Krol toonde zich een grote fan van de Vechtplassencommissie en voorstander van een zeer natuur- en cultuurvriendelijke ontwikkeling van de Vechtstreek. De vertegenwoordiger van Natuurmonumenten, Krijn Provoost, maakte zich - evenals vele bezoekers van de dag - duidelijk zorgen over het beleid van staatssecretaris Bleker.

Na deze twee inleidingen en gedachtewisselingen met de zaal reikte scheidend voorzitter Luuc Mur de Ton Stork Vechten voor de Vecht Penning uit. Tjebbe de Boer nam als voorzitter van Spaar het Gein de penning verrast in ontvangst. Deze vereniging is al jarenlang succesvol actief in het behoud van de mooie omgeving van het Gein.

Vervolgens werd een drietal nieuwe publicaties gepresenteerd. Prof. dr Wim Weijs presenteerde het prachtige ‘Natuur en landschap van de Vechtstreek’ dat met steun van de Vechtplassencommissie tot stand kwam.

Steven de Clercq presenteerde op video een boek met inmiddels ontwikkelde streefbeelden dat een weergave is van het project ‘Vechtoevers, zien en gezien worden’.

Ook werd de geheel vernieuwde website www.VensteropdeVecht.nl ten doop gehouden, waarna de Vechtplassencommissie nog eens extra in het zonnetje werd gezet door twee Utrechtse bestuurders, de gedeputeerde Bart Krol en de burgemeester van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht, Mirjam van 't Veld.

Tenslotte nam de Vechtplassencommissie afscheid van twee bestuursleden die jarenlang met heel veel inzet en gedrevenheid de Vechtplassencommissie een gezicht en veel denk- en spierkracht gaven. Luuc Mur nam afscheid als voorzitter en Steven de Clercq als vice-voorzitter. Zij werden benoemd en gekozen tot honorair burgemeester en vice-burgemeester van het mede door hen geïnitieerde OpBuuren. Daar zal binnenkort ook een (echte) brug naar hen vernoemd worden.

Na het danken van alle inleiders, deelnemers en bezoekers was het echt tijd geworden voor een welverdiende lunch. Na de lunch was er de mogelijkheid om aan een drietal excursies van de Vrienden van de Vecht deel te nemen.

De Vechtplassencommissie maakt zich op voor de volgende 75 jaar.

Een beeld- en geluidverslag van de onderdelen van het symposium is te vinden op www.vecht.nl
GEBIEDSCOMMISSIE UTRECHTSE VECHT EN WEIDEN (UVW)

Een van de belangrijkste opdrachten van de provinciale gebiedscommissies was het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Later werd hier de uitvoering van de Groene Ruggengraat aan toegevoegd. Op deze manier zou een brede natuurstrook door Nederland getrokken worden die alle natuurgebieden met elkaar zou verbinden. De opgave voor de gebiedscommissie UVW was het ontwikkelen van de gebieden in het Noorderpark, de Bethunepolder, de polder Proosdij, de polder Mijnden en het gebied tussen het ecoduct van de A2 en Nieuwersluis (Breukelerwaard). Aan deze opgave is hard gewerkt, maar dit soort processen is stroperig, het kost tijd om dit te realiseren. Mede door de initiatieven in de Bethunepolder en de landinrichting van het Noorderpark, is in die delen veel gerealiseerd. In de andere gebieden begon het proces op gang te komen. Het moeilijkste was het gebied tussen het ecoduct A2 en Nieuwersluis waar spoorlijn en Amsterdam-Rijnkanaal harde barrières vormen. Door het regeringsbeleid is er in het laatste jaar veel veranderd. Een groot deel van de opgave is door geldgebrek onhaalbaar geworden. Daarmee is ook de opgave van de gebiedscommissies geminimaliseerd en is het weinig zinvol om de zeven provinciale commissies te handhaven. Er is nu besloten om het aantal Utrechtse gebiedscommissies terug te brengen tot drie. Een commissie voor het 'zand' (de heuvelrug), een voor de Kromme Rijnstreek en een voor de Vechtstreek en het veengebied. Aan deze samenvoeging wordt hard gewerkt. De VPC neemt hierbij een belangrijke plaats in. De oude groep UVW zal zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van de EHS waar dit mogelijk is en voor de toeristisch recreatieve ontwikkeling van het gebied. Dit laatste proces is in ons gebied veel beter tot ontwikkeling gekomen dan in de andere gebiedscommissies en UVW wil dit ook verder ontwikkelen en hoopt hiervoor extra gelden te krijgen. Een concreet project op dit gebied betreft de aanleg van 'recreatieve poorten' aan de randen van de Vechtstreek die de (cultuur-)toerist in het gebied op weg helpt. Zie www.vecht.nl
GEBIEDSCOMMISSIE AMSTEL, GOOI EN VECHTSTREEK

Waar de Utrechtse ILG-UVW-gebiedscommissie zich vooral richt op de zuidelijke Vechtstreek, bevindt het werkgebied van het Noord-Hollandse ILG-AGV zich in de noordelijke Vechtstreek, alhoewel beide commissies in de praktijk met hun plannen en projecten over de provinciegrenzen heenreiken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben medio november ingestemd met het natuurakkoord tussen Rijk en provincies hetgeen zowel forse rijksbezuinigingen als decentralisatie van taken op het gebied van natuur, recreatie en landschap met zich meebrengt. Alle provinciale staten hebben tot 24 december de tijd om te besluiten of ze kunnen instemmen met het akkoord. Pas als alle provinciebesturen en de Tweede Kamer met het akkoord hebben ingestemd, is er sprake van een definitief decentralisatieakkoord.

Het akkoord gaat ook uit van een kleinere Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel krijgen de provincies drie jaar langer (tot 2021) de tijd om de herijkte EHS te realiseren. Staatsecretaris Bleker wilde de provincies in eerste instantie ook verantwoordelijk maken voor het halen van Europese natuurdoelstellingen, maar dat plan is van de baan.

De provincies krijgen de beschikking over gronden van het Rijk, om zo verder te werken aan de EHS. Het akkoord biedt echter nog geen oplossing voor de tekorten voor het beheer van natuurgebieden. Ook schrapt het Rijk de budgetten voor de Nationale Landschappen, Nationale Parken en Recreatie om de Stad (RodS). Noord-Holland telt vier Nationale Landschappen en twee Nationale Parken.

Vooruitlopend op de aangekondigde rijksbezuinigingen is de provincie een traject gestart om tot een nieuwe Agenda Natuur, Recreatie en Landschap (NRL) te komen. Minder geld betekent keuzes maken en nieuwe oplossingsrichtingen zoeken. Ook de Vechtplassencommissie zal zich graag (als agendalid?) bij dit proces voegen, samen met andere 'samenwerkingspartners uit het landelijk gebied'. De agenda NRL zal medio 2012 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Aan de hand van die agenda kan de provincie meer duidelijkheid geven over welke projecten in het landelijk gebied alsnog door kunnen gaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Inmiddels hebben er al enige 'Conferenties toekomst Landelijk Gebied' plaats gevonden en is een Commissie Evers doende de ideeën te inventariseren.

Zie: www.noord-holland.nl/agenda-nrl

Zie ook: www.noord-holland.nl
PROJECT HERFOTOGRAFIE VAN LANDSCHAPSFOTO'S UIT DE COLLECTIE DE BOER

Dit zijn foto’s die Hubert de Boer in de jaren ’70 in het Noord-Hollandse gedeelte van de Gooi- en Vechtstreek maakte. In het kader van het herfotografie-project ‘Focus op Landschap’ wordt geprobeerd de locaties terug te vinden en opnieuw te fotograferen. In de Vechtstreek zijn er nog veel ‘openstaande’ foto’s vandaar de vraag om te helpen bij de bepaling van de locatie en eventueel bij het opnieuw fotograferen. Daarbij is professionele kwaliteit geen vereiste! Locaties kunnen via Google-Earth/Google maps (met een icoontje) worden gemarkeerd. Begin 2012 gaat de website ‘Focus op Landschap’ online en daar zullen van alle locaties het origineel en de nieuwe foto’s (of tenminste een selectie daarvan) getoond worden, inclusief een kaart. De resultaten (foto’s) zullen onder andere worden gebruikt voor de landschapsmonitor, een instrument om landschappelijke veranderingen in kaart te brengen.

Helpt u mee? Nieuwe foto's en locatie-bepalingen kunnen ook worden gezonden naar: info@vecht.nl
HET BAGGEREN VAN DE VECHT

Het project baggeren van de Vecht (of het 'schoonmaken van de Vecht') is in volle gang. In 4 jaar tijd wordt ruim 2,5 miljoen kuub slib (ofwel 5000 volle binnenvaartschepen) uit de Vecht en de zijwateren geschept. Na het baggeren van de slappe en verontreinigde sliblaag zal de Vecht gemiddeld 1 meter dieper zijn en reiken tot aan de hardere klei of zandbodem. Van het schone water zullen plant (b.v. grof hoornblad, waterpest en fonteinkruid) en dier (o.a. libellenlarven, watervlooien, kokerjuffers, maar ook de snoek) kunnen profiteren.

Sommige zijwateren, zoals het Ballastgat bij Weesp-Wijdemeren en De Nes bij Vreeland zullen niet worden gebaggerd maar afgedekt, in nauw overleg met Natuurmonumenten. Voor het Slijk bij Maarssen is de situatie anders omdat deze locatie (nog) geen onderdeel uitmaakt van het project en (provinciaal) onderzoek naar de aard van de vervuiling nog loopt. Afhankelijk van die uitkomst zal er mogelijk extra geld beschikbaar moeten komen om ook hier de risico's af te dekken of te elimineren.

Gezien het historische belang van de Vecht wordt er ook rekening gehouden met archeologische vondsten. Waar vondsten vermoed kunnen worden, wordt er gebaggerd met een rooster van 20 x 20 cm dat vondsten uitfiltert. Deze gaan eerst in containers en daarna in een verzamelschip van 500 ton (zoals er nu een bij de noordelijke Reevaart ligt). Er is al eenmaal zo'n schip gelost in een depot in Ouderkerk a/d IJssel alwaar een eerste selectie plaatsvindt. De bijzondere zaken gaan dan naar het ADC (Archeologisch Diensten Centrum) in Amersfoort waar de archeoloog Wouter Waldus een en ander bestudeert. De topstukken zullen worden getoond in het Waternet-steunpunt bij de Uitermeerbrug over de Vecht aan de Dammerweg. Voorbeelden van zaken die al gevonden zijn: dolk van de Hitler Jugend, Duitse legerhelmen, prehistorische botten, stukken van grafstenen uit de 19e eeuw, messen, paardebitten etc.

NB: een veel gestelde vraag betreft de mogelijkheid van het 'zuigen' op kwetsbare plekken, in plaats van baggeren (bijvoorbeeld onder woonschepen of bij resten van oude sluizen etc.). Dat zuigen van slib is echter niet mogelijk omdat het verontreinigd slib dan met 7 x zoveel 'werkwater' wordt opgezogen welk water dan moet worden getransporteerd naar een van de stortdepots (met behulp van 7 x zoveel schepen). Die stortdepots bevinden zich in de Rijksdepots bij het Ketelmeer en de Maasvlakte, en in een klein depot in de Betuwe (bij de Ingensche Waarden).

www.vecht.nl - www.waternet.nl/vecht
UITERMEER ALS POORT NAAR DE VECHTSTREEK

In de Gooi en Eemlander van 17 november 2011 stond een paginagroot artikel onder deze kop over de start van de verdere ontwikkeling van dit natuur- en cultuurhistorisch belangrijke gebied tussen Weesp en Wijdemeren. Het artikel was ook een eerbewijs aan de groep enthousiaste vrijwilligers die zich nu al jaren over deze unieke plek heeft ontfermd en zijn volharding beloond zag met de opening van het restaurant Uit & Meer. Dit elftal (roeiers) verenigt verschillende soorten kennis in zich die kon worden ingezet om het gebied te vrijwaren van al te grootschalige ingrepen maar het wel toegankelijker te maken voor de regionale bewoners en bezoekers die hier kunnen genieten van een wonderschoon zicht op de rivier. Dat kan nu ook vanuit het restaurant dat van woensdag tot en met zondag is geopend om de wandelaars, fietsers en vaarders langs de Vecht te verwelkomen. Door de ligging op de hoek van de Loodijk en de 's Gravelandseweg is het niet minder gastvrij voor de automobilist die vanaf het parkeerterrein in tien stappen in een andere, wondere wereld terechtkomt. Een echte Poort naar de Vecht(streek)! www.uiteraarduitermeer.nl - www.vecht.nl - en vooral: www.restaurantuitenmeer.nl
BESTEMMINGSPLAN TER MEER, PARKWEG, MAARSSEN

In het bestemmingplan Maarssen aan de Vecht (2008) is voor het voormalige verzorgingshuis Ter Meer (Vindicta) en de naastgelegen woning aan de Parkweg een 'uit te werken bestemming' opgenomen om maximaal 20 woningen te kunnen realiseren. Er werd vanuit gegaan dat het naastgelegen Beuk en Vecht gerenoveerd zou worden en dat er appartementen van gemaakt zouden worden. Aan het plan werden twee eisen gesteld: een maximaal volume en voldoen aan Vechts bouwen.

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan is er voor gekozen alle bestaande gebouwen te slopen en nieuwbouw te plegen – en zo veel mogelijk bomen te laten staan. Als leden van de door de gemeente ingestelde klankbordgroep hebben de Vechtplassencommissie en de Vereniging Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen zich steeds verzet tegen zowel het volume, als de kwaliteit van het plan. Ons hoofdbezwaar betrof de te grote bebouwingsdichtheid en het niet voldoen aan basale eisen van Vechts bouwen, als doorzichten, groene voet en goede architectuur.

Voor de zomer bleek dat meerdere fracties onze bezwaren deelden. Een aangepast plan werd – ter voorbereiding van de geplande vaststelling in de Raad van 22 november – besproken tijdens de Werksessie van 7 november j.l. Daar hebben Vechtplassencommissie en Vereniging Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen wederom hun bezwaren kenbaar gemaakt: 'de voor die plek gewenste kwaliteit kan je met de toegestane bebouwingsdichtheid niet realiseren. Dat kan alleen door 2 van de 6 grondgebonden woningen te schrappen.'

Deze suggestie vond zo veel steun vanuit de fracties, dat wethouder Wiersema het plan introk en beloofde naar een oplossing te zoeken. En die kwam er: met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt die 2 woningen te schrappen waardoor voldoende ruimte ontstaat en aan onze wensen tegemoet is gekomen. Zonder vertraging is het plan op 22 november unaniem aangenomen. Complimenten voor allen die dit mogelijk maakten!
BOUWPLAN WEILAND VECHTOEVER

Van verschillende kanten ontvingen wij signalen van 'onbegrip' over de vasthoudendheid van de Vechtplassencommissie inzake bezwaren tegen het bouwplan voor een nieuwe buitenplaats op het open weiland naast Vechtoever bij Maarssen. De project-eigenaar van het plan verweet de Commissie in deze selectieve bezorgdheid en gebrek aan waardering voor zijn eigen streven om hier iets moois voor de omgeving te maken, waar allerlei andere groeperingen en overheden 'blij' mee waren. Een kaal weiland aan de rand van het dorp zou door de aanleg van de buitenplaats en een bijbehorend park behoed worden voor ergere ontwikkelingen.

De Commissie verzette zich tegen het bouwplan voor een nieuwe buitenplaats omdat het Vechtlandschap hier meer dan wenselijk verdicht wordt door het bebouwen van het open weiland en voorts omdat de beoogde buitenplaats niet beantwoordt aan de cultuurhistorische criteria die in het bestemmingsplan aan een buitenplaats worden gesteld. Onder andere de Commissie heeft bezwaar gemaakt bij de Utrechtse rechtbank tegen een door de gemeente en de provincie verleende vergunning. De Utrechtse rechter heeft de Commissie voor een deel in het gelijk gesteld. Er loopt nu een procedure bij de Raad van State. Begin november heeft de hoorzitting bij de Raad van State plaatsgevonden. De Commissie zal zich vanzelfsprekend neerleggen bij het oordeel van de Raad van State dat binnenkort wordt verwacht. De Commissie neemt afstand van enkele negatieve publicaties over de gang van zaken en hecht eraan te benadrukken dat zij ook in déze kwestie zonder aanziens des persoons op een zakelijke wijze de landschappelijke belangen van de Vechtstreek verdedigt.
DE VECHTPLASSENCOMMISSIE (VPC) EN DE LIEFDE VOOR WOONSCHEPEN

Nog een onderwerp waarover misverstanden bestaan: de relatie tussen de Commissie en de bewoners van woonschepen.

Van een woonbootbewoner kregen de Vrienden van de Vecht enige tijd geleden een briefje met het bericht: 'helaas kunnen wij geen lid worden van jullie club, want wij zijn woonbootbewoners, waartegen jullie zo ageren, maar bedankt voor het aanbod. Veel succes verder en tot ziens...'

Ons antwoord luidde: Dank voor Uw bericht. Wij zijn wel benieuwd waarom U zou denken dat woonbootbewoners geen goede Vrienden van de Vecht zouden kunnen zijn. We tellen er gelukkig velen onder.

Waar de VPC en de Vrienden van de Vecht wel voor waken zijn beperkingen om van de Vecht te genieten. Zo zijn wij als VPC niet gelukkig met aaneengesloten hagen en schuttingen die over grote lengtes het zicht op de rivier vanaf de omliggende dijken verhinderen. Maar die kritische houding geldt evenzeer voor hagen en schuttingen van huizen en bedrijven langs de Vecht als voor andere zichtbelemmeraars. Er zijn prachtige voorbeelden van woonschip- en oever-gebruik langs de Vecht waar iedereen verheugd over is. En ook heeft de VPC zich veelvuldig ingezet om ontheffingen te krijgen voor woonschepen met een historische waarde omdat de VPC die een aanwinst voor de oever achtte. Kortom, wees welkom als drijvende Vriend van de Vecht.
BERGSFORUM

Zoals in veel andere Vechtdorpen en -steden is nu ook in Nederhorst den Berg een 'burger-initiatief' in oprichting met bijzondere aandacht voor ruimtelijke ordenings-vraagstukken. Onder de naam BergsForum wordt er aandacht gevraagd voor het oordeel van de plaatselijke bewoners over de inrichting van het dorp. Op 17 november 2011 verscheen het volgende bericht:

Woontorens in de Vechtstreek? De onderscheidende kwaliteiten van Nederhorst den Berg en feitelijk geheel Wijdemeren zijn de ruimte, de rust, de vergezichten, de natuur- en cultuurhistorische waarden. Dit alles op slechts beperkte afstand gelegen van de stedelijke centra. Deze kwaliteiten dreigen in de nieuwe plannen onder druk te komen staan. De bepalingen ten aanzien van het Groene Hart en het beleid van Provincie N-H hebben een conserverend planologisch karakter. In Nederhorst den Berg staan flink wat plannen op stapel, die bepalend zijn voor de (nabije) toekomst en het aangezicht van het dorp. Bij een nadere blik op deze plannen blijkt van het conserverend planologisch regime weinig tot niets over te zijn. De gemeente wenst te bouwen, en flink ook. Hierbij baseert zij zich op haar woonvisie 'Kiezen en regiseren' uit 2005 waaruit een behoefte zou blijken van 60-70 woningen voor de gehele gemeente per jaar. Bijvoorbeeld het plan Overmeer-Zuid dat maar liefst 180 woningen omvat. De gemeentelijke woonvisie is intussen volledig achterhaald door de bankencrisis, de vastgelopen woningmarkt, de eurocrisis en de economische crisis. Tel daarbij de dreigende toekomstige bevolkingskrimp in de regio en bovengenoemde kernkwaliteiten van Nederhorst den Berg, waarom dan nog vasthouden aan deze achterhaalde woonvisie en ontwikkeldrang? Een financieel debacle dreigt, over de negatieve impact op het landschap maar niet te spreken. Dit laatste geldt onder andere voor de geplande woontorens - Vechtcomplexen geheten - van elk 14 meter hoog te Overmeer. Of deze bouwwerken bijdragen aan het behoud van het dorpse karakter of de landschappelijke kwaliteiten is voor ons de vraag. Evenals de vraag of deze aantasting van de Vechtoevers een stroom toeristen zal lokken.

Massaal lieten de inwoners van Nederhorst den Berg via een handtekeningenactie weten tegen hoogbouw te zijn in de dorpskern. In de nieuwe plannen zien wij deze wens niet vertaald. In de nieuwe Structuurvisie is de gemeente voornemens enkele stapjes verder te gaan door de welbekende rode contour enigszins op te rekken zodat het in de toekomst mogelijkheden biedt ook in het landelijk gebied te bouwen. Hoever moet Nederhorst den Berg nog groeien? Is dit in het belang van de inwoners? Wat vindt u? Om een begin te maken met het peilen van de meningen in het dorp is een eerste, korte (1 minuut!) en anonieme peiling opgezet. In deze peiling vragen wij hoe de inwoners aankijken tegen hoogbouw in Nederhorst den Berg. De uitkomsten en eventueel een nieuwe enquête worden dan eerdaags via De Brug kenbaar gemaakt. Deze peiling is alleen succesvol als zoveel mogelijk mensen meedoen, een kleine moeite - meteen doen! De internet link naar de enquete: www.surveymonkey.com

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Het BergsForum

NB: op 6 december 2011 zal de presentatie plaatsvinden van de gemeentelijke structuurvisie. Tijd en locatie: 19.30 uur in het gemeentehuis.VECHTOEVERS, ZIEN EN GEZIEN WORDEN - WERKDAG 18 FEBRUARI 2012

Op zaterdag 18 februari 2012 organiseert de Vechtplassencommissie voor de 4e keer een werkdag om de oevers van de Vecht te ontdoen van ongewenste opslag en zo het zicht op de Vecht – en van de Vecht op de oevers – te herstellen. Ditmaal wordt gewerkt langs de westoever van de Vecht tussen Loenen en Vreeland.

Op 23 februari 2012 organiseren we een publieksbijeenkomst om het boekje Vechtoevers, zien en gezien worden, dat hieronder wordt toegelicht, te presenteren aan de bewoners en overheden. De Vechtplassencommissie heeft dit initiatief genomen om aandacht te vragen voor de noodzaak van onderhoud van de Vechtoevers. Het is natuurlijk ons streven dat dit in het regulier onderhoud van de overheden wordt opgenomen. In dat verband hebben we de gemeente Stichtse Vecht op het hart gedrukt om er voor te zorgen dat in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 de gemeente met trots zijn buitens kan tonen.

Meer info Peter Rombouts pqr@wxs.nl en Steven de Clercq declercq@vecht.nl

Oeverlandjes
Een uitvloeisel van het project Vechtoevers, zien en gezien worden is het plan om een reeks van buitendijkse oeverlandjes langs de Vecht te gaan beheren op een wijze die de natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden optimaal tot hun recht laat komen. Daartoe voert de VPC nu besprekingen met de provincie, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Stichtse Vecht.BOEKEN/PUBLICATIES

Vechtoevers, zien en gezien worden

Tijdens het symposium van de VPC op Nijenrode op 8 oktober j.l. werd onder meer het boek ‘Vechtoevers, zien en gezien worden, hoe houden we onze Vechtoevers mooi?’ gepresenteerd. Het boek is een logisch vervolg op de werkzaamheden van de VPC-werkgroep ‘Vechtoevers, zien en gezien worden’, die zich inzet voor het herstel van de visuele relatie tussen de Vecht en de oevers.

In het boek worden 35 ‘streefbeelden’ aangaande landschappelijke, cultuurhistorische en karakteristieke waarden op en rond de oevers van de Vecht besproken en toegelicht met veel actueel en historisch beeldmateriaal. De onderwerpen variëren van jaagpaden, zichtlijnen of de waterbank bij de Hinderdam tot forten, dakpan-oevers of gaande ontwikkelingen als Opbuuren en fort Uitermeer. Van ieder onderwerp wordt de historische achtergrond geschetst, waarna de kansen en bedreigingen aan de orde komen. Het boek is hiermee een ‘Vechtvisie’ op de Vechtoevers, dat als doel heeft een inspiratiebron te zijn voor overheden en particulieren om zelf aan behoud en ontwikkeling van de waarden van de Vechtoevers te werken.

Auteurs: Steven de Clercq (kansen en bedreigingen) en Juliette Jonker-Duynstee (historie). Landschappelijke ontwerpschetsen: Luc van Dam i.s.m. Jorn Copijn.

Prijs: € 15,- - ISBN: 9789062622832 - Ingenaaid, 89 pagina's - www.boek.nl/bekijkboek/9789062622832

Natuur en Landschap van de Vechtstreek

De auteur, Wim Weijs, neemt je in dit boek mee op een excursie door het unieke gebied én door de tijd. Hij verhaalt over planten en dieren die samen het ecosysteem in het gebied vormen. Natuur en landschap van de Vechtstreek geeft een goed gedocumenteerd beeld van de ontstaansgeschiedenis van het Vechtlandschap, resultaat van een eeuwenlange interactie tussen mens en omgeving. Het schenkt ook aandacht aan de huidige natuurwaarden en de middelen om deze te behouden en te versterken. Bedoeld voor liefhebbers van natuur- en cultuurhistorie en landschap, bewoners en recreanten in de Vechtstreek, en professionals in natuurbescherming en -beheer. Met prachtige natuurfoto’s en veel kaartmateriaal.

Prijs: € 39,95 - ISBN: 9789050113922. Gebonden, 352 pagina's - www.boek.nl/bekijkboek/9789050113922/Natuur+en+landschap+van+de+Vechtstreek

Zie voor het bestellen van de Vechtboeken: de regionale boekhandel of www.belboek.com/wiki/index.php/Vrienden-van-de-VechtDONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT

In deze tijd van 'cadeau's' geven en krijgen willen wij u graag in overweging geven ook de Vrienden van de Vecht niet te vergeten. De huidige stand van zaken is de volgende:

Aantal ingeschreven Vrienden: 398

Aantal Vrienden die hun bijdrage voor 2011 betaalden: 229 (waarvan 163 d.m.v. een machtiging)

Aantal nog niet betaald: 169

Wilt u ons helpen deze laatste categorie 'te verheffen'? Dat kan door het overmaken van 15 euro o.v.v. VV-2011 op ING-rekening 256092 tnv Penningmeester VPC-VvdV
COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Els van Nieuwkerk
Postbus 5347
1380 GH WEESP
elsvannieuwkerk@planet.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateur-schap kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.6
Per 2011 > € 15,- ING 256092 t.n.v. Penningmeester VPC te Vinkeveen


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.7