Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 10, Nummer 1
Mei 2011
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:

LUSTRUM
VECHTPOSTZEGELS
75 JAAR VECHTPLASSENCOMMISSIE
TON-STORK-PENNING
GEBIEDSCOMMISSIE UTRECHTSE VECHT EN WEIDEN
BAGGEREN VAN DE VECHT
GEBIEDSCOMMISSIE AMSTEL, GOOI EN VECHTSTREEK
RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN KLEIZUWE VREELAND
BOUWPLAN WEILAND VECHTOEVER
VENSTER OP DE VECHT
UITERAARD UITERMEER
IN MEMORIAM: RIE DE BOOIS
BOEKEN/PUBLICATIES
VRIENDENDONATIE
COLOFON
LUSTRUM: 75 JAAR VECHTPLASSENCOMMISSIE

Eind dit jaar zal het 75 jaar geleden zijn dat de Vechtplassencommissie werd opgericht. In de nieuwsbrief van november 2010 hebben we een kort inkijkje gegeven in onze ontstaansgeschiedenis en vooruitgeblikt op de viering van dit jubileum.

Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseren wij op Nyenrode in Breukelen een symposium over de toekomst van de Vechtstreek. Vanzelfsprekend (en gelukkig) zal de Vechtstreek zich altijd blijven ontwikkelen. Maar aan welke criteria zouden de toekomstige veranderingen moeten voldoen om de erkende kwaliteiten van landschap en architectuur in de Vechtstreek te behouden? Hoe zien professionals dit? Ook de mening van belangenorganisaties en geïnteresseerde particulieren zal aan bod komen. Het symposium is op zaterdagochtend en zal worden afgesloten met een lunch. 's Middags zijn er enkele interessante Vechtexcursies. U ontvangt tijdig bericht zodat u zich kunt aanmelden. Reserveert u zaterdag 8 oktober 2011 alvast in uw agenda!

De schrijvers van het boek 'De natuur van de Vechtstreek' leggen momenteel de laatste hand aan een prachtige uitgave met veel wetenswaardigheden en illustraties. We verwachten het boek in oktober 2011 te kunnen publiceren.

De voorbereidingen voor de vaartocht over de Vecht van een historisch houtvlot met buitententoonstelling zijn ver gevorderd. Alle betrokkenen, zoals gemeenten, Waternet en andere meewerkende organisaties, zijn zonder uitzondering enthousiast. De kosten van de tentoonstelling vallen echter hoger uit dan geschat. We denken dat het project veel particuliere belangstelling zal gaan trekken en bovendien aantrekkelijk zal zijn voor sponsors. Reden voor ons om meer tijd te nemen voor het vinden van die sponsors. Het project is daarom doorgeschoven naar zomer 2012. Als u, wellicht als mogelijke sponsor, meer wilt weten over het project, neemt u dan even contact op met de organisatoren via vpc@vecht.nl.
VECHTPOSTZEGELS

Er zijn inmiddels Vechtpostzegels met het nieuwe tarief en de nieuwe presentatie: nummer 1. U kunt deze per velletje van 10 postzegels bestellen via vriend@vecht.nl of bij Charlotte Smit, 0297 261576. De prijs is niet gewijzigd: een velletje kost € 5.
75 JAAR VECHTPLASSENCOMMISSIE, EEN TERUGBLIK

In 1936 werd de Commissie voor de Vecht en het Oostelijke en Westelijke Plassengebied opgericht. Al heel snel kreeg de commissie de afgekorte naam 'Vechtplassencommissie'. In die jaren bestonden er plannen om de Loosdrechtse Plassen vol te storten met huisvuil uit Amsterdam. Daarnaast maakte men zich zorgen over de wijze van bouwen langs de Vecht en het Gein. Organisaties als Niftarlake, het Watersportverbond, het Architectenverbond en de ANWB kwamen tot de conclusie dat het landschap van de Vechtstreek ernstige schade zou kunnen oplopen als het beleid van de overheid onveranderd uitgevoerd zou worden. Een organisatie die het overheidsbeleid kritisch zou volgen en, indien nodig, zou aanvechten was noodzakelijk. Dit leidde tot de oprichting van de Vechtplassencommissie. Vanaf het begin bestond de commissie uit een multidisciplinair gezelschap. Bestuurders, juristen, (landschaps)architecten, natuurwetenschappers en personen uit het bedrijfsleven hebben steeds deel uitgemaakt van de commissie. Op deze manier werd een zeer breed informatienet opgebouwd, iets wat uiterst noodzakelijk was, vooral omdat ook toen al de Vechtstreek onder twee provincies viel en een goede communicatie dus dubbel zo belangrijk was. Een belangrijk uitgangspunt van de commissie was dat het gebied alleen goed beschermd kon worden als de unieke waarde van het gebied in een bredere kring bekend zou worden. De aan de Vechtplassencommissie verbonden Inventarisatiecommissie deed het biologisch onderzoek. Een reeks door de Vechtplassencommissie uitgegeven boeken over de natuur en de cultuur zorgde voor de bredere verspreiding van de kennis en waarden. Vele malen ging de commissie de open discussie aan met de overheid. De Vechtplassencommissie werd zo een gewaardeerde en gerespecteerde organisatie. De onderwerpen waarmee men zich bemoeide veranderden in de loop van de tijd. Twintig jaar geleden waren dat de aan te leggen spoorweg van Almere naar het Gooi door het Naardermeer, de oostboog, en de aanwijzing van nieuwe vuilstortlocaties in en bij de Vechtstreek.

In de afgelopen 75 jaar is er veel veranderd en toch is veel hetzelfde gebleven. De waardering voor de natuur is verbeterd, zie bij voorbeeld de Europese plannen als Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) die voor de Oostelijke Vechtplassen een belangrijke beschermende functie hebben. Deze beschermende maatregelen worden heel duidelijk ondersteund door de grote hoeveelheid kennis die er nu beschikbaar is. Andere aspecten zijn nauwelijks veranderd. Nog altijd wordt er geworsteld met bouwplannen, wat past wel en wat past niet. We kunnen de Vechtstreek niet onder een glazen koepel zetten. Nog steeds probeert de Vechtplassencommissie vooruit te denken. Dit leidde tot het Belvedere denken, Behoud door Ontwikkeling. De hieruit ontstane studies, Vechtvisie en Vecht Vademecum, worden nu volop gebruikt voor het toetsen van het beleid in de Vechtstreek. Nog steeds vindt de Vechtplassencommissie het verspreiden van kennis over de Vechtstreek van primair belang. Vroeger gebeurde dat alleen met boeken, nu is daar de website als informatiebron bij gekomen.www.vecht.nl en www.vensteropdevecht.nl
DE TON-STORK-VECHTEN-VOOR-DE-VECHT-PENNING

De Vechtplassencommissie reikt iedere twee jaar de Ton-Stork-Vechten-voor-de-Vecht-penning uit aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van de Vechtstreek. Daarmee werd een start gemaakt toen in 1999 Ton Stork na 30 jaar actief voorzitterschap verder ging als gewoon lid van de Commissie. Om hem te danken voor zijn langdurige inzet voor het Vechtgebied is de penning naar hem genoemd en werd hij de eerste houder van de penning, gemaakt door Elisabeth Varga in de vorm van een plompenblad. In de jaren daarna werd de penning uitgereikt aan mensen die zich langdurig of juist in de recente geschiedenis hadden onderscheiden door bijzondere verdiensten voor de Vechtstreek. Anthony Lisman, Edward en Sally Munnig Schmidt en Ineke Dukes zijn voorbeelden van zo'n jarenlange onvermoeibare inzet, terwijl Hermine Kalf (A6-A9) en Bertus Averesch (Op Buuren) zich sterk maakten tegen bedreigingen (de snelweg door het Vechtgebied) en voor kansen (een Vechts dorp in plaats van een industrieterrein). In de tweede helft van dit jaar zal er opnieuw een keuze gemaakt mogen worden wie er in dit lustrumjaar met de Ton-Stork-penning zal worden geëerd. Het is een goede gewoonte dat het bestuur van de Vechtplassencommissie aan de leden en derden suggesties vraagt voor mensen die kandidaat zouden kunnen zijn voor de nieuw uit te reiken penning. Vervolgens maakt het bestuur in goed overleg met de voorgaande penninghouders een keuze. Hoe moeilijker het is om die keuze te maken, des te beter dat is voor de Vechtstreek, want dat betekent dat er vele vechters voor een mooi Vechtlandschap in ons midden zijn. Hierbij dus een oproep om het ons moeilijk te maken met een keuze in 2011. Wij wachten uw suggesties af, bij voorbeeld via vriend@vecht.nl.

Eerdere winnaars waren:

Ton Stork (1999)
Anthony Lisman (2001)
Edward & Sally Munnig Schmidt (2003)
Ineke Dukes (2005)
Hermine Kalf (2007)
Bertus Averesch (2009)
? (2011)
GEBIEDSCOMMISSIE UTRECHTSE VECHT EN WEIDEN (UVW)

Eén van de belangrijkste taken van de gebiedscommissies is de herinrichting van het platteland, waarbij de opbouw van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Groene Ruggengraat belangrijke aspecten zijn. Deze opzet is door het standpunt van de nieuwe regering aanzienlijk bemoeilijkt. Voor veel projecten is een investeringsstop afgekondigd. Om het overzicht te behouden is onder leiding van de gedeputeerde R.W. Krol het Akkoord van Utrecht gesloten. Hierin nemen alle partijen die betrokken zijn bij de inrichting van het Utrechtse Platteland een gemeenschappelijk standpunt in. Dit akkoord zal het uitgangspunt zijn voor de besprekingen met het Rijk. Het zal van de resultaten van deze besprekingen afhangen in hoeverre de uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden.

De belangrijkste opgave voor ons gebied was de koppeling van een reeks natuurgebieden vanaf het ecoduct van de A2 bij Loenersloot tot aan de Oostelijke Vechtplassen. De gebiedscommissie was hier volop mee bezig en maakte goede vorderingen. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van deze as zich voorlopig zal beperken tot de delen in de Bethunepolder en het Noorderpark. Vooral de aansluiting tussen het ecoduct van de A2 en de Vecht bij Nieuwersluis zal veel vertraging oplopen. Er blijft dus een belangrijke schakel ontbreken in de ketting tussen de Botshol en de Vinkeveense Plassen aan de ene kant en de Loosdrechtse Plassen aan de andere kant. We weten allemaal dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Vele reeds geïnvesteerde miljoenen zullen niet optimaal tot hun recht kunnen komen.

Naast de ontwikkeling van de EHS spant de gebiedscommissie zich in om meer bekendheid te geven aan de toeristische waarden van de Vechtstreek. Naast de massarecreatie langs en op de plassen is de Vechtstreek bekend om zijn cultuurhistorische en natuurhistorische waarden. De gebiedscommissie probeert samen met het Vechtsnoer een informatiesysteem te ontwikkelen waarbij iedere recreant zo gemakkelijk mogelijk op de plaats komt waar hij wil zijn. Het is de bedoeling dat elektronische informatiesystemen hierbij een belangrijke rol gaan spelen.

Luuc Mur, voorzitter van de Vechtplassencommissie en Bertien Koole, lid van het werkcomité van de Vechtplassencommissie, zijn beiden lid van de Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden.
HET BAGGEREN VAN DE VECHT

Tussen Muiden en Nigtevecht zijn de Vechtbewoners al bijna gewend geraakt aan de grote baggerschepen die heen en weer varen tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal om het opgebaggerde, vervuilde slib af te voeren naar de depots (onder meer in het Ketelmeer). Op verschillende plaatsen zijn al proefstukken gebaggerd om te zien wat het effect is op de omliggende dijken. De resultaten van dat onderzoek zullen bepalend zijn voor de mate waarin de Vechtdijken in een later stadium mogelijk versterkt moeten worden. Vermoedelijk heeft dat baggeren en uitdiepen echter juist een positief effect op de kracht van de dijken, ook al is dat niet het doel van de baggeractie. Het doel is de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied door - voor het eerst in 150 jaar - het sterk vervuilde slib op te baggeren en af te voeren. Die vervuilde sliblaag is op sommige plaatsen wel twee meter dik, op andere stukken 'slechts' een halve meter of nog minder. Die vervuiling is onder andere ontstaan door het lozen op de Vecht van zware metalen door de vroegere industrie langs de Vecht, maar ook door de fosfaten van huishoudelijke lozingen. Nu vrijwel de gehele Vechtzone op riolering is aangesloten, is dit een uitstekend moment om het Restauratie Plan Vecht (RPV) af te sluiten met de allang geleden geplande sanering van de Vechtbodem. Het zal een proces van bijna 5 jaren zijn maar met prachtig resultaat in het vooruitzicht: een schone Vecht. En misschien dat er bedoeld en onbedoeld ook nog archeologisch interessante zaken boven water komen. Het gebied rond de Hinderdam met de oude zeesluizen van 1437 en 1556 is archeologisch al enigszins in kaart gebracht, maar het is te hopen dat er nog meer boven water zal komen. Dat zou dan mooi tentoongesteld kunnen worden op fort Uitermeer in een van de plofhuisjes, niet ver van het steunpunt van Waternet aan de Dammerweg van waaruit de hele baggeroperatie wordt gecoördineerd.
GEBIEDSCOMMISSIE AMSTEL, GOOI EN VECHTSTREEK

Ook in Noord-Holland zijn de rijksbezuinigingen op natuur en recreatie aan de orde van de dag. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland verzetten zich tegen deze bezuinigingen en willen blijven investeren in het landelijk gebied. GS hebben besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van diverse natuur- en recreatieprojecten in Noord-Holland, zoals de aanleg van fietsverbindingen, de inrichting van recreatiegebieden en het versterken van het natuurnetwerk. De provincie doet hierbij het maximale wat ze kan, maar springt niet in het gat dat het Rijk laat vallen. De provincie heeft in ieder geval alle door de gebiedscommissie voorgestelde projecten voor de Groene Uitweg gehonoreerd, 24 stuks. Voor het overige (dus excl. Groene Uitweg) zijn 7 projecten gehonoreerd. De vier Meerjarenuitvoeringsprogramma's zijn door GS aangehouden, mede in afwachting van het verdere proces en de onderhandelingen met het Rijk.

Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere
In de gebiedscommissie is gesproken over het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (A1, A6 en A9) en het bijbehorende natuurcompensatie-voorstel. Het natuurcompensatie-voorstel sluit dankzij de hulp van Dienst Landelijk Gebied en eerdere betrokkenheid vanuit de gebiedscommissie, goed aan op de ILG doelstellingen in het landelijk gebied. Wel zijn er enige zorgen geuit met betrekking tot de ecopassage bij Muiderberg en de natuurcompensatie in de BOBM polder (Binnendijkse Overscheense Berger- en Meentpolder, tussen Muiderberg en Naarden). Over deze zorgpunten is de gebiedscommissie in gesprek met Rijkswaterstaat.

Albert Hooijer, lid van het werkcomité van de Vechtplassencommissie, is eveneens lid van de Gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek
RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN KLEIZUWE VREELAND

De voorgenomen verplaatsing van het bomenrooibedrijf Driessen is dichterbij gekomen. Het bedrijf heeft nu de plannen gemaakt om het na de bedrijfsverplaatsing vrijgekomen terrein te bebouwen. Het voornemen is om ca 60 huizen te bouwen. De omgeving maakt zich ernstig zorgen over de verkeersafwikkeling over de toch al smalle weg de Kleizuwe. In het plan is ook een haven met doorsteek naar de Vecht opgenomen. Een weiland zou vergraven worden, de dijk onderbroken met een brug en er komt een clubhuis dat tevens in de winter door de al aanwezige ijsclub gebruikt zou kunnen worden. Het plan ligt ter inzage bij de gemeente en is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 26 mei aanstaande is een informatieavond in Vreeland gepland.

Tegelijkertijd speelt dat het fortje aan de Kleizuwe zal worden opgeknapt met als doel een Nieuwe Hollandse Waterliniewandeling mogelijk te maken. Parkeren zou dan op het terrein van het voormalige kasteel (Sperwerterrein) dienen plaats te vinden. Deze grond, in bezit van de gemeente, is echter aangemerkt als archeologisch monument.

De Vechtplassencommissie onderhoudt hiervoor nauwe contacten met de Dorpsraad Vreeland en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.
BOUWPLAN WEILAND VECHTOEVER TERUG NAAR DE GEMEENTERAAD

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht heeft de gemeenteraad er rekening mee gehouden dat het landschappelijk waardevolle weiland naast de monumentale buitenplaats Vechtoever een begerenswaardig object is voor projectontwikkelaars. Daarom is vastgelegd dat er alleen een buitenplaats mag worden gerealiseerd. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is de buitenplaats gedefinieerd als: "Een op zichzelf staande landschappelijke eenheid, bestaande uit één alzijdig hoofdgebouw …, aan het hoofdgebouw ruimtelijk ondergeschikte gebouwen (zoals oranjerie, koetshuis, poortwoning, theekoepel, volière), een tuin en een park; de buitenplaats wordt als eenheid beheerd en heeft één hoofdtoegang."

Vervolgens heeft de gemeente Maarssen toestemming verleend om - onder de noemer van een nieuwe buitenplaats - twee landhuizen te bouwen, ieder met een eigen bijgebouw, een eigen toegangsweg, en omringd door een parkachtige tuin. Tegen deze bouwplannen heeft de Vechtplassencommissie bezwaar gemaakt. Het behoud van open weidelandschap aan de rand van de Vechtdorpen en vlakbij buitenplaatsen vindt de Vechtplassencommissie een groot goed. Ook meent de Vechtplassencommissie dat een bouwplan ten minste moet voldoen aan de definitie van een buitenplaats, zoals die in het bestemmingsplan staat omschreven. De gemeente verklaarde onze bezwaren ongegrond en daarop besloot de Vechtplassencommissie om in beroep te gaan bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat er wel een buitenplaats gebouwd mag worden, maar is met de Vechtplassencommissie van oordeel dat het bouwplan niet past binnen de definitie van buitenplaats, zoals die in het bestemmingsplan is vastgelegd. Het tweede landhuis is namelijk onvoldoende ruimtelijk ondergeschikt aan het hoofdgebouw, zowel qua formaat als qua situering. De gemeenteraad moet nu opnieuw over het bouwplan beslissen.
VENSTER OP DE VECHT

In de loop van dit jaar zal de nieuwe versie van Venster op de Vecht op het net verschijnen. De nieuwe versie richt zich primair op de verschillende landschappen die de Vechtstreek rijk is. Om meer informatie te krijgen over de landschappen wordt verwezen naar de processen die geleid hebben tot de huidige beelden. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld de aardkundige opbouw van de streek, de ontginningen en de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Aan deze laatste proceslijn, die ontwikkeld wordt samen met het Paviljoen de Ronde Venen, wordt op dit moment hard gewerkt.
UITERAARD UITERMEER

In een recent radio-interview van Lex Bohlmeijer met onze voorzitter Luuc Mur naar aanleiding van het lustrum van de Vechtplassencommissie, werd Luuc Mur de vraag gesteld wat hij nu het mooiste deel van het Vechtgebied vond. En - deels om een tegenwicht te bieden aan de aandacht voor het meer 'bekende' zuidelijke deel van de Vechtstreek dat door de buitenplaatsen en parken gekenmerkt wordt - noemde Luuc Mur als bijzonder karakteristiek de Horn bij Weesp, waar de Vecht op z'n breedst door de weilanden slingert. Ook Jacq P. Thijsse had een zwak voor deze plek en in het Verkade-Vechtalbum beschrijft hij lyrisch het zicht op het aan de overzijde in deze bocht van de rivier gelegen fort Uitermeer. Deze plek die de oude verbinding van Vecht met het Naardermeer markeert, is nog altijd van een grote schoonheid die het verdient met zorg behandeld te worden maar waarvan nog meer genoten zou kunnen worden dan nu het geval is. Het is onvermijdelijk dat er een zekere spanning bestaat tussen behoeden om te behouden en 'ontwikkelen' om er meer van te kunnen genieten en daarom is een plan op maat voor zo'n gebied zo belangrijk. Het is verheugend dat nu dit voorjaar het contract is getekend tussen de Provincie Noord-Holland als eigenaar en de Stichting Uiteraard Uitermeer als planmaker en hoeder van het gebied rond het fort Uitermeer. Had de provincie oorspronkelijk nogal veel en soms moeilijk verenigbare wensen ten aanzien van het beoogde gebruik van dit gebied (met natuurdoelstellingen, cultuurhistorische waarden, recreatief gebruik, sterke economische exploitatie), de keuze voor de plannen van Uiteraard Uitermeer is er een voor een meer kleinschalige aanpak die in het gebied zelf geworteld is. De leden van de groep Uiteraard Uitermeer zijn enthousiaste vrijwilligers met een lokale verbondenheid met Weesp en omgeving. Weesp heeft met de Theetuin op de Ossenmarkt jaren geleden al laten zien hoe waardevol een groep gedreven professionals met idealen voor het gebruik van een mooi stuk landschap in het gemeentelijke gebied voor de hele gemeenschap kan zijn. Wij mogen erop vertrouwen dat Uitermeer met dezelfde zorg zal worden 'behoed en ontwikkeld'. De aanvraag voor een tijdelijk restaurant aan de zuidwest zijde van het gebied, met uitzicht op het fort en de Vecht, ligt bij de gemeente. Wij zullen er straks kunnen ervaren wat Luuc Mur en Jacq P. Thijsse bedoelden.

Link naar het radio-interview van 17 maart 2011: Casa Luna en www.uiteraarduitermeer.nl en Vecht-Wiki UitermeerIN MEMORIAM: RIE DE BOOIS

Op 18 november 2010 is plotseling Rie de Boois, oud-lid van de Vechtplassencommissie overleden. Rie stond altijd op de bres voor het milieu. Zure regen, de aantasting van de bodem en waterverontreiniging waren enkele aspecten waar Rie zich mee bezig heeft gehouden. Haar duidelijke taalgebruik liet in dat opzicht geen misverstanden toe. Ook in de vergaderingen van de Vechtplassencommissie nam ze een duidelijk standpunt in. Altijd op de man af en doelgericht. Rie was biologe, maar zij was ook sterk geïnteresseerd in het bestuur. Zij zat van 1972 tot 1987 in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Daarna werd zij voorzitter van het Zuiveringschap Amstel en Gooiland. Toen dit opging in het waterschap AGV werd ze lid van het dagelijks bestuur. Haar brede belangstelling blijkt ook uit haar voorzitterschap van de Vogelbescherming. Rie heeft de Vechtplassencommissie een legaat nagelaten, dat wij, in overleg met de familie, zullen beheren als een fonds op naam.BOEKEN/PUBLICATIES

Dit keer twee korte vermeldingen van 'nieuwe' uitgaven die van belang kunnen zijn voor de Vrienden van de Vecht omdat zij allebei getuigen van een bijzondere kijk op het Nederlandse landschap, waaronder het Vechtlandschap:

Kester Freriks - Verborgen wildernis - een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van het kostbaarste bezit van ons land

Nescio - Natuurdagboek- met veel wandelingen in de Vechtstreek van ruim een halve eeuw geleden. De veranderingen die hij daarbij waarneemt ontlokken Nescio de beroemde uitspraak: God straffe ze, de verantwoordelijke autoriteiten. Als het kan een beetje hardhandig.DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT

Begin februari 2011 hebben wij alle Vrienden van de Vecht per brief of per e-mail gevraagd de donatie voor dit jaar (> € 15.00) over te maken.

Van de 399 Vrienden van de Vecht die wij in ons bestand hebben opgenomen, hebben 161 Vrienden ons gemachtigd hun bijdrage automatisch te mogen incasseren, waarvoor wij hun zeer dankbaar zijn. Verder hebben 66 Vrienden zelf hun bijdrage overgemaakt, waarbij in meerdere gevallen een hoger bedrag dan de minimumbijdrage werd ontvangen. Ook deze Vrienden zijn wij veel dank verschuldigd. Van 172 Vrienden hebben wij nog geen donatie mogen ontvangen, maar wij blijven hopen op hun steun.

Diegenen die hun donatie voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt, worden vriendelijk verzocht dit alsnog te doen op rekening 256092 t.n.v. Vechtplassencommissie – Vrienden van de Vecht. Indien u twijfelt of u wellicht bij de laatste categorie hoort, laat het ons weten en wij zoeken het graag voor u uit (vriend@vecht.nl).
COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Els van Nieuwkerk
Postbus 5347
1380 GH WEESP
elsvannieuwkerk@planet.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateur-schap kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.6
Per 2011 > € 15,- ING 256092 t.n.v. Penningmeester VPC te Vinkeveen


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.7