Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 14, Nummer 1
Juni 2015
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:
BAGGEREN & SCHOONMAKEN VAN DE VECHT
BOEREN IN DE VECHTSTREEK EN DE SCHAALVERGROTING VAN DE MELKVEEHOUDERIJ
BOMEN LANGS DE VECHT
BRUGGEN IN DE VECHTSTREEK
CULTUURFONDS STICHTSE VECHT
HISTORISCH GROEN IN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT
VECHTPLASSENCOMMISSIE EN SOCIAL MEDIA
DIJKVERBETERINGSPROJECTEN VAN AGV/WATERNET
HOOIBERGEN IN DE VECHTSTREEK
JAARVERGADERING VPC ZATERDAG 5 SEPTEMBER
SPAAR HET GEIN
TOP'S IN DE VECHTSTREEK
VECHTOLOGIE
WETHOUDERS-GESPREKKEN
NIEUWE SITES
AGENDA
VECHTPOSTZEGELS
DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT
COLOFON
BAGGEREN & SCHOONMAKEN VAN DE VECHT

Dit voorjaar is het baggerproject, de finale van het Restauratie Plan voor de Vecht (RPV) afgerond. In vier jaar tijd is zo’n 2,5 miljoen kuub vervuild slib van de bodem van de rivier gebaggerd. Dit staat gelijk aan een voetbalarena die tot de nok toe gevuld is met bagger. Het resultaat is een schone en diepe rivier, wat zorgt voor een toename van diversiteit aan dieren en waterplanten. Ook is hierdoor de waterkwaliteit en de doorvaart verbeterd. Zie ook http://www.agv.nl/vecht/ In de slipstream van dit mega-project werd dit voorjaar op Wereldwaterdag (22 maart) door de stichting Aquarius een grote schoonmaak-dag georganiseerd waarbij vrijwilligers ook langs de Vecht al het zwerfvuil verzamelden. Dit deed menigeen in de noordelijke Vechtstreek terugdenken aan Ton Stork die begin jaren '70 met scholieren en oeverbewoners eenzelfde grote schoonmaakactie organiseerde.
BOEREN IN DE VECHTSTREEK EN DE SCHAALVERGROTING VAN DE MELKVEEHOUDERIJ

Nu de beperkingen van de melkproductie zijn opgeheven streven veel agrariërs naar schaalvergroting. De VPC ziet deze ontwikkeling met zorg tegemoet. Schaalvergroting betekent grotere en daarmee hogere stallen. Niet overal in het landschap van de Vechtstreek past dit. Het is nog enigszins onduidelijk in hoeverre de uitbreiding van de veestapel gekoppeld wordt aan de hoeveelheid beschikbaar land. Het ministerie heeft een voorontwerp voor de regeling gepubliceerd, het houdt vast aan het motto koeien horen in de weide. Als de koppeling definitief wordt doorgevoerd, ontstaat bij veel voorgenomen uitbreidingen een tekort aan agrarisch areaal en zal het aantal nieuwe stallen waarschijnlijk niet zo groot zijn. Vanuit landschappelijk oogpunt blijft de VPC echter alert.
BOMEN LANGS DE VECHT

Bij verschillende dijkverbeteringsprojecten langs de Vecht die nu gepland of uitgevoerd worden, spelen de bomen langs de dijken een belangrijke rol. Bij voorbeeld langs de westelijke oever tussen Weesp, Nigtevecht en Vreeland. Vooral dank zij de werkgroep Werk aan de Vecht onder bevlogen aanvoering van Adriaan van Doorn zijn er met Waternet afspraken gemaakt over behoud, herplant en onderhoud van de voor de Vechtoevers zo karakteristieke bomen langs de dijken rond Nigtevecht: er zullen bij de dijkverbetering noodzakelijkerwijs bomen moeten worden gekapt. Bomen die volgens de keur niet op de dijk kunnen blijven staan, maar die geen gevaar opleveren voor de dijk (omwaaigevaar) kunnen behouden blijven, indien adequaat onderhoud ervan is gegarandeerd. Ook is herplant op meerdere plekken voorzien. Afspraken daartoe worden door Waternet met de eigenaren gemaakt. De eigenaren kunnen aangeven dat het onderhoud door een knotgroep moet worden uitgevoerd. Waternet stelt daartoe een apart convenant op met de knotgroep 'Werk aan de Vecht'. Besloten is om deze bestaande knotgroep in te schakelen voor het noodzakelijke knotten van bomen, indien de boomeigenaren hebben aangegeven dat niet in eigen beheer te willen doen. Er zal dus niet per dijktracé worden gewerkt met ad hoe knotgroepen. Bij het knotten zullen, voor zover nodig, lokale vrijwilligers worden ingeschakeld. Voor de (Lage) Klompweg en de Vreelandseweg is een lijst opgesteld van mensen die bereid zijn om bij het knotten behulpzaam te zijn. Deze lijst kan nog worden aangevuld. Mail naar: knotgroep.weesp.nigtevecht@gmail.com
BRUGGEN IN DE VECHTSTREEK

Op afstand bediening bruggen in Vreeland, Loenen en Breukelen voorlopig van de baan
Al sinds 2012 wordt door de gemeente Stichtse Vecht onderzoek gedaan naar het op afstand bedienen van de gemeentelijke bruggen in de kernen Vreeland, Loenen en Breukelen met als doelen efficiency, kostenbesparing en gelijktrekken van beleid binnen Stichtse Vecht. Een klankbordgroep van Vreelanders, Loenenaren en Breukelaren heeft de rapporten van de gemeente bestudeerd en een negatief advies aan de gemeente uitgebracht. De berekeningen van de klankbordgroep toonden geheel andere cijfers en een andere terugverdien-tijd, mede doordat veel kosten niet waren opgenomen in de gemeentelijke berekeningen. Daarnaast zijn er belangrijke tegenargumenten die niet direct in geld zijn uit te drukken: aantasting van het beschermd dorpsgezicht (camera’s, luid belgerinkel, moderne slagbomen met knipperlichten) en een sterk verminderde veiligheid. In de grote drukte zowel op het water als over land speelt de brugwachter immers een corrigerende, sociale en beveiligende rol. Na jarenlang overleg en gesteggel is de kogel sinds kort min of meer door de kerk en heeft het college een voorlopig besluit genomen om het onderzoek naar het op afstand bedienen van de bruggen in de drie kernen af te sluiten wegens onvoldoende draagvlak. Samen met de dorpsraden van de drie kernen gaat het college nu op zoek naar alternatieve mogelijkheden om alsnog de door de gemeente voorziene besparing van € 100.000,- te realiseren. De gemeente start met de kern Vreeland.
CULTUURFONDS STICHTSE VECHT

Op 1 januari 2015 ging de samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds van start met de introductie van het Cultuurfonds Stichtse Vecht en de daarbij behorende website www.cultuurfonds.nl/stichtsevecht alwaar culturele organisaties in de gemeente hun aanvragen voor ondersteuning van culturele projecten kunnen indienen. De provinciale afdeling Utrecht van het Prins Bernhard Cultuurfonds behandelt de aanvragen. De deadline voor het indienen van aanvragen is steeds een maand vóór de vergaderdatum. Zie voor precieze data de website www.cultuurfonds.nl/utrecht/aanvragen

Het Cultuurplatform Stichtse Vecht (www.cultuurplatformvechtstreek.nl) en Stichting Vechtsnoer (www.vechtsnoer.nl) zijn als vertegenwoordigers van de cultuursector gesprekspartner van het fonds en dragen vanuit die rol ideeën aan. Het is verder de bedoeling dat ook particulieren, bedrijven en vermogensfondsen financiële bijdragen aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht gaan geven. De bruidsschat van de gemeente aan het Cultuurfonds bedroeg begin dit jaar €90.000. In de loop van dit jaar mag een eerste evaluatie worden verwacht.
HISTORISCH GROEN IN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT

In Stichtse Vecht wordt hard gewerkt aan het in kaart brengen van het historisch groen. Dat wordt een aparte kaartlaag van de nog op te stellen cultuurhistorische waardenkaart. Historisch groen komt ook op de zgn. Groene Kaart behorende bij de te actualiseren bomenverordening en het bomenbeleid. Met het oog op harmonisatie van dat laatste wil de gemeente de plannen nog voor de zomer vaststellen. Positief is dat de gemeente zo veel waarde aan het historisch groen hecht.

Op uitnodiging van de gemeente heeft een klankbordgroep naar de eerste concepten gekeken en is tot de conclusie dat:

* door bureau en medewerkers hard is gewerkt en in korte tijd al goed en waardevol werk is verzet, resulteerde in uitgebreide beleidsnotities, een concept bomenverordening en drie, onderling verschillende kaarten;
* de gepresenteerde plannen nog niet rijp zijn voor besluitvorming;
* dat geldt met name de presentatie op drie verschillende, niet geïntegreerde kaarten;
* dat de uitgangspunten voor de inventarisatie niet duidelijk zijn en dat nog niet alle reeds door derden verzamelde informatie is verwerkt;
* het niet realistisch is te verwachten dat deze lacunes op korte kunnen worden hersteld cq voldoende aangevuld;
* besluitvorming op basis van het thans beschikbare materiaal ongewenste onduidelijkheden introduceert waarvan de consequenties niet zijn te overzien en derhalve niet verantwoord is.
In een zienswijze heeft de VPC, als penvoerder van de klankbordgroep, geconcludeerd dat het thans beschikbare materiaal niet rijp is voor besluitvorming en dat het niet realistisch is te verwachten dat de noodzakelijke aanvullingen en verbeteringen op korte kunnen zijn hersteld. En het College met klem in overweging gegeven af te zien van hun voornemen het bomenbeleid vòòr de zomer door de Raad te laten vaststellen en een zodanige datum te zoeken die het in rede mogelijk maakt beleid te formuleren dat de toets der kritiek kan doorstaan.
COMMUNICEREN - VECHTPLASSENCOMMISSIE NU OOK OP FACEBOOK EN TWITTER

Als organisatie zijn er steeds meer manieren waarop je kunt communiceren met je omgeving en achterban. Waar dat aanvankelijk ging via een papieren nieuwsbrief, is deze tegenwoordig vervangen door een elektronische en zijn daar nog veel meer online mogelijkheden bijgekomen. En dan gaat het niet alleen om het hebben van een website, maar ook om online communicatie via bijvoorbeeld sociale media.
Sinds kort is de Vechtplassencommissie aan het experimenteren met deze laatste mogelijkheid en zijn we te vinden op zowel Facebook als Twitter. Het doel is om met behulp van Facebook en Twitter de Vechtplassencommissie en haar werk meer bekendheid te geven, geïnteresseerden op de hoogte te houden en ook nieuwe doelgroepen aan te spreken. Daarnaast bieden sociale media nieuwe mogelijkheden tot interactie. Zo kan sneller ingehaakt worden op de actualiteit, kunnen standpunten snel gedeeld worden en kan er online interactie ontstaan met zowel personen als organisaties. Met deze interactie hopen we de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Vechtplassencommissie te kunnen vergroten.
De komende tijd zullen we vooral experimenteren met de manier waarop we de sociale media het beste in kunnen zetten. Maar voor nu kunt u alvast helpen door ons te volgen op Twitter en te liken op Facebook!
Facebook: www.facebook.com/pages/Vechtplassencommissie/1574297732856445
Twitter: https://twitter.com/Vechtplassen Voor vragen en opmerkingen is onze Facebook-redacteur Pieter Kroon beschikbaar: pieterkroon14@hotmail.com
DIJKVERBETERINGSPROJECTEN VAN AGV/WATERNET

Bij het onderwerp Bomen hierboven kwamen reeds de lopende dijkverbeteringsprojecten in de noordelijke Vechtstreek aan de orde. Voor het traject van Weesp naar Vreeland aan de westzijde van de Vecht heeft Waternet hiervoor het bureau Tertium in de arm genomen teneinde de communicatie met de bewoners langs de Vecht en de verschillende belangorganisaties in goede banen te leiden. Door ervaring wijs geworden heeft Waternet het belang van tijdig en open contact met deze betrokkenen niet alleen ingezien maar daar ook naar gehandeld. Zo zijn er vele bijeenkomsten geweest die uiteindelijk hebben geleid tot een ‘Vechttafel’ waar alle punten van belang – met name de omgang met de bomen, het dijkprofiel en de effecten op het omliggende landschap – werden besproken. Doel was om uiteindelijk te komen tot een zgn. Omgevingscontract waarin de wederzijdse verwachtingen en afspraken zouden worden vastgelegd. Dat dit proces tot dusver in goede harmonie is verlopen, is zowel te danken aan de voorbereiding door Tertium, als aan de open wijze van communiceren door de AGV/Waternet-projectleiding, Willem Bogaard en zijn medewerkers. Wij hopen dat de komende uitvoeringsfase even goed zal uitpakken.

Zie www.tertium.nl en bovenal www.agv.nl/plannen/dijken
HOOIBERGEN IN DE VECHTSTREEK

Er zijn nog (ca) 318 hooibergen in de gemeente Stichtse Vecht
In de Vechtstreek had iedere boerderij tenminste één hooiberg. Zo gewoon waren ze. Maar ze spelen geen rol meer in de moderne hooibouw en staan er daarom vaak verkommerd bij. De gedachte dat de hooiberg uit het agrarisch cultuurlandschap zou verdwijnen, was voor het Cultuurplatform Vechtstreek en de Vechtplassencommissie aanleiding om, op initiatief van Arie Manten, alle hooibergen in Stichtse Vecht te inventariseren. Met steun van de Gebiedscommissie Utrecht West en met hulp van vrijwilligers uit van de Historische Kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen zijn 318 hooibergen in kaart gebracht. De resultaten zijn door Peter Bos verwerkt en digitaal ingevoerd in de provinciale GIS.Uit de inventarisatie bleek dat nog maar 13 hooibergen hun oorspronkelijke functie hebben. En dat maar één hooiberg in gebruik is als Bed & Breakfast. De meeste hebben op allerlei manieren een nieuwe bestemming gekregen. Veelal creatief, maar lang niet altijd geschikt voor een schoonheidsprijs en niet zelden met verlies van de karakteristieke waarden. Omdat een zinvolle bestemming de beste garantie is om de hooibergen met hun kenmerkende roeden en dakvormen als wezenlijk onderdeel van het agrarisch erfgoed en cultuurlandschap te behouden, wil de werkgroep eigenaren aan de hand van goede voorbeelden stimuleren om een passende herbestemming te zoeken.
In december 2014 verscheen de Handreiking Nieuwe Functies op Vrijkomende Agrarische Bedrijfspercelen, waarin de Provincie schetst hoe zij, om de kwaliteit en de vitaliteit van het landelijk gebied te waarborgen, terughoudend om wil gaan met sloop en bij de verplichte sloop een uitzondering wil maken voor historisch waardevolle bebouwing, op voorwaarde dat deze een passende functie krijgt die bijdraagt aan behoud. Binnen dit kader lijkt de hooiberg te redden van de ondergang!
zie o.a. vecht.nl/plannen/vechtprojecten/hooibergen
JAARVERGADERING VPC ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2015

De twee-jaarlijkse vergadering van de Vechtplassencommissie wordt gehouden op 5 september. De dag zal in het teken staan van "water". De nieuwe dijkgraaf, Gerhard van den Top zal zich voorstellen en iets vertellen over hoe hij over het waterbeheer denkt. Verder kijken we terug, maar direct ook vooruit als het 20 jaar geleden opgestelde Restauratieplan voor de Vecht (RPV) besproken wordt. Wat kunnen we daar nu nog van leren? Tenslotte zal iemand iets vertellen over "Water voor Amsterdam" een eeuwenlange relatie van de Vechtstreek met het drinkwater van Amsterdam. We hopen 's middags het waterleidingbedrijf op Driemond te bezoeken. Een interessant programma. Reserveer deze datum alvast in de agenda! Meer details volgen later, o.a. op de webpagina www.vecht.nl/vpc-jaarvergadering-2015
SPAAR HET GEIN

Op 10 juni jl. heeft Tjebbe de Boer het voorzitterschap van de Vereniging Spaar het Gein neergelegd. De weerkerende bedreigingen om een snelweg aan te leggen dwars door het Gein – later bekend als de A6-A9 - leidde in 1992 tot de oprichting van de vereniging Spaar het Gein, waarvan Tjebbe de Boer vanaf de oprichting de bezielende voorzitter was. Tot de belangrijkste successen behoren het stoppen van de A6-A9 en de manier waarop bij de dijkverbetering langs het Gein veel van het kostbare landschap en de bomen bewaard is gebleven. De Vechtplassencommissie bedankt Tjebbe voor zijn enorme inzet; hiervoor werd hem in 2011 de Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning toegekend.
Zie vecht.nl/organisaties/vechtplassencommissie/ton-stork-vechten-voor-de-vechtpenning
TOP'S IN DE VECHTSTREEK

Het aantal toeristische overstappunten (TOP’s) in de Vechtstreek groeit gestaag. Op 5 maart 2015 werd de TOP op het kasteel Zuylen geopend. Er kan geparkeerd worden en na een kopje koffie kan er gewandeld of gefietst worden. Natuurlijk kan ook het kasteel worden bezocht. Een TOP op een mooi punt voor een fraaie dag buiten. Op 23 april is de TOP bij het station Breukelen geopend. Hier zullen vooral de treintoeristen gebruik van gaan maken. Binnenkort volgt nog de TOP bij kasteel De Haar in Haarzuilen en een TOP bij de Maarsseveense Plas. Volgend jaar volgt de TOP bij het station Abcoude. Zie ook www.toproutenetwerk.nl en vooral www.vvvgooivecht.nl/zien-en-doen/actief-in-de-regio/tops
VECHTOLOGIE "WATER"

“Water” was het thema van de deze winter/voorjaar verzorgde vierde module van de leergang Vechtologie. De ca 50 deelnemers volgden een reeks interessante lezingen over de vele aspecten van water in de Vechtstreek. Waternet gaf inzicht in de technieken en beleidsafwegingen die een rol spelen bij de waterhuishouding in dit complexe gebied met enkele diepe polders en een beperkte afvoercapaciteit. Hoe zorg je ervoor dat de uiteenlopende wensen van de gebruikers, zoals de huizenbezitters, de landbouwsector en de natuur, in alle redelijkheid worden vervuld? Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort presenteerde een serie soms sprookjesachtige onderwaterfoto's van het onderwaterleven in de sloten en plassen in de Vechtstreek. Met de foto's van de rijke biodiversiteit in sloten met kwalitatief goed water illustreerde de heer Kolvoort het belang van kwalitatief waterbeheer. In deze module werd tevens aandacht besteed aan het onderzoek naar de teloorgang van de voor de Vechtstreek kenmerkende natuur in de verlandde petgaten en de pogingen om deze natuurkwaliteit te restaureren. Uit de presentatie bleek dat dit een complex en interessant proces is.

In het najaar van 2015 volgt de voorlopig laatste module van de leergang Vechtologie. Deze zal een inkijkje bieden in de beeldende kunst in de Vechtstreek. Zo zal er aandacht zijn voor de groep kunstenaars die in Kortenhoef werkte en aan de kunstvoorwerpen die in bezit zijn van de gemeente Stichtse Vecht en die bij voorbeeld op Boom & Bosch te zien zijn. In deze laatste module komen ook aan de orde de ambachtelijke bedrijvigheid in de Vechtstreek in het verleden en de verwachtingen omtrent de zakelijke bedrijvigheid in de toekomst.
De VPC is nu toe aan het evalueren van de ervaringen met de leergang Vechtologie die twee en een half jaar heeft gelopen. Het doel was het delen en verspreiden van bij de VPC en haar netwerk aanwezige kennis. We zullen de mogelijkheden onderzoeken om het instrument in deze of aangepaste vorm voort te zetten.
Zie vecht.nl/literatuur/leergang-vechtologie

Vechtologie-papers De werkgroep Vechtologie van de VPC ontwikkelt in samenspraak met de sprekers papers van de lezingen, een aantrekkelijk beknopt naslagwerk voor zowel de deelnemers aan de leergang als voor andere geïnteresseerden. De papers van de modules Landschap en Natuur zijn inmiddels beschikbaar. Een fraaie geprinte versie en een verzamelmap zijn te bestellen via info@vecht.nl; prijs op aanvraag. Voor de digitale versie zie: Papers bij de Leergang Vechtologie

WETHOUDERSGESPREKKEN

Waarover praat de VPC met wethouders? De VPC bewandelt vele wegen om haar doelstelling, een hoge kwaliteit van landschap, natuur en cultuur in de Vechtstreek, te bereiken. Een van de instrumenten is om de vinger aan de pols te houden bij de gemeentebesturen en met name wethouders en ambtenaren. Waar gaat het dan zoal over?

In algemene zin staan op de agenda zaken rond beleidsontwikkeling, advisering en handhaving. Zo is vrij recent in Stichtse Vecht de financiële en beleidsstructuur rond monumentenzorg gewijzigd. Dat was aanleiding voor de VPC om bij de wethouder voorstellen te doen voor een nadere uitwerking van de procedures rond de zorg voor onroerende gemeentelijke monumenten. En er o.a. voor te pleiten dat de gemeente eigenaren die ontwikkelplannen hebben voor monumenten zo vroeg en zo goed mogelijk informeert over de voorschriften maar deze eigenaren vooral ook de weg wijst naar potentiële bronnen voor cultuurhistorische kennis over hun objecten. Constructief overleg en advies in de beginfase leidt immers tot een effectiever en fraaier resultaat dan commentaar achteraf. In haar “servicemomenten” kan de gemeente dit zoveel mogelijk bevorderen.

In het verlengde van de adviesrol van de VPC op het terrein van landschap, natuur en cultuur wordt ook regelmatig van gedachten gewisseld over de kansen en bedreigingen van bepaalde door de VPC gesignaleerde concrete ontwikkelingen. Zo heeft de VPC bijvoorbeeld haar zorgen geuit over de bouwkundige staat van de enige nog resterende steenoven aan de Vecht bij Breukelen: Vecht en Rhijn. De VPC ziet met lede ogen aan dat dit object in toenemende mate vervalt. We zouden het verlies van het laatste tastbare overblijfsel van dit Vechtse ambacht zeer betreuren. Samen met de gemeente hebben we onderzocht hoe we het verval zouden kunnen stoppen. Helaas is er tot nog toe geen oplossing gevonden die leidt tot het behoud van dit cultuurhistorisch waardevolle object.
NIEUWE SITES

Gouden Bochten:
www.zichtopdevechtstreek.nl/gouden_bochten.html

Museum de Ronde Venen:
www.museumderondevenen.nl/home/nieuws.php

Ontdek de Waterlinie:
www.ontdekdewaterlinie.nl

Utrechtse Venen:
www.deutrechtsevenen.nl/collectief-rijn-vecht-en-venen-opgericht

Vreeland:
beschermdorpvreeland.nl
AGENDA

Zie verder: de Vecht-Agenda.

VECHTPOSTZEGELS

Er zijn weer mooie Vechtpostzegels (nummer 1). U kunt velletjes met 10 postzegels (van 1 = nu 69 eurocent) bestellen via vriend@vecht.nl . Een velletje kost € 7,50. Zie de Vecht-Wiki voor meer informatie.


DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT

Alle Vrienden van de Vecht die al eerder een machtiging hebben afgegeven ontvingen dit voorjaar al bericht dat hun bijdrage voor 2015 weer zou worden geïncasseerd, hetgeen in mei van dit jaar is geschied.
Vrienden die hun bijdrage zelf overmaken, ontvingen dit voorjaar het verzoek dat te willen doen naar bankrekening NL22INGB0000256092 t.n.v. Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen of ons alsnog een machtiging te zenden om de bijdrage (15,- euro of meer) automatisch te incasseren; dat kon en kan per email naar vriend@vecht.nl. Velen hebben dat gedaan, maar niet allen.

Twijfelt U of U de donatie al heeft betaald of een machtiging heeft afgegeven, dan volstaat een email naar vriend@vecht.nl met de vraag donatie 2015 al betaald of machtiging afgegeven?

NIEUWE BOEKEN

Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht
Met de viering van 750 jaar stadsrechten neemt Vreeland een bijzondere plaats in binnen de Vechtstreek. De stadsrechtverlening in 1265 door bisschop Hendrik van Vianden is aanleiding tot een heel jaar festiviteiten en bijzondere gebeurtenissen. Zo is begin dit jaar het boek ‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht’ verschenen, van de hand van Juliette Jonker-Duynstee en Anton Cruysheer. Een boeiend boek met 400 afbeeldingen, dat niet alleen allerlei aspecten van Vreeland belicht, maar ook van de geschiedenis van de Vechtstreek met de ontginningen en de buitenplaatsen. Regisseur/filmmaker Jelle van Doornik filmde drie jaar lang mensen en gebeurtenissen in het dorp, wat resulteerde in de prachtige documentaire ‘Anno Nu’ (www.britanniafilm.nl). Zie ook: www.vreeland750.nl
www.boek.nl/bekijkboek/9789082299106

Gouden Bochten, Amsterdam en de Vechtstreek
Onlangs verscheen het boekje ‘Gouden Bochten – Amsterdam en de Vechtstreek’, geschreven door Juliette Jonker-Duynstee en Steven de Clercq. In dit fraai vormgegeven boekje worden de achtergronden toegelicht van de verwevenheid tussen de ‘gouden bochten’ van de Amsterdamse grachtengordel in de 17de en 18de eeuw en de ‘gouden bochten’ van de rivieren ten zuidoosten van de stad, waar concentraties buitenplaatsen verrezen, gebouwd door de grachtenbewoners. Er wordt aandacht besteed aan de gelijktijdige metamorfose van stad en platteland, de bouw van grachtenpanden en buitenplaatsen, aspecten als het buiten genieten, pronken en sociale netwerken. Maar ook wordt ingegaan op de vraag en aanbod van voedsel, brandstof en water, het transport over en weer en het verval en de wederopstanding van de buitens.
De banden tussen stad en platteland zijn ook zichtbaar gemaakt in vier Gouden Bochtenfietsroutes, die van de Gouden Bochten van Amsterdam naar de Gouden Bochten van de Amstel, Angstel, Vecht en Gein en door ’s Graveland lopen. Deze routes zijn in digitale vorm te zien op www.goudenbochten.nl.
Het boekje is voor € 10,- te koop bij de lokale boekhandels of te verkrijgen bij de diverse historische kringen. www.boek.nl/bekijkboek/9789062623730

Geschiedenis van Weesp - deel II 1850-1945

In november verscheen het tweede deel van de Gschiedenis van Weesp, geschreven door Aukje en Gjalt Zondergeld. Het boek beschrijft de ontwikkelingen in Weesp in ruime zin en bestaat uit drie delen; de Industriële Revolutie en de Eerste Wereldoorlog, de tijd tussen de beide wereldoorlogen en de Tweede Wereldoorlog.
Het boek is te koop voor € 34,50 bij de lokale boekhandels of te bestellen via www.boek.nl/weesp. www.boek.nl/bekijkboek/9789062623631/

COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Herman Veelenturf
Postbus 5347
1380 GH WEESP
veelenturf@vecht.nl


Technische realisatie
Herman Veelenturf


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
info@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
info@vecht.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateurschap kan ook via http://vecht.nl/organisaties/vrienden-van-de-vecht/word-vriend-van-de-vecht/
Per 2015 > € 15,- NL22INGB0000256092 t.n.v. Vrienden van de Vecht


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://vecht.nl/organisaties/vechtplassencommissie/vechtvisie-nieuwsbrief/