Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 13, Nummer 1
April 2014
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:
WERK AAN DE VECHT
SAMENWERKING UTRECHTSE EN HOLLANDSE VECHTGEMEENTEN
OEVERLANDJES
BOMEN STRAATWEG BIJ 'T SLIJK
KADERNOTA CULTUREEL ERFGOED
BELEIDSNOTA TOERISME EN RECREATIE
VECHTSTREEK SCOORT NIET GOED IN DE GROTE MONUMENTEN-GEMEENTE-TEST VAN HEEMSCHUT
VECHT-O-LOGIE - KENNIS VAN DE VECHT
VECHTPLASSENCOMMISSIE EN VRIENDEN-VRIJWILLIGERS
VECHT-WEBSITES
BOEKENRUBRIEK
VARIA / KORT NIEUWS
AGENDA
UITNODIGING VRIENDENDAG
VECHTPOSTZEGELS
DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT
NIEUWE LEDEN VECHTPLASSENCOMMISSIE
COLOFON
WERK AAN DE VECHT

De vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht is afgelopen winter zijn tweede werkjaar ingegaan.
Deze groep kwam voort uit een initiatief van de Vechtplassencommissie, Landschap Erfgoed Utrecht en Natuurmonumenten.

Deze winter is weer op veel verschillende locaties gewerkt. Een greep daaruit: Langs het IJsvogelpad bij Loenen werden de oevers ontdaan van opslag zodat vanaf de weg het water en vanaf de rivier het landschap weer zichtbaar werden. Op de provinciale werkdag in februari zijn, samen met andere knotploegen, vele bomen en struiken geplant in het vernieuwde park rond kasteel Loenersloot. Op ridderhofstad Gunterstein in Breukelen werden hoog-en laagstamfruitbomen gesnoeid en werd het parkbos onderhanden genomen. Op landgoed Vreedenhorst in Vreeland werd gemaaid met de zeis, werden bomen gesnoeid en paden aangelegd. De wilgen rond de Garstenmolen bij Nigtevecht werden geknot.

Onlangs werd de vrijwilligersprijs van 1.000 euro, die de Vechtplassencommissie ontving van de NMU en de IVN ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan, aan Werk aan de Vecht geschonken. Hier kan onderhoud en aanschaf van materiaal mee worden bekostigd.

Komende zomer zullen de activiteiten naar het noorden, gemeente Weesp, worden uitgebreid.
De werkplanning voor komende winter wordt nu gemaakt. Mocht u suggesties hebben daarvoor of zelf eens een dag willen komen meewerken, welkom! Op de site www.werkaandevecht.nl zijn de telefoonnummers van de contactpersonen te vinden. Hier ziet u hoe leuk en nuttig samenwerken is in het mooie VechtlandschapSAMENWERKING UTRECHTSE EN HOLLANDSE VECHTGEMEENTEN

Dinsdag 1 april 2014 kreeg Weesp een nieuwe burgemeester: Bas Jan van Bochove is waarnemend burgemeester geworden en blijft ten minste tot het najaar van 2015. Hiermee krijgen de Vechtgemeenten meer tijd om te wennen aan verschillende vormen van samenwerking. Tot dusver lijkt het overleg over bindende onderwerpen tussen Stichtste Vecht, Wijdemeren en Weesp vruchten te dragen.

Het zou geweldig zijn indien Muiden zich hierbij zou aansluiten, al was het maar vanwege de Bloemendalerpolder. In dat verband is het ook van belang dat de nieuwe Weesper burgemeester als CDA-kamerlid actief betrokken was bij de garantie ‘tenminste tweederde groen’ voor dit open gebied toen de relatieve bescherming van de Groene Hart-status voor deze polder verviel.
OEVERLANDJES

De VPC zet zich al jaren in voor behoud en inrichting van de schaarse oeverlandjes langs de Vecht. Hoewel de toekomst nog geenszins zeker is gesteld, zijn enkele vorderingen te melden.

Op het oeverlandje langs Oud Over bij de Glashut – ‘Waterbed’ naar de verwijderde woonboot – is een begin gemaakt met sanering en inrichting. Enkele grote bomen zijn al gerooid en rond een oude stobbe is een ijsvogelwand gemaakt. We onderzoeken de mogelijkheid om ook een wand voor de oeverzwaluw te realiseren. In het najaar zullen nog enkele grote populieren worden geveld. Ongeveer in het midden komt een picknicktafel.

De bootjes en steigers langs het weiland van ’t Slijk bij De Olifant zijn in goede samenwerking met gemeente en provincie gesaneerd. Daardoor is een mooi, bijna natuurlijk oeverlandje ontstaan. Om dat te beschermen en zich verder te laten ontwikkelen, wil Waternet een natuurvriendelijke oever realiseren. Dat kan pas worden gerealiseerd, wanneer de vervuilde scheisloot is gebaggerd.
BOMEN STRAATWEG BIJ 'T SLIJK

Ook op dit oude punt lijkt vooruitgang te zijn geboekt. Langs de Straatweg in Maarssen, ter hoogte van de boerderij Op ’t Slijk, staat nog een rij oude beuken die vermoedelijk rond 1850 zijn geplant. Het Rijkswegennet, dat begon met de aanleg door Napoleon van de Rijksstraatweg in 1813-15 (Route Impérial No. 2), werd in die jaren beplent. Uit een door de provincie uitgevoerde contra-expertise blijkt nu dat de stelling van Jörn Copijn klopt: deze bomen kunnen – mits goed onderhouden – nog minstens 30 jaar mee. De zwakke bomen zullen worden gevoed en in het najaar worden 3 nieuwe beuken geplant in open gevallen plekken. De eerste jaren nemen de bewoners op zich ze van voldoende water te voorzien.
KADERNOTA CULTUREEL ERFGOED SV

Op 25 februari jl. heeft de gemeente Stichtse Vecht deze notitie vastgesteld. Het is feitelijk de opdrachtformulering van beleid voor onroerend cultureel erfgoed: archeologie, cultuurlandschap en de monumentale bebouwde omgeving. De VPC kon op hoofdlijnen instemmen. Twee punten bleven echter onvoldoende: monumentenzorg en burgerparticipatie, terwijl er geen link is gelegd naar de gelijktijdig verschenen beleidsnota Toerisme en recreatie SV.

In het kader van de nieuwe culturele infrastructuur die de gemeente voor ogen staat, ziet zij voor de VPC een rol: “De Vechtplassencommissie en Stichting ‘Het Vechtsnoer’ vormen in dit opzicht prominente gesprekspartners van de gemeente Stichtse Vecht. Binnen het erfgoeddomein zijn beide koepelorganisaties complementair, waarbij geldt dat Het Vechtsnoer zich voornamelijk richt op roerend en immaterieel erfgoed en de Vechtplassencommissie op onroerend erfgoed.”

Hoe deze rol op het vlak van de monumentenzorg zal worden ingevuld is onderwerp van overleg met o.a. het nieuwe college.
BELEIDSNOTA TOERISME EN RECREATIE

Gelijktijdig met de Kadernota Cultureel Erfgoed heeft de gemeente Stichtse Vecht de beleidsnota Toerisme en Recreatie gelanceerd en o.a. de VPC om haar oordeel gevraagd. De VPC heeft de gemeente laten weten uitgesproken ongelukkig te zijn met deze nota, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende vormen van recreatie en toerisme, het cultureel erfgoed pijnlijk ontbreekt en niet wordt ingegaan op de vraag op welke manier toerisme en recreatie een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Vechtstreek in het algemeen en aan de instandhouding van het cultuurlandschap in het bijzonder.
VECHTSTREEK SCOORT NIET GOED IN DE GROTE MONUMENTEN-GEMEENTE-TEST

Voorafgaand aan de verkiezingen heeft de Bond Heemschut het monumentenbeleid van alle 408 Nederlandse gemeenten tegen het licht gehouden. Er waren drie sterren te verdienen in de Grote MonumentenGemeenteTest: drie voor goed, één voor niet-goed. Hoewel de gemeenten in de Vechtstreek goede sier maken met hun monumenten, komen zij niet goed uit deze test: Stichtse Vecht (met 816 rijksmonumenten de 10e monumentengemeente) krijgt maar één ster; Muiden, Ronde Venen, Weesp en Wijdemeren kregen twee sterren.

De ambitie om de cultuurhistorische waarden te beschermen ontbreekt doorgaans. Door gebrek aan menskracht en kennis schieten de gemeenten tekort in voorlichting en begeleiding van monumenteigenaren, waardoor veel waardevols verloren gaat. Ook wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis van geschiedenis en landschap van de inwoners. Wij dringen er bij de gemeenten op aan de vorming van het nieuwe college te gebruiken goede afspraken te maken en vast te leggen.
VECHTOLOGIE - KENNIS VAN DE VECHT

In het najaar van 2013 hebben de eerste ruim 50 ‘Vechtologen’ een begin gemaakt met de leergang Vechtologie. De Vechtplassencommissie biedt belangstellenden in deze leergang een reeks van lezingen en excursies aan over diverse in de Vechtstreek spelende thema’s. Het najaar was gewijd aan het thema Landschap. Gerenommeerde sprekers verzorgden inleidingen over de ontstaansgeschiedenis van het Vechtlandschap. Gewapend met kennis over deze natuurlijke en menselijke processen worden wonen, recreëren en (ruimtelijk) ontwikkelen aangenamer respectievelijk van betere kwaliteit.

Rond de jaarwisseling schreven bijna 60 deelnemers zich in voor de module Natuur die nu in het voorjaar van 2014 wordt gegeven. De algemene inleiding over flora en fauna door Wim Weijs en de ins en outs van het onderzoek naar de purperreiger en de zwarte stern door Jan van der Winden zijn enthousiast ontvangen. Het is intrigerend om de samenhang te herkennen in de levensfase van bijvoorbeeld de purperreiger in de Vechtstreek met die in Afrika. En tijdens de stinzenexcursie op het Landgoed Nijenrode zagen de deelnemers met eigen ogen dat de stinzenplanten wel op de ‘oeverwallen’ groeien maar niet op de daarachter gelegen ‘komgronden’.

De Vechtplassencommissie stelt een map samen met papers van de lezingen. De papers van de module Landschap zijn inmiddels tegen vergoeding verkrijgbaar met optioneel een verzamelmap.

De werkgroep Vechtologie is inmiddels begonnen met het samenstellen van de module Water die in het najaar 2014 verzorgd gaat worden. Deze module zal (aan het einde van de zomer) met voorrang worden aangeboden aan de bestaande deelnemers en bij voldoende plaatsen aan de andere Vrienden van de Vecht en relaties.
Zie ook: Leergang-Vechtologie
VECHTPLASSENCOMMISSIE EN VRIENDEN-VRIJWILLIGERS

Aarzelt u niet om zich bij ons te melden indien u zich beschikbaar weet voor een van de activiteiten van de Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht. Ook (positieve) kritiek op onze werkwijze is van harte welkom. Concrete voorbeelden van activiteiten waarvoor ‘vacatures’ bestaan: buiten werken aan de Vecht (zie het eerste artikel) en nuttig binnenwerk is bij voorbeeld het harmoniseren van - of verbanden leggen tussen - de verschillende Vecht-websites (zie hieronder). Informatie: info@vecht.nl
VECHT-WEBSITES

www.vecht.nl met de VechtWiki en het VechtWeb
www.vensteropdevecht.nl
www.zichtopdevechtstreek.nl
www.cultuurplatformvechtstreek.nl
www.vechtsnoer.nl
www.niftarlake.com www.vechtvallei.nl
BOEKEN & ARTIKELEN

Wonen aan een dijk - uitgave van het waterschap Amstel Gooi& Vecht - het boekje behandelt praktische aspecten van het leven nabij waterkeringen. Wonen aan een dijk (pdf) of Wonen aan een dijk (online publicatie)

Waarover wandelaars willen wandelen - Voorbeeldige wandelpaden in de wijde omgeving van Amsterdam - zie: Wandelroutes

Zie ook: Vrienden van de Vecht en ook Plaatsen aan de Vecht
Varia / Kort Nieuws

Tentoonstelling: Topstukken rond de buitenplaats

Tentoonstelling: Vondsten uit de Vecht - nu te zien in het Vechtstreekmuseum

Windmolens: 150 meter hoge windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal? Dat komt neer op windmolens langs de Vecht. Je hoeft geen Don Quichotte te zijn om je daar tegen te verzetten - zie ook Energie-Landschappen

Vechtdijken: ook sommige Vechtdijken moeten versterkt worden - zie Vecht-Dijken

De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal: hier heerst voorlopig stilte - zie Kraijenhoffbrug

Nieuw recreatief-initiatief: www.defietsboot.nl
AGENDA

Zie verder: Vecht-Agenda
UITNODIGING VRIENDENDAG 10 MEI

S.V.P. opgeven voor 4 mei as. in verband met de lunch; zie voor de betalingsgegevens hieronder.

De Stichting Vrienden van de Vecht nodigt u uit voor de Vriendendag op zaterdag 10 mei aanstaande. Dit jaar brengen we een bezoek aan het kasteel Loenersloot en maken we een wandeling in het park van het kasteel. Vorig jaar is de restauratie van het kasteel afgerond en heeft de Stichting Kasteel Loenersloot het kasteel voor het eerst sinds zeven en een halve eeuw opengesteld.
Het Utrechts Landschap voert het beheer uit van kasteel en park. Binnenkort zal ook de restauratie van het park worden afgerond. Vooruitlopend daarop worden wij als Vrienden van de Vecht zowel in het park als in het kasteel rondgeleid.

Wij verwelkomen u om 10.45 uur bij het kasteel. Adres: Rijksstraatweg 211, Loenersloot. U treft bij aankomst bordjes aan met de aanwijzingen waar u kunt parkeren. Wij zorgen voor een eenvoudige lunch in het park of in de stal van boer Gijsbert Boele, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het programma is in grote lijnen als volgt: voor de lunch kunt u deelnemen aan een rondleiding door het kasteel of een rondleiding in het park. In de middag wisselen de groepen, zodat u zowel het kasteel als het park op deze dag kunt bewonderen.
Voor de Vrienden van de Vecht is de prijs voor deze dag 17,50 euro per persoon incl. lunch en incl. toegang tot het kasteel.

Betalingsgegevens:
U kunt zich voor deze dag aanmelden door het bedrag van 17.50 euro over te maken op onze rekening bij de ING met nummer NL22INGB0000256092 tnv Vechtplassencommissie / Vrienden van de Vecht te Vinkeveen. Bij voorkeur ontvingen wij ook graag uw aanmelding via aanmelden@vecht.nl
NB: beschermers van het Utrechts Landschap krijgen een reductie van 3,50 euro op dit bedrag.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Vecht.
vriend@vecht.nl - zie ook de Vecht-Agenda
VECHTPOSTZEGELS

Er zijn weer mooie Vechtpostzegels (nummer 1). U kunt velletjes met 10 postzegels (van 1 = nu 64 eurocent) bestellen via vriend@vecht.nl . Een velletje kost € 7,50. Zie de Vecht-Wiki voor meer informatie.


DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT

Alle Vrienden van de Vecht die al eerder een machtiging hebben afgegeven (172) ontvingen dit voorjaar al bericht dat hun bijdrage voor 2014 weer zou worden geïncasseerd, hetgeen in deze maand is geschied.
Vrienden die hun bijdrage zelf overmaken (ca 200), ontvangen hierbij het verzoek dat te willen doen naar bankrekening NL22INGB0000256092 t.n.v. Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen of ons alsnog een machtiging te zenden om de bijdrage (15,- euro of meer) automatisch te incasseren; dat kon en kan per email naar vriend@vecht.nl. Velen hebben dat gedaan, maar niet allen.

Twijfelt U of U de donatie al heeft betaald of een machtiging heeft afgegeven, dan volstaat een email naar vriend@vecht.nl met de vraag donatie 2014 al betaald of machtiging afgegeven?

NIEUWE LEDEN VECHTPLASSENCOMMISSIE

Nog in het oude jaar (2013) werd de Vechtplassencommissie versterkt met een nieuw lid: Gerard Jaspers. Jarenlang was Gerard Jaspers een zeer gewaardeerd contact voor de VPC bij de provincie Utrecht, actief in en betrokken bij de ruimtelijke ordenings-vraagstukken in het landelijk gebied van de provincie. Na zijn pensionering wordt zijn werkgebied als lid van de VPC nog groter dan vroeger, want ook het Noord-Hollandse deel van de Vechtstreek zal nu van zijn ervaring kunnen profiteren. Zie voor de volledige samenstelling van de Commissie: Vechtplassencommissie

COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Dirk Quaak
Postbus 5347
1380 GH WEESP
quaak@vecht.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateurschap kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.6
Per 2013 > € 15,- NL22INGB0000256092 t.n.v. Vrienden van de Vecht


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.7