Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 12, Nummer 1
April 2013
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:
OPRICHTING NIEUWE STICHTING 'VRIENDEN VAN DE VECHT'
WERK AAN DE VECHT
HANDHAVING
PRIORIJ ENNAUS IN MAARSSEN
DE TOERISTISCHE OVERSTAPPLAASTEN
VRIENDENDAG OP 8 JUNI 2013
DE JAARVERGADERING VPC 21 SEPTEMBER 2013
DE FIETSBRUG OVER HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL
VECHT-O-LOGIE
LEDEN VECHTPLASSENCOMMISSIE
VECHT-WEBSITES
BOEKENRUBRIEK
AGENDA
VECHTPOSTZEGELS
DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT
COLOFON
OPRICHTING NIEUWE STICHTING 'VRIENDEN VAN DE VECHT'

Op voorstel van de voorzitter en de penningmeester van de VPC is in november 2012 besloten om de activiteiten van de werkgroep Vrienden van de Vecht onder te brengen in een nieuwe stichting. Na dit besluit in het VPC-bestuur hebben de voorzitter Charlotte Smit en de penningmeester Steven de Clercq hierover overleg gehad met notaris mw. K.A. Hüpler-Hebben; de statuten van de VPC zijn aangepast en er zijn statuten opgesteld voor de nieuwe stichting 'Vrienden van de Vecht'.

Hiermee realiseren we dat:

- de statuten in overeenstemming zijn gebracht met nieuwe wetgeving op het gebied van schenkingsrecht en witwasmaatregelen.
- de fondsen afkomstig van (donaties van) Vrienden van de Vecht en van de fondsen op naam, het Karel Nagelfonds en het Rie de Booisfonds, en het beheer hiervan worden ondergebracht in de nieuwe stichting.

- het onderscheid wordt versterkt tussen enerzijds de VPC als inhoudelijke stichting en anderzijds de Vrienden van de Vecht als ondersteuners van de VPC, als fondsenwerver en -verstrekker en als organisatie die de vele Vrienden van de Vecht bindt.

De eerste doelstelling van de nieuwe stichting is het ondersteunen van de stichting VPC. De oprichting bij de notaris geschiedde op 14 december 2012 door Charlotte Smit en Steven de Clercq, 'respectievelijk handelend als voorzitter en penningmeester van de VPC'.

Het bestuur van de nieuwe stichting is als volgt samengesteld: Renée Wijnen, secretaris, Steven de Clercq, penningmeester en Peter Rombouts, voorzitter. De ondersteuning zal, als vanouds worden geleverd door: Tonny van der Velden en Dirk Quaak. Zij zorgen er onder meer voor dat u ieder jaar weer een verzoek ontvangt om uw donatie (al dan niet via machtiging) over te maken. Waarschijnlijk heeft u dit verzoek al ontvangen als u dit leest. Bovendien kunnen we u reeds mededelen dat de 'vriendendag' dit jaar zal plaatsvinden op 8 juni 2013. Het plan is om met een boot te varen langs de Vechtoevers om de pareltjes op die oevers te bewonderen. De kansen en bedreigingen van de kwaliteiten op velerlei gebied zijn dan het onderwerp van die dag. Nadere berichten hierover zullen u tijdig bereiken.
WERK AAN DE VECHT

In het afgelopen winterseizoen is de nieuwe vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht van start gegaan. Dit was een initiatief van de Vechtplassencommissie, samen met Natuurmonumenten en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). De groep bestaat inmiddels uit zo'n 40 mensen en er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. Een doorlopend educatie-traject vormt onderdeel van het programma.

Doel van Werk aan de Vecht is het karakteristieke Vechtlandschap te helpen onderhouden. Het gaat dan vooral om behoud van het doorzicht langs de Vechtoevers, het beheren van houtopstanden en het onderhouden van hoogstamboomgaarden. Hiervoor zijn heel diverse werkzaamheden nodig op verschillende terreinen zoals oevers, landgoederen en boerenland. Zodoende is het werk heel afwisselend. Dit doel sluit aan op het project (en het boek daarover) van de Vechtplassencommissie 'Vechtoevers, zien en gezien worden'.

Er is deze winter met veel enthousiasme samengewerkt en aardig wat werk verzet. De groep kijkt terug op een mooi eerste seizoen met vele leerzame momenten. Binnenkort zal er een website verschijnen waarop nadere bijzonderheden van Werk aan de Vecht en het werkprogramma voor komend jaar, zomer en winter, te zien zijn.

Door middel van subsidie van onder meer LEU en de gemeente Stichtse Vecht beschikt de groep over eigen gereedschap. Tot onze vreugde heeft De Kroon Groenprojecten uit Utrecht in het kader van zijn 10-jarig bestaan een grote aanhanger geschonken. Hierop komen de, deels u al bekende, logo's. De activiteiten van Werk aan de Vecht zullen mede door deze aanhanger duidelijk zichtbaar zijn in de omgeving.

Komende zomer zullen de werkzaamheden worden vervolgd met onder meer maaien van oeverlandjes langs de Vecht, maken van broeihopen voor ringslangen en snoeiwerkzaamheden op enkele forten. Voor wie wil, hoort een zeis-cursus tot de mogelijkheden. De vrijwilligers blijken het erg leuk te vinden om al doende te leren over natuur, ecologie en natuur- en cultuurhistorie. En intussen leveren zij ook nog eens een welkome bijdrage aan het onderhoud van het waardevolle Vechtlandschap!

Voor het geval u ook eens wil meewerken en heerlijk in de buitenlucht de handen uit de mouwen steken of een specifieke kwaliteit/kennis van uzelf ten dienste laten komen van uw eigen leefomgeving, neem dan gerust contact op met een van de coördinatoren: Adriaan van Doorn: 0294 - 252504, Renée Wijnen: 06 - 45155608, Ruud Snoek: 06 - 25098775

En de website van Werk aan de Vecht gaat binnenkort de lucht in.
HANDHAVING

Soms doen zich ontwikkelingen voor waarbij wij als Vechtplassencommissie denken: dit kan niet, hier moeten we de overheid vragen te handhaven. Op dit moment hebben we twee verzoeken tot handhaving uitstaan.

Jaagpad Op Buuren
In het bestemmingsplan van Op Buuren is vastgelegd dat op de oostelijke Vechtoever, langs Oostwaard, ter weerszijden van de nieuwe Vechtbrug, het oorspronkelijke jaagpad zal worden gereconstrueerd, zodat voetgangers te allen tijde vrijelijk en ongehinderd van dat tracé gebruik kunnen maken. Hoewel die situatie bij de kopers van de percelen die aan dat geplande jaagpad grenzen, bekend was en de erfdienstbaarheid in hun koopcontract is vastgelegd, heeft een aantal van hen gemeend zich daar niets van aan te hoeven trekken. Zij hebben die gronden in gebruik genomen, onder meer door het aanleggen van een gazon en de bouw van een schuur. In juni 2012 was dat voor de VPC aanleiding om de gemeente, samen met de Historische Kring Maarssen, te verzoeken over te gaan tot handhaving. De gemeente, die van mening is dat ons verzoek terecht is, heeft alle betrokken bewoners aangeschreven en is met hen in gesprek gegaan. Bij twee bewoners heeft dat niets opgeleverd. Tegen hen start de gemeente nu een juridische procedure. Te vrezen valt dat deze bewoners het gebruik van het Jaagpad in Op Buuren nog geruime tijd zullen weten te frustreren.

Illegaal woonschip ten noorden van de Garstermolen Indertijd is in het kader van het Restauratieplan de Vecht besloten dat de drie woonschepen langs de Vreelandseweg, direct ten noorden van de Garstermolen moesten verdwijnen. De provincie is belast met de uitvoering. Soms is in overleg met de bewoners elders een ligplaats gevonden; in andere gevallen koopt de provincie het woonschip inclusief de woonplaats. Eén schip, de . was al weg; de beide andere schepen, de 'Papyrus' en 'El Bosco' verdwijnen in de loop van 2013. Op 27 november 2012 stelde de gemeenteraad van Stichtse Vecht het bestemmingsplan woonschepen voormalige gemeente Loenen vast en werden de ligplaatsen van de drie door de provincie gesaneerde woonschepen geschrapt. Tijdens die Raadsvergadering wees de VPC er op dat op de inmiddels gesaneerde plek weer - illegaal - een schip lag. Ons verzoek om handhaving van de genomen besluiten is door de provincie opgepakt. De nieuwste berichten zijn dat de provincie contact heeft met de eigenaar, die het schip wil verkopen. Dat gaat niet snel, maar inmiddels heeft hij elders een ligplaats gevonden. Daar moet het schip nu nog naar toe.
PRIORIJ EMMAUS IN MAARSSEN VOORGEDRAGEN ALS RIJKSMONUMENT

Op 18 maart jl. heeft minister Bussemaker 89 topmonumenten uit de tweede fase van de wederopbouwperiode (1959-1965) voorgedragen als rijksmonument. In 2007 was al een honderdtal gebouwen uit de eerste fase van de wederopbouw (1945-1958) aangewezen. Uit de Vechtstreek is de Priorij Emmaus op de Maarssense buitenplaats Doornburgh voorgedragen in de categorie 'verzuiling'; het kantoor van Johnson-Wax in Mijdrecht staat op de lijst voor de categorie 'economie'.
De 17e eeuwse buitenplaats Doornburgh werd in 1957 gekocht door de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. In 1965 lieten de zusters, in de stijl van de Bossche School, naar ontwerp van de architect Jan de Jong en diens leermeester Dom van der Laan, een nieuw kloostergebouw zetten: de Priorij Emmaus. De Priorij Emmaus is een goed voorbeeld van de Bossche School, die wordt gekenmerkt door de sobere vormgeving van de gebouwen, door verhoudingen die werden bepaald door het zg. 'plastische getal' en door gebruik te maken van beton, hout en baksteen: bouwmaterialen die in Nederland beschikbaar zijn.
TOURISTISCHE OVERSTAPPLAATSEN

De laatste jaren zijn in de provincie Utrecht de toeristische overstappunten (TOP's) volop in ontwikkeling. Het zijn plaatsen waar de toerist wordt opgevangen, waar men de auto neerzet en men wandelend, fietsend of varend verder het landschap intrekt. Een belangrijk punt is dat er een parkeerplaats is en dat er faciliteiten zijn, zoals een eenvoudige horeca, een fietsen- of kanoverhuur en goede routebeschrijvingen. Voor de Vechtplassencommissie is het van groot belang dat de TOP's dicht bij de grote wegen liggen, zodat de auto's direct bij het verlaten van de grote wegen worden opgevangen en het landelijk gebied zo min mogelijk verstoren. De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft de opdracht deze TOP's in dit gebied te ontwikkelen. Deze opdracht is ondergebracht in de werkgroep Recreatie, Landschap en Cultuurhistorie. Het is de bedoeling dat er overal in het gebied TOP's worden ontwikkeld, liefst op initiatief van een ondernemer. Daarnaast wordt gedacht aan een klein aantal grotere overstapplaatsen met een capaciteit van enkele honderden parkeerplaatsen. Dit zijn de Poorten tot het gebied. Een voorbeeld hiervan is de recreatievoorziening bij de Maarsseveense Plassen. De TOP's en Poorten worden in nauwe samenwerking met de gemeenten ontwikkeld. Langs de Vecht wordt gedacht aan een TOP bij station Breukelen,bij slot Zuylen en een TOP bij Vreeland bij de N201. Andere ontwikkelingen zijn mogelijk bij de Vinkeveense Plassen en bij het fort van Abcoude. Het is te verwachten dat er nog meer TOP's tot ontwikkeling zullen komen.
VRIENDENDAG OP ZATERDAG 8 JUNI 2013 - VECHTOEVERS - ZIEN EN GEZIEN WORDEN

De Stichting Vrienden van de Vecht organiseert een Vriendenochtend op zaterdag 8 juni aanstaande. Dit keer gaan we varen op de Vecht van Maarssen naar Vreeland en weer terug. Deze vaartocht zal in het teken staan van onze visie op de Vechtoevers.

Zoals u wellicht weet is ons project 'Vechtoevers - zien en gezien worden' na 3 jaar afgerond, maar de vruchten van het project, die onder meer neergelegd zijn in het gelijknamige boekje, willen we blijven koesteren en verder uitdragen.
Het project was gericht op de vraag: Hoe houden we onze Vechtoevers mooi? Dat lijkt een simpele vraag, maar is zeer complex, omdat voor het effectief beantwoorden van die vraag, de medewerking van zo velen nodig is. Daarom zijn we al jaren in gesprek met provincie, gemeenten, waterschap, natuur- en landschaporganisaties, eigenaren en omwonenden. Dit in de hoop hen te verleiden hun steentje bij te dragen. We hebben ook, samen met tientallen vrijwilligers, zelf de handen uit de mouwen gestoken. De nieuw-opgerichte groep 'Werk aan de Vecht' gaat deze arbeid met veel enthousiasme en energie voortzetten. Tevens hebben we veel kansen op de Vechtoevers ontdekt om de schoonheid van de Vecht verder tot haar recht te laten komen.
Tijdens de vaartocht besteden we aandacht aan enkele voorbeelden op de Vechtoevers, die prachtig overeenstemmen met onze visie maar ook aan plekken waar nog kansen liggen om te verbeteren.

Na de ontvangst op M.S. 'De Tijd' tussen 8.00 - en 9.00 uur vertrekt de boot exact om 9.00 uur bij Goudestein. De tocht zal duren van 9.00 uur tot 13.00 uur, inclusief koffie met iets lekkers en een eenvoudige lunch.

Voor de Vrienden van de Vecht is de prijs van deze ochtend 20 euro (kinderen 10 euro), over te maken op onze rekening bij de ING met nummer 256092.

Aanmelden vóór maandag 3 juni. Indien het aantal aanmeldingen het maximum aantal plaatsen te boven gaat, geldt het principe 'wie het eerst betaalt/maalt'.Ook voor uw (klein)kinderen kan dit een mooie ochtend worden.

Bent u nog geen Vriend? Dan is dit misschien een mooie gelegenheid om Vriend van de Vecht te worden.

Voor informatie: e-mail: vriend@vecht.nl / telefoon 0294-480.000 of 06-51061382
JAARVERGADERING VPC ZATERDAGOCHTEND 21 SEPTEMBER 2013 - HET BOEREN VECHTLANDSCHAP

Deze jaarvergadering wil de Vechtplassencommissie speciale aandacht vragen voor de betekenis van het boerenbedrijf voor het open Vechtlandschap. Iedereen beseft dat het niet eenvoudig boeren is in een streek met zulke uitzonderlijke culturele en natuurlijke waarden die vanzelfsprekend met beschermende maatregelen omringd worden, hetgeen aan het boerenbedrijf allerlei beperkingen oplegt. Anderzijds heeft het boerenbedrijf een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het cultuurlandschap zoals wij dat nu in de Vechtstreek kennen en biedt het ook allerlei kansen om dat cultuurlandschap te behouden en te versterken. Dat vraagt dan wel om specifieke maatregelen die op het eigen karakter van de verschillende onderdelen van de Vechtstreek zijn toegesneden. Daarover willen wij deze Jaarvergadering spreken aan de hand van enkele inleidingen over onder andere de historische landbouwkunde en verschillende herinrichtingsprojecten. Zaterdagochtend 21 september is dan ook een datum om te reserveren.
DE FIETSBRUG OVER HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL

Als alles goed gaat ligt er over enkele jaren tussen Nigtevecht en Abcoude een welkome fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ooit bevond zich op die plek in het verlengde van de Velterslaan een veerpont die reed over de bodem van het kanaal, maar bij de verbreding van het kanaal in de zeventiger jaren is dit pontveer opgeheven. Over een lengte van ongeveer 10 km tussen de brug bij Loenersloot en de brug bij Weesp zijn beide oevers nu van elkaar gescheiden.

In het kader van het project De Groene Uitweg heeft de overheid besloten geld ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van projecten op het gebied van landschap, landbouw, recreatie en natuur ter compensatie van de vele nieuwe infrastructurele voorzieningen die ten zuiden van Amsterdam worden aangelegd. Een van die projecten waarvoor geld beschikbaar is, betreft de bouw van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. Hierbij zijn naast de provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Abcoude en Stichtse Vecht ook verschillende instanties, organisaties (waaronder de Vechtplassencommissie) en omwonenden betrokken.

De discussie over plaats en uitvoering van de brug is al een flink aantal jaren gaande. Hoe zal de brug er uitzien? Wat voor constructie gebruikt men? Komen er opritten in de vorm van een dijklichaam, een lichte stalen constructie of maakt men gebruik van een helix (een in een cirkel draaiende opgang)? Hoe steil wordt de helling? Een heikel punt is voorts de plaats waar de brug moet komen. Oorspronkelijk overwoog men de brug aan de Nigtevechtse zijde te plaatsen op de Punt, dat is de afscheiding tussen het kanaal en de toevaart naar de Vecht. Deze versie zou echter te duur uitvallen. Het kanaal is hier breder, de aansluiting op de Kanaalweg wordt gecompliceerd en aan de overzijde zou de brug juist uitkomen naast het fort Nigtevecht, hetgeen verschillende voorzieningen vereiste.

Alle betrokkenen komen nu dit voorjaar in verschillende sessies samen teneinde definitief plaats en uitvoering van de brug vast te stellen. Zij hebben de vaste wil eruit te komen. De Vechtplassencommissie zal graag meewerken aan de realisatie van een brug, als deze aan recreatieve fietsers en wandelaars een belangrijke uitbreiding biedt op hun tochten door het gebied van Vecht en Gein. Over drie maanden moet er meer duidelijkheid zijn.
VECHT-O-LOGIE - KENNIS VAN DE VECHT

Wat maakt de Vechtstreek zo mooi en zo bijzonder? Landschap, natuur en cultuur onderscheiden zich van die van de omliggende gebieden. En als je die elementen goed bestudeert en de bevindingen naast elkaar legt zie je dat er een samenhang is in de ontwikkelingen. Hoe zit het met de verschillen in bodemsamenstelling in de Vechtstreek en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de bebouwing en de agrarische activiteit door de eeuwen heen? Waarom waren er steenfabrieken langs de Vecht, hoe ontwikkelden de buitenplaatsen zich en waarom zijn ze er aan de Vecht nog wel maar langs het Gein niet meer? Cultuur, natuur en landschap hebben door wederzijdse beïnvloeding geleid tot de huidige situatie. En dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Als u daarover meer wilt weten, zit u goed: komend najaar gaat de leergang Vecht-o-logie van start. De Vechtplassencommissie gaat, samen met IVN afd. Vecht en Plassengebied, een meerjarige leergang verzorgen over landschap, natuur en cultuur in de Vechtstreek. De lezingen zullen staan in zowel historisch als toekomstig perspectief. In het voor- en najaar zullen wij thematische series van vijf tot zes lezingen en excursies aanbieden. De focus voor najaar 2013 zal zijn 'het landschap in de Vechtstreek'; andere thema's zullen zijn natuur, water, cultuurhistorie, bewoners en economie. Wij nodigen toonaangevende sprekers uit die op een steeds wisselende locatie in de Vechtstreek een lezing zullen verzorgen.

We hopen u over enkele weken de concrete uitnodiging te sturen. Houd de agenda op www.vecht.nl/vechtwiki en de lokale media vooral in de gaten.
LEDEN VECHTPLASSENCOMMISSIE - VRIJWILLIGERS EN VACATURES

Tijdens de laatste vergadering van de Vechtplassencommissie hebben we afscheid genomen van Lammy Garming als commissielid met speciale belangstelling voor en kennis van de 'water'-aspecten van ons gebied. Als voormalig lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft zij de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het kennisniveau binnen de commissie op dit terrein. En dat is niet onbelangrijk gegeven sommige onderwerpen op de agenda als plannen voor nieuwe vaarroutes, oeverlandbescherming, het baggeren van de Vecht en andere water-gerelateerde thema's.

Gelukkig hebben we in de afgelopen periode ook weer twee nieuwe leden binnen de commissie mogen verwelkomen: enige tijd geleden Bert Nagel, agrariër en oud-wethouder in twee verschillende Vechtgemeenten, wiens kennis op het gebied van het boerenbedrijf en het bestuur bijna voor zich spreekt, en kortgeleden Egbert Lambers die de specialisatie van zijn oude advocatenpraktijk omschreef als 'boten, kaas en eieren' hetgeen in een streek als de onze met zoveel waterrecreatie en boerenbedrijven veel waard is. Informatie over de overige commissieleden - allen 'vrijwilligers' - is te vinden op www.vecht.nl/vechtwiki

In de kop van dit stukje wordt ook gesproken over 'vacatures' hetgeen erop duidt dat de commissie altijd op zoek is naar mensen die vanuit hun vakkennis gecombineerd met liefde voor de Vechtstreek een bijdrage willen en kunnen leveren op het gebied van het 'landschapsbehoud' van ons gebied. Aarzelt u niet om u zich bij ons te melden indien u zich beschikbaar weet voor een van onze activiteiten. Concrete voorbeelden van 'vacatures' betreft het notuleren van onze vergaderingen en het 'harmoniseren' van de verschillende Vecht-websites die er bestaan. Het eerste lijkt eenvoudiger dan het tweede, maar allebei de zaken vragen bijzondere kwaliteiten. Zie ook hieronder.
VECHT-WEBSITES

De oudste Vecht-site is www.vecht.nl, in 1999 in het leven geroepen door de stichting Vecht-Publicaties die als doelstelling heeft: het bevorderen van publicaties die kunnen bijdragen aan de instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de Vechtstreek - met als belangrijkste medium: het internet. Bedoeld als overkoepelende, informerende actie-site, nu vooral actief met de VechtWiki als www.vecht.nl/vechtwiki.

In latere jaren kreeg www.vecht.nl gezelschap van sites met als specialisatie specifieke aspecten van het gebied zoals: www.vensteropdevecht.nl dat zich richtte op de ontstaansgeschiedenis van de streek en www.zichtopdevechtstreek.nl dat zich bezig houdt met routes en andere recreatieve mogelijkheden in het gebied. Deze historische en recreatieve sites kregen op hun beurt gezelschap van twee culturele sites met sterke raakvlakken met de andere websites: www.cultuurplatformvechtstreek.nl en www.vechtsnoer.nl. En als laatste voegde zich het 'oude' Niftarlake met een eigen webplatform onder de naam www.niftarlake.com in dit eigentijdse gezelschap van webgenoten. Voorwaar een ogenschijnlijke webwirwar die dringend behoefte aan enige ordening lijkt te hebben. De vraag is echter of dat mogelijk en zelfs wenselijk is. Iedere site bedient zijn eigen (deel-)publiek en van belang is vooral een goede koppeling van 'verwante' activiteiten en onderwerpen. Iedereen (it-ers en anderen) die daar goede ideeën over heeft is van harte welkom om aan de vormgeving daarvan bij te dragen.
BOEKENRUBRIEK

Utrechtse landschappen - in 64 pagina's is de ontstaansgeschiedenis van de zes Utrechtse landschappen opgetekend: Eemland, het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug, het Rivierengebied, de Gelderse Vallei en de Waterlinies (waarvan de Vechtstreek deel uit maakt). Te bestellen via:
www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/publieksversie
AGENDA

8 juni 2013 - Vechtoevers - zien en gezien worden - Vriendendag

21 september 2013 - Jaarvergadering VPC

Zie verder: www.vecht.nl/wiki/index.php/Vecht-Agenda
VECHTPOSTZEGELS

Er zijn weer mooie Vechtpostzegels (nummer 1). U kunt velletjes met 10 postzegels (van 1 = nu 50 cent) bestellen via vriend@vecht.nl . Een velletje kost € 6,50.


DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT

Alle Vrienden van de Vecht die eerder een machtiging hebben afgegeven (169 van de 388) ontvingen al bericht dat hun bijdrage voor 2013 weer zou worden geïncasseerd, hetgeen inmiddels is geschied.

Vrienden die hun bijdrage zelf overmaken (211), ontvangen bij deze het verzoek dat te willen doen naar bankrekening 256092 t.n.v. Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen of ons alsnog een machtiging te zenden om de bijdrage (15,- euro of meer) automatisch te incasseren; dat kan per email naar vriend@vecht.nl.

Twijfelt U of U de donatie al heeft betaald of een machtiging heeft afgegeven, dan volstaat een email naar vriend@vecht.nl met de vraag donatie 2013 al betaald of machtiging afgegeven?

COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Dirk Quaak
Postbus 5347
1380 GH WEESP
quaak@vecht.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateurschap kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.6
Per 2013 > € 15,- ING 256092 t.n.v. Penningmeester VPC te Vinkeveen


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://www.vecht.nl/?goto=2.3.7