Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied VPC
> Opgericht 1936, stichting sedert 1940
> Postbus 5347 - 1380 GH Weesp - - vpc@vecht.nl
Jaargang 13, Nummer 2
November 2014
  Met in deze editie de volgende onderwerpen:




NIEUWBOUW STAL BAAMBRUGGE
HET NIEUWE LEADER-PROGRAMMA
AFMEREN LANGS DE VECHT
VEREVENING (HERGEBRUIK OUDE GEBOUWEN)
FUSIEPLANNEN WIJDEMEREN
VECHTCODE - WIE IS DE VECHTSTREEK?
LEERGANG VECHTOLOGIE
WAAROVER PRATEN WIJ MET DE WETHOUDER?
FIETSBRUG-ARK-NIGTEVECHT
INDIJK FIETSPAD
FAUNA-UITSTAPPLAATSEN
VECHTDIJKEN
WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
NIEUWE SITES
AGENDA
VECHTPOSTZEGELS
DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT
COLOFON
NIEUWBOUW STAL BAAMBRUGGE

De VPC heeft bezwaar gemaakt tegen de bouw van een stal in het beschermde dorpsgezicht van Baambrugge. De stal moet huisvesting bieden aan meer dan 200 koeien. De stal zal afmetingen krijgen die ons inziens niet passen in het landschap van de Angstel en in het beschermde dorpsgezicht. Belangrijk is tevens dat er bij de boerderij niet voldoende land aanwezig is voor meer dan 200 koeien. Daarmee is het bedrijf niet langer een grondgebonden veehouderij. Er zal veel voer moeten worden aangevoerd en mest worden afgevoerd. Dit zal het verkeer over de smalle wegen in en om Baambrugge ernstig gaan belasten. Acceptatie van deze stal zal de precedentwerking voor meer niet-grondgebonden bedrijven ernstig vergroten.
HET NIEUWE LEADER-PROGRAMMA

In het kader van het Europese plattelandprogramma POP3 is tevens een programma opgenomen dat gericht is op de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van het platteland van West Utrecht. Dit is het LEADER programma. Tot nu toe deed de Vechtstreek hier niet aan mee. Dit zal in LEADER 3 anders worden. Er wordt een programma opgesteld dat onder de titel “Voedsel van dichtbij” de voedselkringloop tussen platteland en stad moet stimuleren. De Vechtstreek, met zijn fruitbedrijven, kaasboerderijen, etc, kan hier een belangrijke rol spelen. DE VPC zal trachten het LEADER-programma te ondersteunen. Zie verder: http://www.leaderweidseveenweiden.nl/
AFMEREN LANGS DE VECHT

Het aantal boten op en om de Vecht neemt nog steeds toe. De vraag naar langdurig afmeren aan de oevers van de Vecht neemt daarmee ook toe. Waterschap, provincie en gemeente hebben hier een regulerende taak. De VPC vindt de toename van het aantal permanente aanlegplaatsen een bedreiging van het landschap. Zij wil meewerken aan een discussie om te bezien op welke manier dit op een acceptabele manier geregeld kan worden. Van belang hierbij is ook de onderbezetting van veel jachthavens in het Vechtgebied. Deze zijn bij uitstek geschikt voor het langdurig afmeren van schepen.
VEREVENING IN VERBAND MET HERGEBRUIK VAN BEDRIJFSPANDEN

Door verschillende omstandigheden kunnen niet-agrarische (handels- of industriele) bedrijven gedwongen worden om hun activiteiten te stoppen. Dit gebeurt ook in bedrijfscomplexen in het gebied rond de Vecht. De complexen zijn verschillend in omvang en ligging. Er zijn er die tevens cultuurhistorische waarde hebben. De Vechtplassencommissie heeft meerdere complexen in beeld. Zij beraadt zich nu hoe te reageren op dit vraagstuk. Ligt hergebruik het meest in de rede vanwege de cultuurhistorische waarde en zo ja welk hergebruik? Of zou het geheel beter gesloopt kunnen worden? En zouden dan een of enkele woningen ter compensatie gebouwd kunnen worden? Ter plaatse? Of is dat niet verantwoord uit landschappelijk oogpunt en zouden die woningen beter elders gebouwd kunnen worden om op en rond de vrijkomende locatie de landschappelijke kwaliteit te herstellen of te versterken? Is een combinatie met een ander vrijkomend complex mogelijk (mits ruimtelijk verantwoord) zodat op die locatie voldoende volume ontstaat voor kwalitatief goede compensatiebouw. In dat geval worden de bouwrechten van de ene locatie overgedragen naar de andere locatie. Anders gezegd, er is sprake van verevening. Deze (complexe) vraagstukken hebben de voortdurende aandacht van de VPC. Zij zal dit ook inbrengen in haar gesprekken met de gemeente over bestemmingsplannen voor het landelijk gebied en over concrete gevallen. Zo mogelijk worden ook ontwikkelaars hierbij betrokken.
FUSIEPLANNEN WIJDEMEREN

Het gemeentebestuur van Wijdemeren heeft onlangs besloten te streven naar een gemeentelijke fusie met Hilversum. Er is in dat besluit ook nog een derde betrokkene genoemd, de gemeente Weesp, die echter in reactie hierop heeft aangegeven voorlopig voor zelfstandigheid te kiezen. De gemeente Wijdemeren vormt met haar karakteristieke plassengebied het middengedeelte van de Vechtstreek. Zij bestaat uit een vijftal oude dorpskernen met een zowel sociaal als ook economisch eigen karakter. Trefwoorden hierbij zijn, buitenplaatsen, agrarisch, water- en ijsrecreatie, en een bloeiend verenigingsleven. Deze aspecten bepalen in belangrijke mate het historisch en landschappelijk erfgoed van de Vechtstreek. De keuze van de gemeente Wijdemeren is verrassend. Nog geen 15 jaar geleden is de gemeente gevormd, juist om een tegenwicht te kunnen bieden aan de toen als onwenselijk gevoelde expansiedrift en de stedelijke ambities van Hilversum. Vanuit het perspectief van de Vechtplassencommissie lijkt de nu gemaakte keuze nog steeds onwenselijk. De prioriteiten van de in een andersoortig gebied gelegen gemeente met (blijkens de gemeentelijke website) nog steeds stedelijke ambities, liggen per definitie op andere terreinen dan het in stand houden van de historische identiteit van de Vechtstreek.

Als er behoefte is aan het vergroten van de bestuurskracht lijkt het meer voor de hand te liggen voort te gaan op de ingeslagen weg van samenwerking met de aangrenzende gemeenten in de Vechtstreek. Die hebben ervaring met gelijksoortige thema’s, en kunnen gezamenlijk daarvoor beleid ontwikkelen en uitvoeren. Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, ja ook Wijdemeren, ervaren deze samenwerking als succesvol. Hopelijk kan de gemeente Wijdemeren het besluit in heroverweging nemen afzien van het streven naar een fusie met Hilversum.
VECHTCODE - WIE IS DE VECHTSTREEK?

Het buiten van de Randstad! Dat was het antwoord op de vraag die centraal stond in het project ‘gebiedsvisie Vechtstreek’. Op initiatief van de provincie Utrecht hebben in de jaren 2007-2009 verschillende partijen in de Vechtstreek, waaronder de Vechtplassencommissie, samengewerkt om de gebiedsidentiteit nader in kaart te brengen en te definiëren.

Het doel: hoe kan je die kennis inzetten voor het realiseren van een gemeenschappelijke en integrale opgave voor een duurzame Vechtstreek. En hoe pas je dat toe in de ruimtelijke ordening van ons gebied. Een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van de Gebiedsvisie was het initiatief van de Eo Wijers-stichting om door middel van het organiseren van een ontwerpprijsvraag een instrument te ontwikkelen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van ons gebied. Dat proces vond plaats in ontwerp-ateliers onder leiding van de Rijksadviseur voor het Landschap, ir. Yttje Feddes en heeft o.a. geleid tot een opdracht aan het bureau Haver Droeze om de door hun ontwikkelde Vechtcode verder uit te werken. In de Vechtcode wordt het landschap gekarakteriseerd aan de hand van de kernkwaliteiten van de in het gebied voorkomende functies en de waarde die daaraan wordt toegekend (wegingsfactor).

Uitgaande van ‘behoud door ontwikkeling’ en met het oogmerk de kwaliteit van het gebied in stand te houden of te verbeteren, is de gedachte achter de Vechtcode dat de effecten van ingrepen in dat gebied met behulp van een wegingsfactor kunnen worden gecompenseerd.

Het doel van de code is om de overheden handvatten te bieden bij het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in relatie tot het behoud van de kwaliteit van de Vechtstreek en tevens argumenten aan te reiken om ongewenste ontwikkelingen gemotiveerd te kunnen afwijzen, zodat er daadwerkelijk regie kan worden gevoerd. Op initiatief van de Vechtplassencommissie kreeg het bureau Haver Droeze op 18 november jl. de gelegenheid de Vechtcode in een geanimeerde bijeenkomst aan een 15-tal bestuurders en medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht toe te lichten. Zie: www.haverdroeze.nl/projecten
LEERGANG VECHTOLOGIE

De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht organiseren samen met IVN Vecht en Plassengebied de leerlang Vechtologie. De leergang gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Na de succesvolle Modules Landschap, Natuur en Cultuurhistorie volgt winter/voorjaar 2015 de Module Water. Aankondiging Module Water 2015.

Voor wie: De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek.

Module Water, voorjaar 2015: Hoe is het gesteld met de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het water in de Vecht(streek) en hoe komen deze tot stand? Welke ecologische processen spelen zich af in bijv. de Vinkeveense Plassen, en hoe zijn deze te beïnvloeden? Was het vroeger alleen spelevaren op de Vecht of was er ook “beroepsvervoer”? Deskundige sprekers behandelen deze thema’s in lezingen en op de twee excursies in het veld.

Donderdag 15-1-2015 - van 20:00 tot ca. 22:00 uur
Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer Waternet (naam spreker volgt nog)

Donderdag 5-2-2015 - van 20:00 tot ca. 22:00 uur
Leven onder water: onderwaterfoto’s van de macrofauna en de flora
Willem Kolvoort

Donderdag 12-3-2015 - van 20:00 tot ca. 22.00 uur
Eten en gegeten worden: de processen in het water
Luuc Mur

Donderdag 2-4-2015 - van 20:00 tot ca. 22:00 uur
Moerasontwikkeling: nieuwe petgaten bij Tienhoven
Wim Weijs

Donderdag 23-4-2015 - van 20:00 tot ca. 22:00 uur
Vervoer door de eeuwen heen over de Vecht
Klaas Pater en Hans van Bemmel

Zaterdag 6-6-2015
Excursie Terra Nova/Loenderveense plas
Gerardt ter Heerdt

Zaterdag 20-6-2015
Excursie nieuwe petgaten Tienhoven (beperkt aantal)
Wim Weijs

Zaterdag 20-6-2015
Excursie Diep water van de Vinkeveense Plassen (beperkt aantal)
Luuc Mur en Gerard Korthals

De lezingen worden gegeven op locaties in de Vechtstreek. Deze worden later bekendgemaakt.

Aanmelden: De kosten voor deze module bedragen € 80 per deelnemer. Vrienden van de Vecht betalen € 70. Wilt u zich direct aanmelden: stuurt u dan een bericht met de tekst “aanmelding Vechtologie Module Water voorjaar 2015” naar emailadres aanmelden@vecht.nl Wij vragen de volgende gegevens van u: voorletters en naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het verzoek uw bijdrage te betalen.

Informatie: Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: info@vecht.nl. In dringende gevallen kunt u bellen met Charlotte Smit, (0297 261576 of 06 13086038) of Peter Rombouts (06 122 91 341).

Eerdere modules Vechtologie:

Module Cultuurhistorie najaar 2014: Bijna 50 deelnemers hebben dit najaar de Module Cultuurhistorie van de leergang Vechtologie gevolgd. De deelnemers herkennen nu in de architectuur van sommige buitenplaatsen aan de Vecht de hand van Italiaanse architecten als Scamozzi en Palladio die aan de rivier de Brenta de buitenplaatsen voor vooraanstaande Venetianen bouwden. Twee buitenplaats-eigenaren vertelden op de excursie boeiend over de cultuurhistorie van hun landschapsparken en twee andere buitenplaats-eigenaren ontvingen de deelnemers aan de excursie in hun huis. De liefde en aandacht waarmee deze huizen en parken nu worden bewoond, hersteld en onderhouden, dwong aller bewondering af.

Papers Leergang Vechtologie: Van de lezingen in het kader van de leergang Vechtologie worden papers gemaakt die uiteindelijk zowel op papier als digitaal beschikbaar komen. De papers van de module Landschap zijn reeds beschikbaar op papier.

Oproep ideeën voor Module Varia najaar 2015: De werkgroep Vechtologie beraadt zich over een slotmodule voor de leergang Vechtologie. Na de thema’s landschap, natuur, cultuurhistorie en water zijn er nog enkele terreinen die zich mogelijk lenen voor een interessante serie lezingen over de Vechtstreek. Wij denken aan: kunst, bedrijvigheid (kininefabriek, Van Houten, dakpannenfabrieken etc.), wonen en werken. Wij roepen u op ons suggesties te doen voor thema’s. U kunt deze mailen naar info@vecht.nl.
WAAROVER PRATEN WIJ MET DE WETHOUDER

Monumentenzorg gemeente Stichtse Vecht: In het kader van de burgerparticipatie heeft de gemeente Stichtse Vecht dit voorjaar voor cultuur enkele koepels ingesteld. De Vechtplassencommissie vormt nu de koepel voor ‘onroerend erfgoed’ en is daarmee, mede namens andere relevante organisaties, de gesprekspartner voor de gemeente op dit terrein. Onder ‘onroerend erfgoed’ wordt verstaan: de archeologie, de bebouwde monumentale omgeving en het cultuurlandschap. De VPC is via de monumentenwethouder in gesprek over het maken van werkafspraken die nodig zijn om haar taak adequaat te kunnen uitvoeren. E.e.a. gebeurt in nauw overleg met de monumentenpartners waaronder met name Niftarlake. De beide andere koepels zijn het Cultuurplatform Vechtstreek voor de levende kunsten en Vechtsnoer voor het roerend erfgoed, de musea en historische kringen.

Bootliften en haaks afmeren: Langs de oevers van de Vecht verschijnt hier en daar een particuliere bootlift en ook worden meerdere sloepen soms haaks op de oever aan steigers afgemeerd. De VPC vindt deze ontwikkelingen zorgelijk: deze objecten verstoren het landelijke (of dorpse) en cultuurhistorische karakter van de Vechtoevers. Er ontstaat al gauw het -ongewenste- beeld van een jachthaven(tje). Wij hebben bij de wethouder aangedrongen op beheersing van deze ontwikkelingen. De VPC is bereid om samen met andere partners haar expertise in te zetten bij de beleidsvorming op dit punt. Zie ook hierboven bij Afmeren langs de Vecht.

Cultuurhistorie tuinen en parken buitenplaatsen: De tuinen en parken van de Vechtse buitenplaatsen “vertellen” veel over de cultuurhistorie van de Vechtstreek. Er is de VPC dan ook veel aan gelegen om dit cultuurhistorische erfgoed in stand te houden. Bijna altijd zijn de eigenaren zich hiervan bewust en worden de tuinen en parken uitstekend aangelegd en onderhouden. De VPC meent niettemin dat de borging van deze cultuurhistorische waarden beter kan door in bestemmingsplannen de mogelijkheid op te nemen dat in daarvoor in aanmerking komende gevallen eisen gesteld kunnen worden aan aanleg en beheer van tuinen en parken. Wij hebben de wethouder hiervoor aandacht gevraagd en deVPC zal dit bij de inspraak over bestemmingsplannen steeds toetsen.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Stichtse Vecht: De gemeente bereidt de harmonisatie van de bestaande Landschapsontwikkelingsplannen (Breukelen en Loenen) voor. Een goed LOP is belangrijk: een duidelijke toekomstvisie voor het gebied geeft een bruikbaar lange termijnkader voor de ontwikkelingen die zich aandienen. Dit geldt te meer als bij de opstelling van het LOP ook de ontwikkelingen op relevante domeinen worden betrokken. Te denken valt aan wonen, toerisme, recreatie, economie, infrastructuur. De VPC heeft de gelegenheid te baat genomen om een aantal voor het LOP van belang zijnde speerpunten bij de wethouder onder de aandacht te brengen. Genoemd zijn: de gevolgen van bodemdaling, het behoud van open gebieden tussen de kernen, de vraag naar grotere ligboxenstallen, energielandschappen (biovergistingsinstallaties, windturbines, zonne-akkers), de druk van de recreatie en de problematiek van het behoud van de buitenplaatsen.

Dakpanbeschoeiingen langs de Vecht: Met het oog op de noodzakelijke vervanging van de zg. grondkerende constructies langs de westoever van de Vecht heeft de provincie Utrecht de Vechtplassencommissie gevraagd om een protocol hoe op de beste wijze de bestaande en in slechte staat verkerende dakpanbeschoeiingen hersteld dan wel vervangen moeten worden. Aan dat verzoek heeft de Vechtplassencommissie gaarne voldaan. De beschoeiingen verkeren in slechte staat als gevolg van het gelijk trekken van het peil van de Vecht en het Amsterdam Rijnkanaal, waardoor het Vechtpeil ca. 30 cm is gedaald en de ‘sloof’ waarop de pannen stonden boven water kwam te staan. Langs de Vecht, vooral tussen Zuilen en Loenen, werden van oudsher veel, vooral steile oevers voorzien van een beschoeiing bestaande uit gestapelde dakpannen. De pannen werden gestapeld op een onder water liggende balk, de zg. ‘sloof’. Men gebruikte een afvalproduct, de zg. ‘vrakke’ pannen die tijdens het proces van het bakken in de veldovens kromgetrokken waren en daarom ongeschikt voor dakbedekking. Deze beschoeiingen waren niet alleen functioneel en duurzaam (er zijn nog enkele voorbeelden van beschoeiingen bij dammen die ca. 100 jaar oud zijn!), maar hebben door de openingen tussen de pannen ook een belangrijke ecologische functie. Zie voor meer informatie www.vecht.nl en zie het dakpanbeschoeiingen protocol
FIETSBRUG-ARK-NIGTEVECHT

Tot 27 november 2014 lag in de gemeente Stichtse Vecht een bestemmingsplan ter visie dat de fietsbrugverbinding mogelijk moet maken over het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van Nigtevecht. Het is inmiddels een oud plan dat al meerdere malen in de Nieuwsbrieven van de Vechtplassencommissie aan de orde is geweest (zie o.a. vecht.nl/plannen/vechtbruggen/fietsbrug-ark-nigtevecht/). De VPC stelt vast dat het langdurige proces van informatievoorziening en besluitvorming rond de plannen geen schoonheidsprijs verdient. Evenzeer vindt de VPC dat de gekozen oplossing niet de beste is; op onderdelen had zij het plan liever anders gezien. Na wikken en wegen van de van belang zijnde factoren slaat de balans bij de VPC echter door naar acceptatie van het voorliggende plan. De wens dat de zeer welkome fietsbrug daar nu eindelijk komt weegt daarbij zwaar, zwaarder dan de kritische noten die bij het nu voorliggende plan te maken zijn. De VPC spreekt het vertrouwen uit dat bij de verdere aanlanding aan de Nigtevechtse zijde veel gewicht zal worden toegekend aan een goede landschappelijke inpassing. Zie verder de project-site o.a. www.noord-holland.nl/web/Projecten/Fietsbrug-Nigtevecht.htm en de Dorpsraad-site: www.dorpsraadnigtevecht.nl/aktueel.php?id=36.
INDIJK FIETSPAD

Wanneer de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht geopend wordt, zal de recreatiedruk op het gebied toenemen. De bestaande ontsluitingsroutes naar het zuiden langs het kanaal en langs de Vecht zijn niet op grote aantallen fietsers berekend. De Garsten- en Hoekerpolder bezuiden Nigtevecht liggen tussen deze wegen. Deze polders vormden de inundatievelden van de waterlinies en zijn nagenoeg ongeschonden. Het gebied vormt een staalkaart van de waterstaatkundige en militair-civiele ontwikkelingen met het fort Nigtevecht, de Garsten- en Hoekermolen, het oude en nieuwe gemaal, de inundatiesluis en de schutsluizen bij Nigtevecht. In de polder bevindt zich een indijk die ooit de begrenzing vormde van de inundatievelden. Deze dijk leent zich bij uitstek om opgewaardeerd te worden tot fietspad. Het vormt niet alleen een veilige route, het laat de bezoeker ook kennis maken met alle aspecten van het polderlandschap. Het project zou gebruik moeten maken van de fondsen die bestemd zijn voor het ‘toegankelijk en zichtbaar maken’ van de waterlinies. Bij de planontwikkeling van de fietsbrug dient dan ook rekening gehouden te worden met de aansluiting op dit toekomstige fietspad. Zie: http://vecht.nl/wp-content/uploads/2014/11/Fietsbrug-Indijk-fietspad-2014-11.pdf
FAUNA-UISTAPPLAATSEN (FUP'S)

Er zijn op dit moment in het Vechtgebied een vijftal Fauna-uitstapplaatsen aan de oevers van het Amsterdam Rijnkanaal (twee bij Diemen en drie bij Breukelen). Het is duidelijk dat het kanaal voor dieren een vrijwel onneembare barriere vormt en daarmee ook een kink in de EHS-kabel. Helaas zijn er weinig of geen gegevens beschikbaar over het aantal (en soort) dieren dat pogingen doet om deze grens toch te passeren. Nader onderzoek naar mogelijkheden voor vormen en locaties van zulke uitstapplaatsen lijkt geboden. Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/Fauna-uitstapplaats en www.noord-holland.nl
VECHTDIJKEN

Na de Geindijken zijn nu ook een aantal Vechtdijken aan de beurt om verstevigd te worden zodat zij hun taak als veilige waterkering kunnen waarmaken. Het betreft op dit moment de dijktrajecten Vreelandseweg, Klompweg en Lage Klompweg, ten Zuiden en Noorden van Nigtevecht. Het projectteam heeft inmiddels op locatie uitleg geven over de plannen en wat deze mogelijk betekenen voor de bomen en het landschap. Gestreefd wordt naar een omgevingscontract met bewoners en andere belanghebbenden, ter vermijding van procedures en ook om te kunnen profiteren van beschikbare lokale kennis. Het project wordt begeleid door een bureau Tertium dat over veel ervaring ter zake beschikt. Zie: www.agv.nl/plannen/dijken/
WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Op 18 maart 2015 zijn er Waterschapsverkiezingen. Gelijktijdig met de Provinciale Staten kiest de kiezer de 23 vertegenwoordigers van de ingezetenen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het Algemeen bestuur. In de komende maanden zal het waterschap via http://www.allesonderwater.nl de kiezer informeren over de verkiezingen, wat er te kiezen is en andere relevante informatie. Nu al zijn overal in het gebied verwijzingen naar de website te vinden. In 5 animaties worden de kerntaken van het waterschap er online toegelicht.
NIEUWE SITES

www.landschapinnl.nl/

Vecht.nl wordt op dit moment 'vernieuwd', een noodzaak voor een website die al uit de jaren '90 stamt. Op dit moment wordt vecht.nl gebouwd op de oude fundamenten van de VechtWiki - en de allereerste, nu antiquarische site: oud.vecht.nl/index.php3
AGENDA

Zie verder: de Vecht-Agenda.

VECHTPOSTZEGELS

Er zijn weer mooie Vechtpostzegels (nummer 1). U kunt velletjes met 10 postzegels (van 1 = nu 64 eurocent) bestellen via vriend@vecht.nl . Een velletje kost € 7,50. Zie de Vecht-Wiki voor meer informatie.


DONATIES VRIENDEN VAN DE VECHT

Alle Vrienden van de Vecht die al eerder een machtiging hebben afgegeven ontvingen dit voorjaar al bericht dat hun bijdrage voor 2014 weer zou worden geïncasseerd, hetgeen in mei van dit jaar is geschied.
Vrienden die hun bijdrage zelf overmaken, ontvingen dit voorjaar het verzoek dat te willen doen naar bankrekening NL22INGB0000256092 t.n.v. Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen of ons alsnog een machtiging te zenden om de bijdrage (15,- euro of meer) automatisch te incasseren; dat kon en kan per email naar vriend@vecht.nl. Velen hebben dat gedaan, maar niet allen.

Twijfelt U of U de donatie al heeft betaald of een machtiging heeft afgegeven, dan volstaat een email naar vriend@vecht.nl met de vraag donatie 2014 al betaald of machtiging afgegeven?

NIEUWE LEDEN VECHTPLASSENCOMMISSIE

We verwelkomen een nieuw Vechtplassencommissielid: Pieter Kroon, sociaal psycholoog, vh projectleider duurzame landbouw Natuur & Milieu. Nu onder andere webbeheerder bij PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal De Ronde Venen.









COLOFON

Layout
vecht.nl


Eindredactie
Dirk Quaak
Postbus 5347
1380 GH WEESP
quaak@vecht.nl


Technische realisatie
Driebit, Amsterdam


Adres
Commissie voor de Vecht en
het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Postbus 5347 - 1380 GH Weesp
vpc@vecht.nl
of: Clarenburg 9 - 3621 GA Breukelen
vechtplassencommissie@hetnet.nl


Donateur = Vriend
Opgeven voor het donateurschap kan ook via http://vecht.nl/organisaties/vrienden-van-de-vecht/word-vriend-van-de-vecht/
Per 2014 > € 15,- NL22INGB0000256092 t.n.v. Vrienden van de Vecht


VechtVisie-Nieuwsbrief digitaal
Opgeven voor de VechtVisie-Nieuwsbrief in digitale vorm kan ook via http://vecht.nl/organisaties/vechtplassencommissie/vechtvisie-nieuwsbrief/